Stichting 1nPSolliciteer

directeur-bestuurder

In de visie van Stichting 1nP staat de (hulpverlenende) relatie tussen cliënt en zorgprofessional in alles centraal. 1nP biedt hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling, waarbij de zorgprofessional als deskundige de cliënt behandelt voor diens concrete, individuele hulpvraag. Stichting 1nP zorgt voor een naadloze overgang van ‘zelfzorg’ en ‘zelfmonitoring’ naar ‘samenzorg’ en weer terug. De herstelgerichte zorg voor de cliënten wordt ondersteund via een goed doordacht palet aan eigentijdse en digitale middelen. Deze persoonlijke, intuïtieve en sensibele benadering, zoals die uitgedragen wordt in de cliënt- zorgprofessional relatie, wordt geïntegreerd in alle overige bedrijfsonderdelen van Stichting 1nP. Stichting 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep.
                                              
DIRECTEUR-BESTUURDER – STICHTING 1nP
 
Je geeft in samenwerking met de directeur bedrijfsvoering leiding aan de organisatie op zorginhoud en bedrijfsvoering en je bent integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van het functioneren van Stichting 1nP. De netwerkorganisatie bestaat uit meer dan 600 aangesloten zelfstandige zorgprofessionals en de interne organisatie uit een zestal teams met per team één (of twee) coördinator(en). Daarnaast maak je deel uit van de bestuursraad, een overlegorgaan van Parnassia Groep waar in gezamenlijkheid de strategie en het beleid van Parnassia Groep wordt bepaald.
 
Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie met als onderwerpen onder meer de strategie, de relaties met de stakeholders, de relaties met de uitvoerend professionals (die werken op basis van een Raamovereenkomst van Opdracht), de (door)ontwikkeling van het ECD Extenzo, de zorgverlening en het inhoudelijk beleid. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie (o.a. op het gebied van de zorginhoudelijke doelen, passende zorg, aantallen cliënten, betrokken collega’s en aangesloten professionals). Je stuurt (in samenwerking met de directeur bedrijfsvoering) de interne organisatie aan die in teams is verdeeld, te weten IT, financiën, bedrijfsbureau, kwaliteit en controle, zorgadministratie en relatiebeheer. Je verdeelt onderling de taken. Je bent tevens eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad (i.o.). Daarnaast is de voorkeur uitgesproken dat je voor een beperkt aantal uren als zelfstandig professional werkzaam bent in een team van Stichting 1nP.
 
Bestuurlijke opgave

 • Jezelf profileren als inhoudelijk boegbeeld en meewerkend voorman/ -vrouw van de organisatie, onder meer door, samen met de collega’s en de aangesloten professionals, het verder ontwikkelen en uitdragen van de toekomstgerichte visie op grond waarvan Stichting 1nP haar unieke positie als toonaangevende netwerkorganisatie verder kan verstevigen en zo kan bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.
 • Proactief vertalen van deze visie naar concrete beleidsvoorstellen (waarin zorginhoud en bedrijfsvoering verbonden zijn) die gedragen worden door de interne organisatie, de aangesloten professionals en binnen Parnassia Groep. Deze voorstellen vervolgens vertalen naar strategisch en financieel meerjarenbeleid en de daarbij passende begroting.
 • De activiteiten van Stichting 1nP zijn verregaand geautomatiseerd. Het ECD heeft hier een cruciale positie in, zowel op het gebied van de zorginhoud en de samenwerking tussen professionals als de administratie en de verantwoording. Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het gebruik. De directeur bedrijfsvoering heeft de verantwoordelijkheid over delen van het ECD en met name over de verantwoording.
 • Zorgdragen dat, met goede input van collega’s en professionals en in goed overleg, de visie wordt gecommuniceerd en in concreet beleid wordt vertaald, zodanig dat er draagvlak voor verandering wordt gecreëerd. Ook tijdens (veranderings-)proces(sen) is verdere communicatie over en informatie verstrekken aan de organisatie essentieel.
 • Staan voor klantgerichte, kwalitatief hoogwaardige zorg waarin cliënten, familie en naasten gelijkwaardig betrokken worden. Professionele zorg die dicht rondom de cliënt, kleinschalig en in multidisciplinaire teams is georganiseerd.
 • Staan voor toegankelijke en betaalbare zorg die past bij de vraag naar ggz zorg en bijdragen aan het verkorten en/of minder intensief behandelen waar dit mogelijk is, zodat met de bestaande middelen zoveel mogelijk cliënten goede zorg kunnen ontvangen en wachtlijsten worden verkort.
 • Fungeren als inspirerend en verbindend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeur bedrijfsvoering, medewerkers en professionals van Stichting 1nP.
 • Het samen met de directeur bedrijfsvoering goed kunnen vertalen van wet- en regelgeving naar het proces gestuurde ECD Extenzo, zodat aangesloten professionals zich goed ondersteund voelen en op een juiste wijze registreren.
 • Stimuleren en initiëren van zowel zorginhoudelijke als ook procesmatige vernieuwing en verbeteringen, die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige zorg (bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek).
 • Stimuleren van de transformatie van de beroepsidentiteit van de aangesloten professionals, zodat de bevlogenheid om aan veranderende eisen van de maatschappij te blijven voldoen behouden blijft.
 • Een cliënt- en professional gedreven instelling: Structureel de cliënt en naasten centraal stellen (cliëntenbeleid), zorgen voor een goede werkorganisatie en sfeer, zodat professionals zich willen blijven aansluiten en gepassioneerd en dienstbaar zijn in het bieden van passende zorg (aantallen cliënten tegen passende inzet). Dit gecombineerd met een zakelijke manier van werken.
 • Bewaken en bevorderen dat er normconform gewerkt wordt, zodat de door Stichting 1nP behaalde certificaten gecontinueerd blijven.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor psychologische, fysieke en digitale veiligheid.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor onderzoek, opleiding en onderwijs en hiertoe scheppen van stimulerende randvoorwaarden, tevens zorgdragen voor een organisatiecultuur van delen en verspreiden van kennis en kunde.
 • Toezien op de invoering en naleving van vigerende wet- en regelgeving op het gebied van cliëntenzorg alsmede toezien op het werken en behandelen conform de kwaliteitsstandaarden ggz.
 • Toezien op correcte werking van alle noodzakelijke controls t.b.v. horizontaal toezicht en gepast gebruik.
 • Integreren van de bijdragen van betrokkenen in het beleid, waaronder de medezeggenschap en tevredenheid van medewerkers, cliënten en hun familie en betrokkenen, en fungeren als gewaardeerd en gelijkwaardig gesprekspartner voor de cliënten- en ondernemingsraad, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Actief betrekken van de medezeggenschap bij beleid en uitvoering.

Functie-eisen

 • Ervaring op directie- of bestuursniveau in een zorginstelling bijvoorbeeld als directeur behandelzaken en bij voorkeur (in het verleden) ervaring als zelfstandig gevestigde zorgverlener en/of zorgverlener in de ambulante zorg.
 • Geregistreerd als psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of als verpleegkundig specialist.
 • Een duidelijke visie op de (toekomstige) ontwikkelingen van de (ambulante) ggz, tevens affiniteit met wetenschappelijke ontwikkelingen en onderwijs in het vakgebied.
 • Ervaring en affiniteit met digitale ontwikkelingen.
 • Aantoonbare ervaring in het gebalanceerd rekening houden met de spanning tussen organisatiebelang en de belangen van zelfstandig gevestigden.
 • Beschikt bij voorkeur over een netwerk dat relevant is voor de organisatie of is in staat dit snel op te bouwen.
 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is als ‘digital native‘ koploper in digitale ontwikkelingen en in staat om innovaties via leading by example vorm te geven en geborgd te implementeren.

Competenties

 • Door waarden en idealen gedreven.
 • Toegankelijke persoonlijkheid, benaderbaar, enthousiasmerend, empathisch, zichtbaar aanwezig voor cliënten, professionals en medewerkers.
 • Verbinder en teamspeler, zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.
 • Heeft een sterk ontwikkeld ethisch kompas, herkent tijdig ethische dilemma’s en weet hoe daarmee om te gaan.
 • Is actief op zoek naar andersdenkenden, is geïnteresseerd in tegendenkers en ervaart kritiek als een bron van inspiratie.
 • Nieuwsgierig en energiek, heeft lef, is dapper en durft out-of-the-box te denken en te handelen.
 • Beschouwend en helder, positief kritisch, neemt weloverwogen besluiten, is koersvast.
 • Werkt op basis van vertrouwen in de competenties van medewerkers in de organisatie en respecteert de autonomie waarin zij hun werk uitvoeren.
 • In staat om (indien nodig ook tegen de stroom in) de eigenheid van processen en inrichting van de organisatie te bewaken teneinde het unieke karakter van de stichting te behouden.
 • Bereid en in staat om daar waar nodig ‘hands on‘ mee te werken in alle bedrijfsprocessen.
 • Zelfreflectie, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.
 • Open en transparant in eigen drijfveren, kan terugkomen op eigen gemaakte fouten en is dichtbij en waarderend naar medewerkers.
 • Creatief en inspirerend om medewerkers en professionals blijvend te binden en te boeien.
 • Is diversiteitssensitief en communiceert inclusief.
 • Richt zich binnen Stichting 1nP niet op revolutie maar meer op evolutie.

Inschaling/voorwaarden
Parnassia Groep kent een regeling arbeidsvoorwaarden bestuurders en directeuren.
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de WNT.

Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij een aantal dagen per week aanwezig is op de locatie in Hellevoetsluis.
 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
STICHTING 1nP

Stichting 1nP werd in 2003 opgericht en is de eerste netwerkorganisatie in Nederland voor professionals die
ambulante geestelijke gezondheidszorg aan jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met psychische klachten
leveren. Sinds april 2013 is Stichting 1nP aangesloten bij Parnassia Groep.
 
Stichting 1nP levert een belangrijke bijdrage, zowel zorginhoudelijk als organisatorisch en logistiek, aan de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Stichting 1nP doet dat vooral door de sterke gerichtheid op innovatie, ontwikkeling en professionalisering van behandeling en de wijze waarop de randvoorwaardelijkheden hiervoor binnen Stichting 1nP georganiseerd zijn. Logistiek is de netwerkorganisatie van Stichting 1nP een innovatief concept. Het levert veel flexibiliteit in de organisatie en specialismen in professionele behandelwijzen op.
 
De bij Stichting 1nP aangesloten professionals werken vanuit een eigen praktijk, een groepspraktijk of vanuit de 1nP-vestiging. In haar werkgebied werkt Stichting 1nP actief samen met de andere zorgbedrijven van Parnassia Groep in het realiseren van goede hulpverlening.
 
Missie
"1nP – persoonlijke zorg op maat”
Dit is de kernboodschap voor de toekomst van Stichting 1nP. De vormen van hoogwaardige zorg die Stichting 1nP aanbiedt worden afgestemd op de individuele hulpvraag. Stichting 1nP investeert in de primaire relatie tussen cliënt en zorgprofessional. Er wordt door Stichting1nP nog beter maatwerk geleverd in de ggz-niche waarin zij werkzaam is. Hiermee sluit de missie tevens aan op de missie van Parnassia Groep: ‘Hulp bieden aan mensen die met psychische aandoeningen zo gezond en zelfstandig mogelijk hun leven leiden’.
 
Kerngegevens
–    Aantal medewerkers : 50
–    Aantal aangesloten professionals : 635
–    Aantal cliënten p/j : ca 14.000
–    Jaaromzet : € 30 mln.
–    Financiële resultaten : positief
 
Organisatiestructuur
–       Raad van toezicht: 3 leden (3 bestuurders van PG)
–       Bestuur: éénhoofdig bestuur in de vorm van een directeur-bestuurder.
–       Management: 1 directeur bedrijfsvoering, zestal coördinatoren (zonder hiërarchische bevoegdheid).
–       Medezeggenschap: CR en OR (OR is in oprichting).
 
Meer informatie is te vinden op www.1np.nl.

PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)