IrisZorgSolliciteer

bestuurder

IrisZorg is er voor jong en oud, voor mensen uit alle lagen van de bevolking. De missie van IrisZorg is ‘Grip op je leven’ voor mensen met maatschappelijke kwetsbaarheid, een (verleden van) verslaving en/of een ontwrichtende diagnose of ervaring.
 
Voor IrisZorg zijn wij op zoek naar een:
 
BESTUURDER
 
In een tweehoofdig collegiaal bestuur draag je naast de specifieke verantwoordelijkheid voor de eigen portefeuille een integrale verantwoordelijkheid voor de volledige organisatie. De bestuurder beseft dat gedeelde zorgen vragen om gedeeld leiderschap. Intensieve samenwerking is noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen.
 
Bestuurlijke opgave

 • Centrale rol vervullen in een optimaal samenwerkend bestuursteam, dat effectief opereert, tijdig besluiten neemt (en hieraan vasthoudt) en zichtbaar is in de organisatie met een open en enthousiaste houding.
 • De cliënt en het cliëntbelang een centrale rol geven in beleid en organisatieontwikkelingen.
 • Oprecht betrokken bij de medewerkers en cliënten van IrisZorg, trots op de organisatie en dit inspirerend uitdragen (bijvoorbeeld op podia en in sociale media).
 • Leiderschap tonen en stimuleren op alle onderwerpen en niveaus.
 • De meerjarenstrategie en huidige beleidslijnen onderschrijven en voortzetten.
 • Inhoud geven aan visie en ontwikkeling op zorginhoudelijk gebied en de verantwoordelijkheid dragen voor het zorginhoudelijk leiderschap in de organisatie en in de regio. In dat kader ook verder uitbouwen en bestendigen van de (verregaande) samenwerkingen die momenteel al bestaan.
 • Over de volle breedte van de portefeuille aandacht geven aan wat er nodig is: verslavingszorg, wonen, maatschappelijke opvang, behandeling, etc. vragen andere accenten en kennen een verschillende aanpak.
 • Staan voor toegankelijke en betaalbare zorg die past bij de vraag naar zorg en bijdragen aan het verkorten en/of minder intensief behandelen waar dit mogelijk is, zodat met de bestaande middelen zoveel mogelijk cliënten goede zorg kunnen ontvangen en de toegang wordt vergroot.
 • Profileren als (zorginhoudelijk) boegbeeld van de organisatie. Samen met collega-bestuurder/directeuren en inhoudelijke professionals uitdragen en verder ontwikkelen van de toekomstgerichte visie op grond waarvan IrisZorg haar centrale positie kan verstevigen en zo kan bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de regio.
 • Kennis hebben van zorgfinanciering met gemeenten, zorgkantoren, justitie en zorgverzekeraars.
 • Actief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door optimale scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
 • Aanspreekpunt en sparringpartner voor het management (inclusief junior management) en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan zij zich verder kunnen ontwikkelen en zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.
 • Zorgen voor een veilig en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen (eigenaarschap).
 • Open staan voor moderne medezeggenschap, bewaken van de tevredenheid van cliënten en medewerkers en fungeren als gelijkwaardige gesprekspartner voor de CR en OR.
 • Proactief overleg met de medezeggenschapsraden voeren, de raden (in vroeg stadium) betrekken bij beleid en periodiek resultaten terugkoppelen.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Constructief samenwerken met de raad van toezicht vanuit een houding van openheid en transparantie.

 
Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring met de aansturing van een grote complexe zorgorganisaties.
 • Bekendheid met verslavingszorg, GGZ , reclassering, Forensische zorg en het sociaal domein.
 • Ervaring met (keten)samenwerking, zorgontwikkeling en innovatief in samenwerking.
 • Een nadrukkelijke aantoonbare passie voor en betrokkenheid bij de doelgroep.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Beschikt over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen, met de focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid.
 • In staat om goede samenwerkingsrelaties aan te gaan en te onderhouden met externe partners.

 
Competenties

 • Daadkrachtig, koersvast en overtuigend. Beschikt over zuivere normen en waarden, is van nature integer, transparant en collegiaal.
 • Inhoudelijk sterk, stevige en soepele onderhandelaar, heeft een scherpe omgevingsantenne. Kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Inspirator voor de organisatie die mensen aanstuurt zonder het “heft” in eigen handen te nemen. Krijgt mensen in beweging en is vernieuwend. Is benaderbaar en toont voorbeeldgedrag.
 • Oprecht verbindend en geïnteresseerd in zijn of haar omgeving.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties en mogelijkheden te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Ondernemend, innovatief, zoekt continu naar mogelijkheden voor groei en verbetering en stimuleert dit bij anderen.
 • Stressbestendig, weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen de rust te behouden en effectief te presteren.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie, prettig in de omgang, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.
 • Is zichtbaar voor de organisatie en is een ‘bekende’ voor de medewerkers en een boegbeeld naar de omgeving.
 • Is een uitstekende netwerker.

 
IrisZorg gaat uit van het diversiteitsbeginsel en een zodanig samengestelde raad van bestuur.
 
Inschaling

 • WNT Klasse V

 
Gewenste startdatum

 • Oktober 2024

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

 
IRISZORG
 
IrisZorg heeft een breed aanbod aan specialistische zorg en werkt vanuit herstelondersteunende zorg. Daarbij vervult IrisZorg regelmatig de ‘last resort’ functie. Bij IrisZorg werken 1.400 (deels ervaringsdeskundige) professionals, 155 vrijwilligers en zo’n 100 stagiaires. IrisZorg heeft 60 locaties in 19 gemeenten in Gelderland, een deel van Overijssel en in Flevoland.
 
IrisZorg is een financieel gezonde organisatie die zich de afgelopen periode heeft ontwikkeld van generalist naar specialist in herstel. Professionals krijgen ruimte om zichzelf te ontwikkelen en worden ondersteund bij bezield werken. Daarbij heeft IrisZorg geïnvesteerd in betekenisvol samenwerken in- en extern.
 
Ook is een start gemaakt met het vernieuwen van vastgoed zodanig dat dit gastvrij oogt voor bewoners en naasten, een fijne werkplek biedt aan medewerkers en middels digitalisering de eigen regie van bewoners en het werkplezier van medewerkers bevordert.
 
IrisZorg wil betekenisvol samenwerken met partners in de wijk, leren van elkaar om steeds beter in te kunnen spelen op de behoefte van cliënten. Vanuit eigenaarschap in combinatie met de benodigde zakelijkheid. Met als kernwaarden:  

 • Betrokken;
 • Eigen regie;
 • We doen wat we zeggen;
 • We spreken elkaar aan.

 
De strategische koers 2024-2027 is hier te vinden: Koers IrisZorg
 
Inleiding op deze koers:
Wij zijn verantwoordelijk voor hoogwaardige kwaliteit van zorg, waarbij we voor een uitdaging staan. We moeten anticiperen op de stijgende zorgvraag en de beperkte capaciteit, terwijl we toch de menselijke maat en de kwaliteit willen behouden. Financiële schotten belemmeren ons, tenzij we de zorg anders gaan organiseren door nieuwe kansen te creëren. Dit betekent dat we mogelijk keuzes moeten maken. De vraag naar zorg zal niet afnemen, integendeel, we verwachten dat een groeiend aantal mensen een beroep zal doen op de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.
 
We staan aan de vooravond om de zorg te transformeren en te optimaliseren. De samenwerking met ketenpartners en gemeenten wordt steeds belangrijker om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Dit gaan we doen door aan te sluiten bij de 0e en 1e lijns zorg, waarbij we de zorg dichtbij de mensen brengen, in hun eigen leefomgeving. We leggen de nadruk op het inzetten van preventieve interventies, maar bieden specialistische verslavingszorg aan diegene die dat nodig hebben en vangen kwetsbare mensen op binnen onze maatschappelijke opvang.
 
Samen met gemeenten en ketenpartners dragen we een verantwoordelijkheid om de zorg voor kwetsbare mensen en mensen met een verslavingsproblematiek vorm te geven. We werken vanuit de kracht van elk van onze regio’s. Per regio onderzoeken we in samenwerking met gemeenten en ketenpartners waar IrisZorg een toegevoegde waarde kan bieden. We bekijken samen hoe we met elkaar een sterk aanbod kunnen aanbieden, passend bij ieders kracht en expertise. Dit aanbod kan er voor elk van onze regio’s anders uitzien.
 
In deze transformatie leggen we niet alleen de nadruk op toegankelijkheid en preventieve interventies, maar ook op cultuursensitieve zorg. Medewerkers zijn zich bewust van wat de ander belangrijk vindt en nodig heeft, zelfs als er verschillen zijn in denken, doen, of levenswijze. Deze ander kan een cliënt zijn, maar ook een collega, naaste, vrijwilliger of een samenwerkingspartner.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 925 fte
 • Aantal cliënten: 9.600 cliënten
 • Aantal locaties: 60 locaties
 • Aantal vrijwilligers: 155 vrijwilligers
 • Jaaromzet: € 130 mln

 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 5 leden
 • Raad van bestuur: 2 collegiaal bestuurders
  • Portefeuilleverdeling:
   • Nieuwe bestuurder medezeggenschap, Kwaliteit, Reclassering/Forensische Zorg, HRM incl. opleiding en verzuim, hoofdopleiders, Zorgverkoop ZVW/Gemeente/Justitie, governance, BOPZ/zorginhoud en de multidisciplinaire adviesraad (zie verder)
   • Zittende bestuurder financiën, Veiligheid (brand), Marketing en communicatie, Facilitair – vastgoed, ICT, Informatieveiligheid – FG/AO/IC, Zorgverkoop ZVW/Gemeente/Justitie.
  • Overlap: Kwaliteit, productie, personeel, kostprijs, bekostiging, begroting en budgetten zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Hetzelfde geldt voor het extern overleg naar financiers en stakeholders waar per definitie het samenspel van de te leveren prestaties enerzijds en de kosten daarvan anderzijds onderwerp van bespreking vormen. Ook toekomstige aanpassingen van de organisatie zullen meestal in het verlengde liggen van, dan wel een invloed uitoefenen op, wijzigingen in het primair proces. Kortom, op een aantal van de meest belangrijke beleidsterreinen is en blijft een intensief samenspel en soms ook een samen optreden van de beide leden van de raad van bestuur noodzakelijk. Dit vergt flexibiliteit in zowel de samenwerking binnen de raad van bestuur als tussen de raad van bestuur en de tweede sturingslaag.
 • Organisatie medici: Multidisciplinaire adviesraad in oprichting.
 • Ondersteunende diensten/stafmanagers: ICT-strateeg, HR-strateeg, Financieel manager, strategen Kwaliteit en Veiligheid.
 • Managementteam: Regiomanagement, Managers Zorg.
 • Medezeggenschap: OR en CR.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.iriszorg.nl/over-iriszorg/over-de-organisatie
 

PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)