lid raad van bestuur

Als Brabantse stichting ondersteunt Lunet mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.500 cliënten van alle leeftijden rekenen op Lunet voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan 2.375 professionals en bijna 1.000 vrijwilligers voor hen klaar, op bijna 180 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant.

LID RAAD VAN BESTUUR – LUNET

Resultaatgebieden/opdracht

 • De cliënt en het cliëntenbelang een centrale rol geven in beleid en organisatieontwikkelingen.
 • Oprecht betrokken bij de cliënten, verwanten en medewerkers van Lunet, trots op de organisatie en dit inspirerend uitdragen (bijvoorbeeld op podia en in sociale media).
 • Vormen van een complementair, sterk en goed samenwerkend bestuursteam. Als raad van bestuur gezamenlijk naar buiten toe optreden en Lunet extern onderscheidend en krachtig profileren. De focus ligt hierbij op een goed leven, mooi werk en een gezond bedrijf waarbij er tevens sprake is van een flexibele organisatie die snel en proactief kan inspelen op de dynamiek in de externe omgeving.
 • De meerjarenstrategie en huidige beleidslijnen onderschrijven en voortzetten. Deze strategie verder uitbouwen en implementeren met als doel het leveren van goede ondersteuning en/of zorg in verbinding met de gemeenschap en overeenkomstig de maatschappelijke opdracht. Zorgdragen voor een cultuur waarbij de noodzakelijke transitie door zoveel mogelijk cliënten/verwanten/medewerkers gedragen wordt.
 • Verder organiseren en professionaliseren van de inhoudelijk expertise en realiseren van hoogstaand onderzoek en ontwikkeling rondom gedragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Zorgdragen voor het verlenen van passende ondersteuning en/of zorg van hoogstaande kwaliteit met oog voor de individuele cliënt en met de focus op een goed en stabiel leven voor de cliënt.
 • Uitdragen en verder ontwikkelen van de maatschappelijke opdracht die Lunet heeft naar haar cliënten.
 • Initiëren en tot ontwikkeling brengen van innovaties in het ondersteunings- en zorgaanbod, o.a. de inzet van zorgtechnologie, alsmede implementeren van innovatieve manieren om de ondersteuning en zorg beter en slimmer te organiseren met oog voor kwaliteit.
 • Uitbouwen van de strategische netwerkpositie in de transmurale keten in de regio en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsverbanden met andere (zorg)aanbieders, in het licht van het IZA.
 • Fungeren als leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor directeuren en overige leidinggevenden en zorgen voor een veilig en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven nemen.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Lunet positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Bewaken van de tevredenheid van cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Een warm hart voor medezeggenschap uitstralen naar alle lagen van de organisatie en voeren van een gelijkwaardige dialoog met de medezeggenschapsraden.

Functie-eisen

 • Ruime ervaring op bij voorkeur bestuursniveau in een zorgorganisatie maar ook ervaren directieleden in een complexe en professionele zorgorganisatie worden uitgenodigd om te reageren.
 • Goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de VG sector.
 • Afgeronde opleiding op academisch niveau, eventueel aangevuld met een bestuurs- of managementopleiding.
 • Beschikt over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen.
 • Heldere visie op het belang van ketensamenwerking en een scherp ontwikkeld gevoel voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven.
 • Beschikt bij voorkeur over een (met name zorginhoudelijk) netwerk dat relevant is voor de organisatie of is in staat dit snel op te bouwen.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en geeft oprecht om andere mensen – met en zonder verstandelijke beperking.
 • Beschikt over strategisch inzicht en goed strategisch denkvermogen en is in staat om deze eigenschappen op verschillende terreinen in te zetten.
 • Bij voorkeur afkomstig uit de regio van Lunet.
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Kerncompetenties

 • Natuurlijke autoriteit met overtuigings- en executiekracht. Heldere communicator die afspraken nakomt.
 • Toegankelijke en empathische persoonlijkheid, verbindend en zichtbaar aanwezig voor cliënten en medewerkers.
 • Besluitvaardig, slagvaardig, koersvast en daadkrachtig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag.
 • Inspirerende coach en leider, laagdrempelig, geeft vertrouwen en ruimte, in staat om mensen te mobiliseren en te committeren. Omgevingssensitief, goede performance in- en extern.
 • Bruggenbouwer naar verwanten en externe stakeholders.
 • Zelf reflectief, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden, is soepel in conflictoplossing.

Inschaling
–     WNT Klasse V
 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
LUNET
 
Samen werken aan een goed leven, mooi werk en gezonde bedrijfsvoering                                              
Lunet ondersteunt, begeleidt en behandelt al meer dan 100 jaar mensen met een verstandelijke beperking bij het realiseren van een goed leven. Deze mensen rekenen op ons voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd.
We werken nu met 2.375 medewerkers, ondersteund door 960 vrijwilligers, voor zo’n 2.550 cliënten van alle leeftijden waar en wanneer dat nodig is. Van een paar uur per maand tot 24 uur per dag. Zowel op onze woonparken Eckartdal in Eindhoven en De Donksbergen in Duizel als in de wijken in omgeving Eindhoven en de Kempen.

Lunet is volop in ontwikkeling
De komende jaren dient de regio zich klaar te maken voor een forse toename van cliënten met een verstandelijke beperking. Het streven van Lunet is dat er in de regio’s Eindhoven en de Kempen voor alle mensen met een verstandelijke beperking de best mogelijke zorg en ondersteuning voorhanden is en blijft. Als erkend specialistische VG-instelling nemen wij onze verantwoordelijkheid voor deze mensen. Dat doen we – samen met cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en andere partners – via de volgende pijlers: een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezond bedrijf.
 
Lunet heeft net als veel andere zorgorganisaties te maken met grote uitdagingen. Denk aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, veranderende en steeds meer complexe ondersteuningsvragen van cliënten, de wensen en behoeften van medewerkers, de complexiteit en digitalisering van zorg en dienstverlening, de verbeterwensen voor het vastgoed en de vele wijzigingen en bezuinigingen in de financiering van zorg. Voor een toekomstbestendig Lunet is een toekomstplan opgesteld met daarin de strategische koers voor de periode 2022-2026.

Lunet heeft het voornemen om uit te gaan blinken in de zorg en ondersteuning voor de groeiende doelgroep cliënten met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en dan specifiek voor mensen met probleemgedag als coping mechanisme en ontwikkelt zich de komende jaren van een generalistische aanbieder naar een specialistische aanbieder.

De veranderende ondersteuningsvragen van cliënten hebben invloed op de instroom en cliëntportfolio van alle regionale organisaties en het sociaal domein. Lunet zoekt dan ook actief de samenwerking op en deelt daarbij naast visie ook kennis en de kunde daar waar het kan. Zo ligt een goed leven voor alle kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking in ons werkgebied binnen de mogelijkheden én blijven de kosten voor iedereen betaalbaar. Lunet ontwikkelt zich naar een organisatie waarbij de cliënt (nog meer) centraal staat, een eigen stem heeft en zoveel mogelijk eigen regie voert. Waar het kan bieden we zorg en ondersteuning dicht bij de cliënt. We behandelen niet vanuit de beperking, maar kijken naar wat wel kan. Hiervoor hebben we een breed aanbod aan ondersteuning, behandeling en methodieken ontwikkeld vanuit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. De komende jaren legt Lunet nog meer de focus op onderzoek en academisering. In alles wat we doen stellen we de cliënt en de zorginhoud centraal. Dat doen we via de zorgpaden Kind, Jeugd en Gezin, LVB, EVB, EMB en de bijbehorende zorgprogramma’s.

Een nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2024.
Vanaf 1 januari 2024 heeft Lunet ook een nieuwe organisatiestructuur. Deze verandering is nodig om het werken in zorgpaden en zorgprogramma's mogelijk te maken. Ook werken we aan meer nabijheid en snelheid bij het nemen van beslissingen en bij de uitvoering.

De besluiten die Lunet neemt, hebben vaak direct invloed op het leven van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Wij vinden het dan ook belangrijk dat cliënten én cliëntvertegenwoordigers meepraten over de dagelijkse dingen, maar ook over grotere beleidszaken. Dat zij hun mening geven over zaken die voor een grote groep cliënten belangrijk zijn. Met de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur werken we nu samen aan een daarbij passende medezeggenschapstructuur.

Het nieuwe werken vraagt ook aanpassing van processen en procedures én continu investeren in professionalisering van zorg en in technologie. Innovatieve oplossingen geven medewerkers meer voldoening in hun werk en zijn ook van belang in een krimpende arbeidsmarkt. Medewerkers zijn het kloppende hart van Lunet. Ook hierin zet Lunet stappen. De focus ligt daarbij op het vinden en behouden van kwalitatief en gemotiveerd personeel passend bij de veranderende ondersteuningsvragen en bij onze cliënten. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Lunet. We zetten dan ook structureel in op het binden en behouden van deze groep. Eigen kracht, aandacht en respect voor elkaar en initiatiefrijk: dat zijn de kernwaarden die ons werk bepalen.
 
Kerngegevens (2022):
–     Aantal medewerkers/fte : 2.375 medewerkers
–     Aantal cliënten : 2.550
–     Aantal locaties : 180
–     Aantal vrijwilligers : 960 vrijwilligers
–     Jaaromzet : ruim € 164 miljoen
 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 5 leden
 • Raad van bestuur: Lunet heeft een tweehoofdig collegiaal bestuur. Eén lid raad van bestuur heeft als primair aandachtsgebied bedrijfsvoering. Voor het andere lid raad van bestuur wordt als primair aandachtsgebied de zorg/ het primaire proces voorgesteld. Over de exacte portefeuilleverdeling kunnen nadere afspraken gemaakt worden.
 • Directieteam:
 • Het directieteam bestaat per 1-1-2024 uit de volgende functionarissen:
  • directeur Zorginhoud en Ontwikkeling
  • directeur Strategie & Zorgvernieuwing
 • Primair proces:
  • 5 regiodirecteuren zorg die samen met 3 hoofden behandeling, ondersteund door businesspartners op het gebied van finance & bedrijfsvoering, mens & organisatie en facilitair en vastgoed, duale verantwoordelijk dragen.
 • Ondersteunende diensten
  • directeur bedrijfsvoering
  • directeur mens & organisatie
  • financieel concern controller
  • secretaris raad van bestuur en raad van toezicht
 • Medezeggenschap: Binnen Lunet is er momenteel 1 centrale cliëntmedezeggenschapsraad die bestaat uit 2 separaat van elkaar vergaderende organen (centrale cliëntenraad en de centrale cliëntvertegenwoordigersraad) die in gezamenlijkheid advies uitbrengen/ hun instemming geven t.a.v. voorgenomen besluiten. Deze raden worden momenteel nog bemand door afgevaardigden uit de decentrale clusterraden. Op lokaal/locatie niveau zijn er groepsoverleggen georganiseerd. Lunet werkt momenteel aan de herinrichting van een nieuwe cliëntmedezeggenschapsstructuur in lijn met de nieuwe organisatiestructuur. Lunet is voornemens de cliëntmedezeggenschap op meer lokaal niveau te organiseren.

Lunet heeft 1 ondernemingsraad (OR), welke bestaat uit 13 leden. Er is een gezamenlijke visie met de raad van bestuur op medezeggenschap ontwikkeld, Deze is tweeledig: medewerkers meer betrekken bij medezeggenschap en onderwerpen die hen aangaan, en als OR vroegtijdig betrokken worden bij onderwerpen / besluitvorming door de raad van bestuur. Om volgens de visie te werken, is de OR verdeeld in 8 rollen, met ieder een eigen expertise en/of portefeuille. In navolging hierop en om beter aan te sluiten bij de organisatieaanpassing per 1-1-2024, denkt de OR momenteel na over hoe vorm te geven aan toekomstbestendige medezeggenschap. Daarnaast is er een verschuiving in gang gezet van een OR met een inhoudsrol naar een OR met een procesrol, zodat medewerkers op inhoud meedenken.
 
Meer informatie, o.a. het jaarverslag 2022, is te vinden op www.lunet.nl
 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geïnteresseerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)