SonneburghSolliciteer

bestuurder

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN

Sonneburgh is een christelijke stichting met drie zorglocaties in Rotterdam Charlois, Pernis en IJsselmonde. In de woon- en zorgcomplexen wonen zo’n 300 bewoners die dagelijks zorg, welzijn en behandeling ontvangen. Sonneburgh hecht waarde aan samenwerking, respect, vertrouwen en identiteit. Dagelijks realiseren ca. 370 enthousiaste medewerkers en ruim 170 vrijwilligers hun missie "Zorg met warmte".
 
BESTUURDER – SONNEBURGH
 
Resultaatgebieden en bestuurlijke opgave

 • Cliënten, cliëntenbelang, medewerkers en vrijwilligers een centrale rol geven in (nieuw) beleid, organisatieontwikkelingen en de uitvoering hiervan.
 • Borgen van de financieel gezonde basis van Sonneburgh door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorgprocessen en ervoor zorgdragen dat de zorgorganisatie proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Toekomstbestendig beleid en strategie ontwikkelen en vertalen naar de zorgpraktijk en realiseren van de ambities en doelen van het meerjaren strategisch beleid gericht op de continuïteit van de bestaande driedelige organisatie; hierin intensief samenwerken met zorgorganisaties die goede aanvullingen kunnen bieden op de zorg van Sonneburgh.
 • Vanuit eigen overtuiging de kernwaarden van Sonneburgh onderschrijven en de protestants-christelijke identiteit in zorg- en dienstverlening vorm en inhoud geven en uitdragen.
 • Vormgeven aan de transformatie van de zorg en intensiveren van externe samenwerking met diverse partners in de regio.
 • Realiseren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen zodat Sonneburgh aan de cliëntvraag van morgen kan blijven voldoen binnen de beschikbare middelen.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de integrale aansturing van Sonneburgh, in nauwe samenwerking met het managementteam. Vervullen van de centrale rol als coach en dienend leider in het optimaal samenwerkend managementteam, dat effectief opereert, tijdig besluiten neemt, hieraan vasthoudt en de uitvoering bewaakt en zichtbaar is in de organisatie met een open en enthousiaste houding.
 • Actief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden.
 • Vertegenwoordigen van Sonneburgh in netwerken en in contacten met externe stakeholders. Actief de samenwerking voortzetten/aangaan met gemeenten, ketenpartners, zorgverzekeraars en woningcorporaties.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Proactief overleg voeren met de medezeggenschapsraden op een open en transparante wijze en periodiek resultaten terugkoppelen.
 • Constructief samenwerken met de raad van toezicht vanuit een houding van openheid en transparantie en verder vormgeven van zorggovernance.

Functie-eisen

 • Ruime directie-/management- en/of bestuurlijke ervaring met de aansturing van een zorgorganisatie of een grote regio/divisie van een zorgorganisatie.
 • Academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen, bedrijfskunde, etc.).
 • De bestuurder onderschrijft vanuit eigen overtuiging de kernwaarden van Sonneburgh, geeft vorm en inhoud aan de protestants-christelijke identiteit in zorg- en dienstverlening en draagt die uit.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Kennis en ervaring om organisatorische, beheersmatige, facilitaire, financiële, vastgoed en personele kaders te realiseren, waarbinnen de organisatieonderdelen vorm en inhoud kunnen geven aan ontwikkeling en uitvoering van wonen, welzijn, zorg- en dienstverlening.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Heeft een open en ontvankelijke houding jegens medezeggenschap van cliënten en medewerkers.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Competenties/Eigenschappen

 • Hart voor de zorg (met name de ouderenzorg), boegbeeld, bevlogen, warm, werkt met plezier en enthousiasme. Zichtbaar aanwezig. Betrokken bij de doelgroep en de lokale omgeving van Sonneburgh.
 • Teamplayer, verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern. Sympathieke en effectieve netwerker.
 • Ondernemend, out-of-the box denker, innovator.
 • Overtuigend in woord en voorbeeldgedrag, daadkrachtig, ambitieus en integer.
 • Geeft vertrouwen, is transparant, laagdrempelig, kan goed luisteren en is open in de wijze van communiceren.
 • Doortastend, zet vraagstukken op positieve wijze om in kansen voor de organisatie.
 • Stevig moreel kompas en zelf reflecterend vermogen.
 • Goed passen bij de Rotterdamse mentaliteit (recht door zee en besluitvaardig).

Inschaling
–     WNT Klasse III
 
Gewenste startdatum
–     Zomer 2024 (of eerder indien mogelijk)
 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

SONNEBURGH
 
Sonneburgh, opgericht in 1948 door de diaconieën van de Hervormde Kerk in Rotterdam Zuid, heeft zich ontwikkeld tot een hedendaagse zorginstelling met protestants-christelijke signatuur. Verspreid over drie locaties in Rotterdam Charlois, IJsselmonde en Pernis, biedt Sonneburgh zorg- en dienstverlening aan mensen met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet (ELV). Sonneburgh heeft het PREZO-keurmerk behaald. Medewerkers zijn trots op de organisatie, werken bij Sonneburgh betekent deel uitmaken van een organisatie die zich kenmerkt door korte lijnen. Als een hecht dorp waar mensen elkaar kennen en waarderen en interesse tonen in elkaar.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte : 371/261,5 (in dienst per 31-12-2023)
 • Aantal medisch specialisten : 2
 • Aantal patiënten/cliënten : plaats voor 300 cliënten, huidige bezetting 285
 • Aantal locaties : 3
 • Aantal vrijwilligers : 175
 • Omzet & Balans : € 29 mln.
 • Financiële resultaten : positief resultaat

Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 5 leden, incl. de voorzitter
 • Raad van bestuur: 1 bestuurder.
 • Managementteam: MT bestaat uit locatiemanagers en de bestuurder.
 • Medezeggenschap: OR en CR. Elke locatie heeft een CR, de bestuurder spreekt met de CCR (die wordt vertegenwoordigd door lid of leden van de lokale cliëntenraden).

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op https://www.sonneburgh.nl/organisatie/.
 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)