LievegoedSolliciteer

bestuurder

Lievegoed is een eigentijdse, herkenbare en succesvolle zorgorganisatie met een rijke antroposofische traditie. Een organisatie met een menselijke maat die gelooft in de kracht van positieve gezondheid, de natuur, een gezonde leefstijl en zingeving. Met extra aandacht voor creativiteit, kunst en cultuur. Deze waarden spreken alle betrokkenen bij Lievegoed aan en dragen bij aan een fijne en positieve sfeer. Lievegoed toont lef en een diep doorvoelde compassie met haar cliënten en hun verwanten. Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door gerichte behandeling en begeleiding, met liefde en lef. Dat is de missie. De hoofdvestiging bevindt zich in Bilthoven. Er zijn 20 locaties in de Randstad en in Zuid- en Midden-Nederland. De 650 medewerkers bieden samen met 70 vrijwilligers zorg aan ca. 1.000 cliënten.
Voor Lievegoed zoeken wij een inspirerende bestuurder.
 
BESTUURDER – LIEVEGOED
 
Bestuurlijke opgave
In de afgelopen jaren is er hard en met succes gewerkt aan het realiseren van een gezonde basis van zowel de zorgverlening als ook de bedrijfsvoering. Het vanuit deze stevige basis met een gemotiveerd, kundig en autonoom team, én met behoud van de antroposofische eigenheid, doorontwikkelen van de organisatie in een uitdagend zorglandschap is de voorliggende opdracht voor de komende jaren.
 
U:

 • bent het boegbeeld van de organisatie; zichtbaar binnen en buiten.
 • vormt samen met het Management Team een collegiaal samenwerkend team dat effectief opereert, tijdig besluiten neemt en zichtbaar is in de organisatie met een open en enthousiaste houding.
 • bent een inspirerend en verbindend leider en daarbij aanspreekpunt en sparringpartner voor de MT leden en professionals.
 • geeft richting en vorm aan de transformatie van de zorg (incl. zorginnovatie en – vernieuwing) en aan het verdergaand verdiepen van de netwerken en externe samenwerking met diverse partners in de regio conform de afspraken zoals gemaakt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en rekening houdend met de identiteit en waarden van de organisatie.
 • geeft vanuit zorginhoudelijk perspectief mede richting aan de verdere professionalisering en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en de ondersteunende afdelingen.
 • bent met aandacht voor de zorginhoud een stevige gesprekspartner voor financiers en samenwerkingspartners.
 • hecht een groot belang aan en leeft het bijbehorende gedrag voor om Lievegoed een aantrekkelijke werkgever in haar sector te laten zijn.
 • bent in staat de bestaande goede werkrelatie met de zorgprofessionals verder uit te bouwen.
 • hecht intrinsieke waarde aan een goede en open samenwerking met de medezeggenschap, met hart voor het bewaken van de tevredenheid van cliënten, medewerkers en verwanten en u fungeert als gelijkwaardige gesprekspartner voor de diverse gremia (cliëntenraad, ondernemingsraad).

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding. Kennis van en ervaring met strategische aansturing van zowel de zorginhoud als de bedrijfsvoering.
 • Ruime leidinggevende, bij voorkeur, bestuurlijke ervaring met de aansturing van grote complexe organisaties, bij voorkeur, in de langdurige zorg.
 • Oprecht geïnteresseerd in cliënten, verwanten en medewerkers. Staat voor de organisatie.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Kennis van en inzicht in de bedrijfsprocessen en financiering van een zorgorganisatie en het vermogen om deze kennis in te zetten t.b.v. procesoptimalisaties en kwaliteitsverbeteringen.
 • Ervaring met locatieontwikkeling en vastgoedmanagement.
 • Beschikt over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen, met de focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid.
 • In staat om goede samenwerkingsrelaties aan te gaan en te onderhouden met ook externe partners.

Competenties

 • Daadkrachtig, koersvast en overtuigend. Staat met beide benen stevig op de grond. Beschikt over zuivere normen en waarden in lijn met de kernwaarden van Lievegoed, is van nature integer, transparant en collegiaal en is een ‘bekende’ voor de medewerkers, hanteert een stijl die te omschrijven is als “warme zakelijkheid”.
 • Inspirator voor de organisatie die mensen aanstuurt zonder het “heft” in eigen handen te nemen. Krijgt mensen in beweging, stimuleert autonomie en is vernieuwend.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Inhoudelijk sterk, stevige en soepele onderhandelaar, heeft een scherpe omgevingsantenne. Kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Ondernemend, innovatief en zoekt – gericht op verdere professionalisering – continu naar mogelijkheden voor persoonlijke groei en verbetering en stimuleert dit bij anderen. Werkt gestructureerd en planmatig.
 • Stressbestendig, weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen de rust te behouden en effectief te presteren.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie, prettig in de omgang, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

Inschaling
–    WNT Klasse IV.
 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
LIEVEGOED

Lievegoed biedt een scala aan specialismen onder één dak. Lievegoed is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel en specialiseert zich in mensen met een licht verstandelijke beperking en (samen met collega zorgaanbieders) complexe bijkomende problematiek op het gebied van psychiatrische problematiek en/of verslaving of een combinatie hiervan.
 
In het strategisch beleid 2022-2026 schetst Lievegoed de contouren van haar ambities en doelen. Bepalende randvoorwaarden hierbij zijn ruimte voor aandacht en kwaliteit van leven in de gemeenschap. Aandacht is schaars in deze tijd. Lievegoed zet gericht in op de zaken die er het meest toe doen. Dat is de toetssteen voor alle beslissingen die worden genomen rond systemen, processen, producten en projecten. Alles wat niet direct bijdraagt aan werkgeluk van de medewerkers of kwaliteit van leven voor de cliënten wordt kritisch onder de loep genomen.
 
Lievegoed heeft de expertise in huis en wordt steeds meer erkend en herkend als specialist op de complexe doelgroepen. Kwantitatieve groei faciliteert verdere groei in kennis, kunde en expertise. Om deze reden kan een kwantitatief kleine aanwezigheid op een locatie of in een regio toch een nadrukkelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen en de opdracht van de organisatie als geheel. De komende jaren zullen er vastgoedinvesteringen plaatsvinden alsmede investeringen in e-health en technologie, die kunnen bijdragen aan het verhogen van werkgeluk van medewerkers en de eigen regie van cliënten vergroten. Lievegoed investeert in realisatiekracht, en stelt de omvang en expertise van de ondersteunende diensten vast passend bij de groeiambitie. Ook gaat Lievegoed door met het verkleinen van haar ecologische voetafdruk.
 
De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële uitgangspositie met een solide weerstandsvermogen. De jaaromzet is ca. € 50 miljoen. Door het realiseren van meer efficiëntie in de primaire en in de ondersteunende processen verwacht de organisatie voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken. Daarmee zijn er voldoende mogelijkheden om uitvoering te geven aan de groeiambities en hiermee samenhangende investeringen.
               
De bestuurder vormt samen met de vier clustermanagers, de manager zorgondersteuning en ontwikkeling, de manager financiën, control & informatievoorziening, de manager vastgoed, ICT & facilitair, de manager HRM en de bestuurssecretaris (tevens manager kwaliteit en communicatie) het managementteam.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.lievegoed.nl.
 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)