Algemeen profiel

raad van toezicht 2024

Governancecode Zorg 2022 (https://www.governancecodezorg.nl)

 • De zorginstelling leeft de Governancecode Zorg 2022 na. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden beschreven in de statuten en reglementen van de organisatie.

Rollen raad van toezicht

 • Toezichtfunctie: integraal toezichthouden houden op de doelstellingen van de organisatie, het beleid van de raad van bestuur en algemene gang van zaken. De raad van toezicht heeft dit beschreven in de toezichtvisie.
 • Adviesfunctie: bijstaan van de raad van bestuur met advies, optreden als sparringpartner en klankbord.
 • Werkgeversfunctie: werkgever van de raad van bestuur. Draagt er zorg voor dat de raad van bestuur evenwichtig is samengesteld is en blijft. Benoemt, schorst en ontslaat leden raad van bestuur.

Samenstelling raad van toezicht

 • Evenwichtige samenstelling qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, rol in het team, ervaring met gezondheidszorg.

Diversiteit

 • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.

Medezeggenschapsorganen/professionals

 • Medezeggenschap van cliënten en medewerkers en advisering en beïnvloeding door professionals is van groot belang voor de koersbepaling van de organisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling en het delen van waarden en normen. De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang met de medezeggenschapsorganen en professionals.
 • De communicatie met deze organen is transparant, open en proactief.
 • De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz het recht om een persoon voor te dragen ter benoeming in de raad van toezicht. De OR heeft adviesrecht op elke benoeming van een lid raad van toezicht. Leden die worden benoemd op bindende voordracht moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voorgedragen partij kunnen functioneren. Dit kan anders zijn geregeld in de statuten.

Belangenverstrengeling

 • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
 • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
 • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
 • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.

In het bijzonder toezien op

 • De continuïteit en realisatie van doelstellingen van de organisatie. De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. De naleving van wet- en regelgeving.
 • De borging van de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg en welzijn en de daarvoor nodige innovatie en zorgvernieuwing.
 • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgnetwerken.
 • Verstevigen van de positie van de organisatie als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (potentiële) medewerkers.
 • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg. Focus op duurzaamheid.
 • De financiële verantwoording en sturing, met de focus op optimalisatie van capaciteit- en procesmanagement. De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.

Algemene functie-eisen raad van toezicht

 • Betrokkenheid en affiniteit met de dienstverlening, ambitie, strategie en visie van de organisatie.
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk op strategisch niveau, maatschappelijk actief. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden om het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
 • Onafhankelijkheid en kritisch vermogen t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur. Inhoud kunnen geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur.
 • Vermogen om op de juiste afstand van de raad van bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten en om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken.
 • Bereidheid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties, werkbezoeken en overleg, zo nodig ook op korte termijn.

Kwalificaties voor de voorzitter van de raad van toezicht

 • Verbindende en regie-voerende vaardigheden.
 • Scherp gevoel voor governance.
 • Laagdrempelig, gemakkelijk benaderbaar voor de raad van bestuur.
 • Gezaghebbend en dienstverlenend.
 • Waar nodig boegbeeld voor de organisatie.

Kwalificaties voor ieder lid van de raad van toezicht

 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
 • Een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.