Algemeen profiel

raad van bestuur 2024

Leiderschap

 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd. Organiseren van transparante en vlot lopende communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren en managers en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Geeft hen ruimte en draagt zorg voor hun ontwikkeling.

Patiënt/cliënt

 • Balans zoeken waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg passend zijn bij de behoefte van de patiënt/cliënt ongeacht hun achtergrond. Directe betrokkenheid organiseren met de patiënten/cliënten, zodat zij meer in de regie komen van hun eigen zorgproces.

Medewerkers

 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.

Beleid/strategie

 • Bestendigen en verder uitbouwen van de ingezette strategische koers, realiseren toekomstig zorgportfolio, juiste zorg op de juiste plek, bewerkstelligen samenwerken in de regio/landelijk, inzet digitalisering en zorginnovatie, inzet zinnige zorg en waardegedreven zorg, focus op gezondheidswinst, gezond gedrag en duurzaamheid.

Netwerken/netwerksamenwerking

 • Onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking (zorgorganisaties, financiële instellingen, overheden, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, etc.).

Belangenverstrengeling

 • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
 • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
 • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
 • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.

Bedrijfsvoering/procesinrichting

 • Versterken van de financiële- en bedrijfseconomische positie, actief zoeken naar mogelijkheden om deze positie te verbeteren en deze op succesvolle wijze te implementeren zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke (bouw) investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden.
 • Waarborgen van de continuïteit door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat het ziekenhuis proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Eindverantwoordelijk voor: contractonderhandelingen, meerjaren investeringsprogramma’s, vastgoedbeleid, ICT, digitalisering.

Kwaliteit van zorg

 • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is.

Medezeggenschap

 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten/cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen. Hecht aan de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Diversiteit

 • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.