MondriaanSolliciteer

lid raad van bestuur

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.

Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg, preventie en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen en forensische psychiatrie. Mondriaan is er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk werkt Mondriaan aan een mentaal gezondere samenleving.
 
LID RAAD VAN BESTUUR – MONDRIAAN
 
Bestuurlijke opgave

 • De patiënt en het patiëntenbelang een centrale rol geven in beleid en organisatieontwikkelingen. Oprecht betrokken bij de medewerkers en patiënten, trots op de organisatie en dit (zichtbaar) uitdragen.
 • De meerjarenstrategie en huidige beleidslijnen verder mede ontwikkelen en implementeren.
 • Profileren als zorginhoudelijk boegbeeld van de organisatie. Samen met collega-bestuurder/directeuren en inhoudelijke professionals (behandelaren, geneesheer-directeuren) uitdragen en verder ontwikkelen van de toekomstgerichte visie op grond waarvan Mondriaan haar centrale positie kan verstevigen en zo kan bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de regio.
 • Fungeren als inspirerend en verbindend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de zorgdirecteuren en professionals.
 • Vanuit zorginhoudelijk perspectief mede richting geven aan zorg gerelateerde ICT ontwikkelingen mede in relatie tot o.a. patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, patiëntbetrokkenheid, uitkomsten, e- health en innovatie.
 • Excelleren op zorg, innovatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Verder ontwikkelen samen met de stakeholders van de academische werkplaats mentale gezondheid.
 • Staan voor kwalitatief goede zorg die betaalbaar is en bijdraagt aan het betaalbaar houden van de GGz.
 • In de rol van bestuurder met aandacht voor de zorginhoud een stevige gesprekspartner zijn voor financiers.
 • Actief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever.
 • Samen met de voorzitter en het directieteam ambitieuze en haalbare doelen vaststellen, hier samen naar toe werken en realiseren.
 • In staat de bestaande goede werkrelatie met de zorgprofessionals verder uit te bouwen. Stimuleren en positioneren van zorginhoudelijk leiderschap.
 • Vormgeven aan de transformatie van de zorg en verdergaand verdiepen van de netwerken en externe samenwerking met diverse partners in de regio conform de afspraken zoals gemaakt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
 • Mede verantwoordelijk zijn voor moderne medezeggenschap, bewaken van de tevredenheid van patiënten en medewerkers en fungeren als gelijkwaardige gesprekspartner voor de diverse gremia (cliëntenraad, ondernemingsraad, medische staf, verpleegkundige adviesraad en familie- en naastenraad).
 • De raad van bestuur vormt een samenwerkingsgericht en complementair team. Zij vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Zij kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig.

De definitieve portefeuilleverdeling binnen de raad van bestuur wordt na benoeming van het lid gezamenlijk bepaald.
 
Functie-eisen

 • Bij voorkeur geregistreerd als psychiater, klinisch psycholoog (of als GZ psycholoog, verpleegkundig specialist). 
 • Gelijkwaardige vakinhoudelijke gesprekspartner. Kennis van medische kaders, ervaring met complexe medische situaties (afhandelen incidenten en calamiteiten), uitvoering van wetgeving (Wvggz, drang en dwang, forensische psychiatrie) en overleg met inspectie.
 • Heeft een duidelijke visie op de (toekomstige) ontwikkelingen in de GGz en onderschrijft de koers van Mondriaan. Heeft ervaring met het sturing geven aan kwaliteitsbeleid en het borgen van het kwaliteitsniveau. Tevens affiniteit met wetenschappelijke ontwikkelingen, opleiding en onderwijs.
 • Ervaring op directie-/bestuursniveau in een grote complexe zorgorganisatie, bij voorkeur in de GGz.
 • Zorginhoudelijk leiderschap, coachend en inspirerend. Overtuigend en breed georiënteerd. Ziet het brede profiel van Mondriaan als kracht en onderscheidend.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een toekomstgerichte visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Ziet het belang van samenwerking met netwerkpartners en heeft daarbij oog voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven. Onderschrijft de ontwikkelingen op dit vlak en kan de maatschappelijke opgave van Mondriaan vertalen in interventies.

Competenties

 • Authentiek, enthousiast, collegiaal en betrokken. Vermogen om zich aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden.
 • Stressbestendig. Soepel in conflictoplossing.
 • Is vernieuwend en inspirerend, out-of-the-box denker, early adopter.
 • Verbindende en toegankelijke teamplayer en samenwerker, open, transparant en integer.
 • Duidelijk, daadkrachtig, overtuigend, beschikt over executiekracht en is koersvast.
 • Sympathieke en effectieve netwerker, communicatief sterk. 

Inschaling

 • WNT Klasse V.

 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.
 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 

MONDRIAAN
 
Mondriaan biedt behandeling, begeleiding, preventie en ondersteuning, samen met familie, patiënten en ketenpartners. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving en (poli)klinisch als het nodig is. Positieve gezondheid is het uitgangspunt. Hiermee vergroten de professionals bij Mondriaan de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die hulp vragen.
 
Als innovatieve zorgorganisatie investeert Mondriaan in professionele ontwikkeling en het delen van kennis en kunde. Mondriaan heeft een expertise centrum waar hoogleraren, wetenschappers en opleiders belangrijke elementen als onderzoek, opleiding en innovatie aan het primaire proces verbinden. Met als doel de zorg doelmatiger te maken en het ervaren van een zinvol leven bij de patiënten te verhogen. Zo wordt samen aan herstel gewerkt! Steeds meer mensen kloppen aan voor psychiatrische hulp, terwijl het aantal zorgprofessionals juist afneemt. Mondriaan zet alles op alles om – nu én in de toekomst – aan zoveel mogelijk mensen passende zorg te blijven verlenen.
 
In haar Meerjarenbeleid – op weg naar 2026 (Route 26) heeft Mondriaan drie belangrijke ambities voor de komende jaren vastgesteld:

 • We leveren passende zorg: we werken nauwer samen met ggz-partners, huisartsen en het Sociaal Domein. En investeren in de doorontwikkeling van onze ambulante en klinische behandeling en spoedeisende psychiatrie.
 • We bieden ondersteuning binnen het Sociaal Domein door meer in te zetten op preventie, participatie en begeleiding van mensen in hun herstel op weg naar zelfstandigheid.
 • We blijven onze zorg- en dienstverlening vernieuwen en van elkaar leren: we leiden op en wisselen kennis en vaardigheden uit met collega’s, netwerkpartners en professionals in opleiding.

Meer informatie hierover is te vinden op https://www.mondriaan.eu/route-26 en https://youtu.be/HWqRVIcddqQ
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers: 2.700
 • Aantal patiënten/cliënten: ruim 10.000
 • Aantal locaties: 37 locaties
 • Aantal vrijwilligers: 150
 • Jaaromzet: ca. € 190 miljoen
 • Financiële resultaten: positief resultaat en solide solvabiliteit

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.mondriaan.eu
 
Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht bestaat uit 5 leden.
 • De raad van bestuur bestaat uit de voorzitter en het lid raad van bestuur.
 • Directieteam: Er zijn vier sectoren: Intensieve zorg, Selectieve zorg, Wijkgerichte zorg en Preventie en Participatie, een divisie Kinderen & Jeugdigen en drie zorglijnen: volwassenen, ouderen en kinderen en jeugdigen. Het directieteam bestaat onder andere uit vier zorgdirecteuren, twee sectordirecteuren en een divisiedirecteur.
 • Mondriaan heeft drie geneesheer-directeuren (totaal 1,7 fte)
 • Medezeggenschap: Mondriaan kent naast de OR en de CR een Medische staf en een VAR (verpleegkundige adviesraad). Ook is er een Familie- en naastenraad binnen Mondriaan.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA
 
T: 0850 – 734 710 (Chantal)
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)