Huisartsen EemlandSolliciteer

lid / inkomend voorzitter raad van commissarissen

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.

Huisartsen Eemland BV is een toekomstgerichte organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te bieden in onze regio. Momenteel zijn 200 huisartsen lid. Huisartsen Eemland biedt haar leden ondersteuning op het gebied van zorg, zorgprogramma’s en praktijkvoering. Zij organiseert spoedzorg, investeert in samenwerkingsverbanden, deelt kennis en biedt een uitgebreid scholingsaanbod.
 
 
LID RAAD VAN COMMISSARISSEN HUISARTSEN EEMLAND BV
 
Functie-eisen

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: HR en organisatie-inrichting. Bij voorkeur met de potentie om op termijn de positie van voorzitter te gaan vervullen. Het voorzitterschap wordt bepaald in onderling overleg binnen de RvC na afstemming met het Bestuur van de Huisartsencoöperatie Eemland
 • Commissie: lid van de remuneratiecommissie.
 • Professionele ervaring:
  • Bij voorkeur ervaring op directie- of bestuursniveau in een grote complexe organisatie.
  • Ervaring met HR- en organisatievraagstukken (inrichting en verandering).
 • Ervaring met dan wel kennis van de bedrijfsvoering (en financieringsdynamiek) van huisartsenpraktijken en heeft een visie op netwerk-samenwerking.
 • Ervaring zorg: zorgachtergrond kan een pre zijn; tevens komen kandidaten met b.v. een achtergrond in de sector van zorgverzekeraars, sociaal domein of koepelorganisaties in aanmerking.
 • Toezichthoudende ervaring: is een pre.
 • Afkomstig uit de regio: is een pre.
 • De raad van commissarissen streeft naar een diverse samenstelling.

 
 Belangrijkste competenties:

 • Grote lijnen kunnen zien en vasthouden, regie voeren, scherp oog voor governance.
 • Sterk in de rol van klankbord en sparringpartner op strategisch niveau, kan onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen en het bestuur kritisch opbouwend bevragen over de lange termijn strategie.
 • Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel betrokken, verbindend, empathisch en met gevoel voor humor als ook daadkrachtig en stevig.
 • Analytisch en inhoudelijk sterk, doelgericht, to-the-point, helder, scherp.

  
Raad van commissarissen

 • Aantal leden: 3 leden inclusief de voorzitter.
 • Vergaderschema: De raad van commissarissen vergadert tenminste 6 maal per jaar.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

 
Bezoldiging

 
Startdatum
–    Zodra de procedure het toelaat.

 
 
HUISARTSEN EEMLAND BV
 
Bij Huisartsen Eemland werken wij doelgericht, met aandacht en motiveren wij elkaar. Wij houden voor ogen waar het echt om gaat: passende zorg die aansluit bij de persoon. Wij maken elkaar sterker.

Bestuur en Organisatie
De huisartsen hebben zich georganiseerd in de HCE (Huisartsencoöperatie Eemland), die 100% aandeelhouder is van Huisartsen Eemland BV. Daaronder vallen o.a. de huisartsenpost Amersfoort en de ketenzorgprogrammma’s. HCE bepaalt mede de koers van Huisartsen Eemland BV die vormgeeft aan gezamenlijke ontwikkeling van o.a. spoed- en chronische zorg; samenwerking in de wijken; regionale samenwerking; de HE-organisatie en de servicegerichte ondersteuning van de huisartspraktijk.
 
Huisartsen Eemland BV is een dynamische organisatie. De leiding is in handen van een tweehoofdig bestuur (portefeuille algemeen en medisch). Samen met het management en de medewerkers wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie en aan innovatie. Het centrale kantoor is gevestigd in Amersfoort.
 
De raad van commissarissen houdt onafhankelijk en professioneel toezicht op de werkorganisatie. De raad van commissarissen handelt volgens de Governancecode Zorg.

Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers (fte): 70
 • Aantal aangesloten huisartsen: 200
 • Aantal patiënten: 400.000
 • Kantoorlocatie: Amersfoort
 • Jaaromzet: € 25 mln.

 
Meer informatie is te vinden op de website: www.huisartseneemland.nl.
 
Organisatiestructuur (zie voor details organogram op de website)
o  Raad van commissarissen: 3 leden
o  Raad van bestuur: 2 leden, duaal: medisch en algemeen
o  Organisatie artsen: Huisartsencoöperatie Eemland (HCE)
o  Managementteam: Financiën, HR, Zorg & Innovatie, ICT, Communicatie en Zorgverkoopteam
o  Medezeggenschap: OR en CR
  
Suur & Company heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van commissarissen met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

PROCEDURE
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.

CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)