GGZ FrieslandSolliciteer

Bestuurder

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.

GGZ Friesland is de kerninstelling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Friesland. Zij biedt op basis van de herstelvisie hoogwaardige ggz-expertise voor alle leeftijdsgroepen. GGZ Friesland richt zich op mensen die door hun psychiatrische aandoening op meerdere levensterreinen beperkingen ervaren en gaat daarbij ontwikkelingsgericht te werk. Samenwerking binnen de zorgketen en in de regio is erg belangrijk voor deze ontwikkeling. De professionals van GGZ Friesland bieden ruimte voor het eigen verhaal, omgeving en kracht van de patiënt.
 
De raad van toezicht van GGZ Friesland komt graag in contact met een kandidaat voor de positie van
lid van de collegiale raad van bestuur met de inhoudelijke portefeuille. Samen met zijn/haar collega-bestuurder met de algemene portefeuille is de beoogde kandidaat eindverantwoordelijk voor de leiding en de continuïteit van GGZ Friesland. De beoogde kandidaat wordt samen met de collega-bestuurder tevens bestuurder van Synaeda PMC BV.
 
 
LID COLLEGIALE RAAD VAN BESTUUR INHOUDELIJKE PORTEFEUILLE
 
De tweehoofdige collegiale raad van bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken. De bestuurders sturen hierbij gezamenlijk de zorgorganisatie aan. De portefeuilles worden in overleg verdeeld.
 
Samenwerking & verbinding

 • De bestuurders zijn zowel in ervaring als expertise complementair aan elkaar en vullen elkaar aan. Zij houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. De bestuurders maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie, zij dragen uit dat zij net als de medewerkers deel zijn van een groter geheel.
 • De bestuurders werken optimaal samen met het directieteam, medewerkers, de medezeggenschap en de specialistische staven. Zij ondersteunen alle medewerkers om de patiënten en collega’s zo goed mogelijk te helpen. De focus wordt gelegd op meer eigenaarschap en lokale regie.
 • De bestuurders zijn sterk gericht op het versterken van de interne samenhang en de rol als regisseur op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in de provincie.
 • Beide bestuurders treden naar buiten als boegbeeld van GGZ Friesland en onderhouden diverse externe contacten.

 
Opdracht/prioriteiten voor de komende jaren
De bestuurder:

 • Geeft samen met de collega-bestuurder verder vorm aan het gesprek over strategische keuzes voor de komende jaren. Gelet op financiële uitdagingen voor de ggz zijn deze keuzes gericht op het optimaliseren van het juiste aanbod, geboden door de juiste professionals. Gezonde bedrijfsvoering en herstelondersteunende zorg zijn belangrijke pijlers. De bestuurder voert voortvarend keuzes door die de organisatie in de breedte toekomstbestendig maken.
 • Geeft vanuit een eigen visie en doorleefd patiëntbelang leiding en sturing aan de inhoudelijke ontwikkeling van de zorgverlening van GGZ Friesland. Al doende worden medewerkers geïnspireerd en verbinden zij zich aan het organisatiebelang. Keuzes die gemaakt worden landen daardoor goed in de organisatie.
 • Draagt zorg voor de doorontwikkeling van de ingezette organisatietransitie naar regioteams; centraal hierin staan herstelondersteunende zorg en behandeling, dichtbij de patiënt, in samenwerking met diens naaste(n) en passend bij de levensfase, en samenwerking met andere zorgaanbieders/instellingen in de regio.
 • Geeft mede sturing aan het leiderschapstraject voor het directieteam en draagt bij aan een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur. Hierbij wordt gestuurd op optimale betrokkenheid en verbinding binnen het directieteam.
 • Is, vanuit inhoud, medeverantwoordelijk voor het strategisch huisvestings- en vastgoedbeleid en voor de besluitvorming en follow up van een aantal op stapel staande grote vastgoedprojecten (renovatie en nieuwbouw).
 • Draagt proactief bij aan de verdere implementatie van een nieuw EPD.

 
Functie-eisen

 • Ervaring op bestuursniveau in complexe zorginstellingen. Ook kandidaten met ruime ervaring op directieniveau in complexe zorginstellingen komen in aanmerking.
 • Geregistreerd als psychiater, of als klinisch psycholoog.
 • Heeft een duidelijke visie op de (toekomstige) ontwikkelingen van de ggz, heeft affiniteit met wetenschappelijke ontwikkelingen, onderzoek en onderwijs in het vakgebied.
 • Heeft een brede kijk en visie op benodigde ontwikkelingen in het regionale en provinciale zorglandschap.
 • Is in staat tot het agenderen van, voor de continuïteit van de zorg en de organisatie, relevante thema’s en problematiek op gemeentelijk, Fries en/of landelijk niveau.
 • Functioneert met gemak in een organisatie met hoogopgeleide, betrokken zorgprofessionals.
 • Heeft oog voor en stuurt op goed werkgeverschap en sociale veiligheid.
 • In staat om samen met de medewerkers een vooruitstrevende behandelorganisatie vorm te geven en uit te bouwen.
 • Is bedrijfsmatig en financieel onderlegd, in staat om inhoudelijke ambities en de bedrijfsvoering aan elkaar te koppelen.
 • Bekend met de dynamiek rond financiële stakeholders, zoals zorgverzekeraars en gemeenten.
 • Heeft een uitstekend record op het gebied van in goede banen leiden van complexe transitie- en veranderprocessen en het initiëren en implementeren van innovatie.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, weet netwerkrelaties met ketenpartners binnen en buiten de provincie te bestendigen en uit te bouwen, bewaakt daarbij de belangen van GGZ Friesland en Synaeda.
 • Weet in een goede relatie met de medezeggenschapsorganen en specialistische staven deze stakeholders (vroegtijdig) te betrekken bij belangrijke trajecten en besluitvorming, met respect voor de belangen die zij vertegenwoordigen en hun wettelijke, statutaire en/of contractuele rechten.
 • Begrijpt de Friese cultuur en kan zich hierbij thuis voelen.

 
Competenties

 • Daadkrachtig, overtuigend, besluitvaardig en hands-on, voelt zich op zijn/haar plaats in een collegiaal bestuur.
 • Duidelijk zichtbaar in alle lagen van de organisatie, laagdrempelig en benaderbaar, schakelt gemakkelijk tussen strategie en uitvoering.
 • Gedreven om de juiste zorg voor Friesland te borgen en steeds weer te verbeteren.
 • Samenwerker en verbinder, coachend leider die delegeert en mensen in hun kracht zet.
 • Brede blik, ondernemend, resultaatgericht met ruimte voor beschouwing, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • Sympathieke en effectieve netwerker.

 
Patiëntenzorg

 • Gezien het zorginhoudelijke profiel is het mogelijk en wenselijk dat er één dag per week besteed wordt aan daadwerkelijke patientenzorg.

 
Inschaling

 • WNT Klasse V.

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons minimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder

 
GGZ FRIESLAND
 
Bijzonderheden

 • De missie van GGZ Friesland gaat uit van de veerkracht van patiënten, hun naasten en de medewerkers van GGZ Friesland: samen werk maken van herstel. De organisatie is er voor iedereen met ernstige psychiatrische aandoeningen en biedt hulp bij een breed scala aan stoornissen. Kernwaarden van de organisatie zijn bekwaam, betrokken en bevlogen.
 • GGZ Friesland heeft verschillende merken: Kinnik (jeugd), MindUp (woonbegeleiding en dagbesteding), Jong Volwassenen Circuit en Van Andel Ouderenpsychiatrie. Dit naast de zorgonderdelen die regionaal ambulante behandeling bieden aan volwassenen, mensen met een forensische titel en aan mensen in acute crisis. Klinische voorzieningen variëren tussen HIC-opnameklinieken en langdurige verblijfssettingen.
 • GGZ Friesland ervaart op dit moment, net als de gehele ggz, de uitdaging om financieel gezond te blijven met het nieuwe financieringssysteem en dalende tarieven, waarbij zij graag haar gestelde bouwambities wil effectueren. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in innovatie en zorgtechnologie.
 • GGZ Friesland ontwikkelt zich naar een High Performance Organization (HPO) waarbij de kwaliteit van alle lagen van management én medewerkers centraal staat, net als continue verbetering en vernieuwing. “Zelf aan zet” is een credo dat breed wordt omarmd en dat leidend is bij alle domeinen als behandeling, samenwerking, ontwikkeling etc. Daarnaast zijn openheid, discipline en actiegerichtheid maatgevende begrippen.
 • GGZ Friesland is enig aandeelhouder van Synaeda PMC BV. Hier wordt de meer planbare psychiatrische zorg verleend aan volwassen en aan kinderen en jeugd.
 • Er zijn samenwerkingsverbanden met diverse organisaties. Op deze manier draagt GGZ Friesland bij aan een gezonde Fryske Mienskip.
 • Als kerninstelling is GGZ Friesland samen met de grootste zorgverzekeraar trekker van de uitvoering van het onderdeel Mentale gezondheid en veerkracht uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) in Friesland. Daartoe heeft zij onder meer het Fries Netwerk Psychiatrie opgezet waarin de grootste ggz-aanbieders in Friesland, huisartsenorganisatie, vertegenwoordiger van patiënten en de zorgverzekeraar samenwerken. Hiermee bouwt GGZ Friesland voort op haar beleid waarin zij samen met gemeentelijke wijkteams en Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) regionale teams vormen die in de regio samenwerkingsrelaties aangaan.
 • GGZ Friesland heeft een A-, P- en VS-opleiding en biedt plekken voor verpleegkundige opleidingen en heeft een onderzoeksafdeling waar toegepast onderzoek wordt uitgevoerd.

 
Kerngegevens: GGZ Friesland

 • Aantal medewerkers/fte: 1.441, ruim 1.100 fte 
 • Aantal patiënten/cliënten: 11.590
 • Aantal locaties: 16
 • Jaaromzet: ruim € 140 miljoen

 Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.ggzfriesland.nl.
 
Kerngegevens: Synaeda

 • Aantal medewerkers/fte: 196, ruim 150 fte
 • Aantal patiënten/cliënten: 10.395
 • Aantal locaties: 9
 • Jaaromzet: ca. € 19 miljoen

 Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.synaeda.nl.
 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: er is een raad van toezicht met zeven zetels. De leden van de raad van toezicht vormen ook de raad van commissarissen van Synaeda PMC B.V.
 • Raad van bestuur: 2 bestuurders in collegiaal bestuur. De bestuurders zijn integraal verantwoordelijk. Deze vacante positie betreft het behandelinhoudelijke aandachtsgebied.
 • Er zijn 3 specialistische staven: een Medische staf en een Verpleegkundig-specialistische staf (waar de Verpleegkundige en Agogenraad deel van uitmaakt) en een Psychologen-staf in oprichting. 
 • Directieteam: 10 directeuren van zorg verlenende onderdelen, de geneesheer-directeur, 5 stafdirecteuren en managers, bestuurssecretaris.
 • Medezeggenschap: OR, CR en Familieraad. De bestuurders zien de medezeggenschapsorganen als belangrijke samenwerkings- en sparringpartner. De medezeggenschapsraden stellen zich proactief op en worden tijdig meegenomen bij beleidsontwikkelingen.

 
  
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
 
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)