Amerpoort SherpaSolliciteer

lid raad van bestuur

Amerpoort en Sherpa hebben het onderzoek tot het samengaan van de beide organisaties afgerond en hebben het besluit genomen tot een bestuurlijke fusie met ingang van 1 juli 2024. Het voorgenomen besluit tot fusie ligt momenteel ter toetsing voor bij de NZa en de ACM. Uiterlijk 1 juli 2026 zal dan de overstap naar een juridische fusie plaatsvinden. Amerpoort en Sherpa zijn van mening dat zij samen beter in staat zijn om hun gezamenlijke ambities te realiseren als zij gaan werken vanuit één visie, één aansturing en één organisatie. Hierdoor kunnen cliënten en verwanten ook in de toekomst blijven vertrouwen op goede zorg in de regio. En blijven Amerpoort en Sherpa voor medewerkers een aantrekkelijke zorgorganisatie waar mensen met plezier werken.
 
Amerpoort en Sherpa kennen beide een warme, informele cultuur waar betrokkenheid en cliëntgerichtheid kenmerkend zijn voor de medewerkers. Vanuit relatie en met inzet van expertise willen we er zijn voor bewoners, cliënten en verwanten. Ook als zij ingewikkelde vragen hebben. Samen willen we een brede, regionale organisatie zijn waar lokale eigenheid, kleinschaligheid en gelijkwaardigheid net zo belangrijk zijn als het benutten van schaalvoordelen. Een organisatie waar medewerkers ruimte hebben om zaken uit te proberen, zich te ontwikkelen en fijn samenwerken met collega’s.
 
Voor de beoogde fusie organisatie worden een nieuwe raad van bestuur (twee leden), een nieuwe voorzitter raad van toezicht en twee leden raad van toezicht gezocht, waarvan één van de leden van de raad van toezicht op voordracht is van de CCR. Twee leden (Rob te Brake en Gerard de Bruijn, beide van de auditcommissie) vanuit de huidige raden van toezicht blijven aan. Twee bestuurders blijven aan tot eind december 2024 (Henk Kouwenhoven van Sherpa en Daan Boot van Amerpoort).
 
 
VOORZITTER EN LID RAAD VAN BESTUUR – AMERPOORT-SHERPA
 
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en voor het realiseren van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid, alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit, veiligheid en zorgverlening. In het kader van het samengaan van de twee organisaties draagt de raad van bestuur er tevens aan bij dat er in de fusieorganisatie een balans is tussen de lokale eigenheid, kleinschaligheid en gelijkwaardigheid enerzijds en het benutten van beoogde schaalvoordelen anderzijds.
 
Het bestuur zal collegiaal, gelijkwaardig en met integrale verantwoordelijkheid werken. De leden van de raad van bestuur zijn conform de governance code zorg 2022 gezamenlijk en individueel bevoegd tot en verantwoordelijk voor het besturen van de fusieorganisatie en voor de algemene gang van zaken. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de tweehoofdige raad van bestuur vindt, op basis van expertise, ervaring en voorkeuren van beide bestuurders, de portefeuilleverdeling plaats. Zodanig dat herkenbaar is welk lid eerste aanspreekpunt is voor specifieke aandachtsgebieden. Beide bestuurders zullen in ieder geval (een deel van de) zorg en (een deel van de) bedrijfsvoering in hun portefeuille hebben. Bij de verdeling van de portefeuille tussen de bestuurders dient te worden gewaarborgd dat de portefeuilleverdeling een logische clustering (effectief en efficiënt) van onderwerpen per bestuurder vormt.
 
De raad van toezicht heeft hierbij de wens dat de kandidaat voor de positie van voorzitter raad van bestuur beschikt over ruime ervaring als eindverantwoordelijke bestuurder met ruime ervaring als zorgbestuurder (we zoeken geen behandelaar). De kandidaat voor de positie van lid raad van bestuur beschikt bij voorkeur over ervaring als directeur of bestuurder met een bedrijfsvoerings-/financieel profiel.

Omdat de bestuurders collegiaal, gelijkwaardig en met integrale verantwoordelijkheid werken zullen zij, in lijn met de besturingsfilosofie en de WBTR, besluiten nemen op basis van een gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid. Van het bestuursteam wordt verwacht dat zij de vaardigheid hebben om op basis van dialoog en consensus invulling te geven aan hun besluitvorming. De procedure, indien er niet tot een besluit kan worden gekomen, zal in samenspraak met de raad van toezicht worden opgesteld en worden opgenomen in het reglement van de raad van bestuur.
 

Bestuurlijke opgave beide bestuurders

 • Oprecht betrokken bij de cliënten en medewerkers, trots op de organisatie en dit inspirerend uitdragen.
 • De fusie-integratie vormgeven en een nieuwe cultuur smeden in nauw overleg met de cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en directie. Hierbij het cliënten- en medewerkersbelang een centrale rol geven in het beleid en bij organisatieontwikkelingen.
 • Vormen van een complementair, sterk en goed samenwerkend bestuursteam.
 • Samen met de directeuren vormen van een goed samenwerkend en professioneel team, waarbij allen zich inzetten voor de transitie en integratie.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat zich in toenemende mate richt op specialisatie in doelgroep (met name voor hoog-complexe cliënten is dit aan de orde), de toenemende zorgvraag (cliënten worden steeds ouder) en krimp in budget voor de zorg.
 • Actief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door optimale scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven. (HR)
 • Behouden en bewaken van de financiële positie, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering, procesverbetering en kostenbewustzijn.
 • Fungeren als coachende leiders, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan zij zich verder kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.
 • Fungeren als aanjagers van vernieuwing, zowel wat betreft zorgvernieuwing met de focus op het behoud van zorg in de volle breedte als ook aangaande digitalisering, informatiemanagement en de inzet van innovatieve technologie. Durven te experimenteren.
 • Uitbouwen van de strategische netwerkpositie in de transmurale keten in de regio (en landelijk) en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsverbanden met andere (zorg)aanbieders en overige stakeholders.
 • Proactief overleg met de medezeggenschapsraden voeren, de raden (in vroeg stadium) betrekken bij beleid en periodiek resultaten terugkoppelen. Bewaken van de tevredenheid van cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers. Medezeggenschapsraden transparant, tijdig en laagdrempelig meenemen in processen.

Functie-eisen

 • Voorzitter raad van bestuur: ruime ervaring als zorgbestuurder in een grote complexe (zorg-)organisatie.
 • Lid raad van bestuur: Ervaring als bestuurder of directeur in een grote complexe organisatie met als primair aandachtsgebied bedrijfsvoering en financiën.
 • Kennis en ervaring op de volgende gebieden moeten in het bestuursteam aanwezig zijn: gehandicaptenzorg, bedrijfsvoering, financieel en zorgfinanciering, innovatie, digitalisering en technologie, HR en aantrekkelijk werkgeverschap, zorghuisvesting, zorgvastgoedontwikkeling en -exploitatie, duurzaamheid, kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsystemen.
 • Ervaring verandermanagement, organisatieontwikkeling en post fusie-integratie, met oog voor balans tussen harde en zachte aandachtsgebieden.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden: kan luisteren en communiceert in begrijpelijke taal die aansluit bij de cliënten.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
 • Weet hoe te onderhandelen met relevante stakeholders zoals zorgverzekeraars, gemeenten en overige partijen en kan deze contacten productief voor de organisatie aanwenden.
 • Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Kan naar buiten toe optreden als boegbeeld en behartigt de belangen in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, zowel landelijk als regionaal en lokaal.
 • Herkent en doorziet de externe ontwikkelingen en is in staat deze te vertalen naar de zorgorganisatie.
 • Afgeronde relevante opleiding op academisch niveau, aangevuld met een relevante bestuurs-of managementopleiding
 • Wil zich voor langere tijd aan de organisatie verbinden.
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio.

Persoonskenmerken

 • Wil vanuit een oprechte, intrinsieke betrokkenheid bijdragen aan goede zorg en ondersteuning aan cliënten.
 • Is een inspirerende, open, (ver)bindende en warme persoonlijkheid (waarderend en zichtbaar) en beschikt over relativeringsvermogen en humor. Viert samen met anderen successen.
 • Is zichtbaar in de organisatie, bezoekt de locaties, is nieuwsgierig, luistert en is benaderbaar.
 • Goed inlevingsvermogen en toont vanuit gelijkwaardigheid merkbare affiniteit met de verschillende cliëntgroepen, ook met de diversiteit in brede zin van de verschillende cliëntgroepen.
 • Beschikt over een onderzoekende, coachende en besluitvaardige stijl van leidinggeven op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen in professionaliteit. Voert de dialoog en kan beleid en werkvloer met elkaar verbinden.
 • Heeft geduld, is stressbestendig en kan goed reflecteren op het eigen functioneren.
 • Heeft een proactieve houding, pakt signalen snel op en handelt adequaat bij potentiële risico’s.
 • Geeft in goede balans tussen executiekracht, doorzettingskracht, ondernemerschap en ontwikkelkracht, sturing aan het duurzaam implementeren en borgen van processen, weet goed het evenwicht te bewaren tussen ‘menselijk en zakelijk’.
 • Bewerkstelligt een cultuur van respect en aandacht voor elkaar, samenspel, ruimte voor ontwikkeling en feedback geven en ontvangen. Stimuleert gewenste cultuur en gedrag (klant – en werkwaarden) door voorbeeldgedrag, transparantie, resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen. Leren, experimenteren en fouten maken horen hierbij.
 • Heeft oog voor het welzijn van medewerkers en cliënten. Maakt voldoende tijd vrij voor ontmoetingen met medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Stimuleert de professionele ontwikkeling van medewerkers en bevordert inhoudelijke samenwerking.
 • Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Draagt bij aan een ondersteunende en waarderende omgeving voor vrijwilligers.

Inschaling

 • WNT Klasse V.

 
Suur Ten Oever, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
 
WAT MOETEN DE BESTUURDERS DOEN?   
 

 • Fusie goed laten verlopen. De CCR, OR, directeuren en managers hierbij betrekken. Vaak informatiebijeenkomsten regelen.
 • Vragen aan de cliënten en medewerkers wat er speelt. En vragen wat er beter kan. Van deze punten de plannen voor de toekomst maken.
 • Zorgen dat de organisatie financieel gezond is.
 • Nieuwe handige dingen bedenken met bijvoorbeeld de computer of mobiele telefoon. Dit moet vooral handig zijn voor cliënten en medewerkers.
 • Zorgen dat er goed personeel is dat lange tijd blijft. 
 • Rondlopen in de organisatie. Overal langs gaan en interesse tonen.
 • Goed samenwerken met de collega-bestuurder. 
 • Enthousiast leidinggeven aan de directeuren. Een team maken van alle directeuren. Zorgen dat ze goed samenwerken.
 • Netwerken in de regio.

  
WAT MOET DE BESTUURDERS KUNNEN?

 • Kennis hebben van een grote organisatie. Een van de bestuurders moet ook de gehandicaptenzorg kennen.
 • Ervaring hebben als bestuurder. Het lid mag ervaring hebben als directeur.
 • Goed kunnen samenwerken
 • Nieuwsgierig zijn. Goed kunnen luisteren.
 • Langskomen op de locaties.
 • Begrijpelijke taal gebruiken.
 • Goed met cliënten en medewerkers kunnen praten.
 • Cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers betrekken bij beleid en goed informeren over de fusie.

 
AMERPOORT SHERPA
 
Al sinds 1969 zijn Sherpa en Amerpoort in Baarn buren van elkaar. Amerpoort en Sherpa delen dezelfde maatschappelijke opdracht, hebben dezelfde kijk op de toekomst van de gehandicaptenzorg en bieden grotendeels dezelfde zorg en ondersteuning aan vergelijkbare doelgroepen in aangrenzende regio’s. Op verschillende gebieden en in diverse projecten werken medewerkers samen en delen ze kennis met elkaar.
Daarnaast is er al een gezamenlijk Gezondheidscentrum aan de Zandheuvelweg voor zowel cliënten van Sherpa als Amerpoort.
 
Amerpoort en Sherpa willen samen een brede organisatie zijn die ruime keuzevrijheid biedt voor cliënten qua locatie, lokale eigenheid en identiteit/eigenheid die passend is bij de wens van cliënten en cliëntvertegenwoordigers.
 
Hoofdlijnen besturingsfilosofie
De hoofdlijnen van de besturingsfilosofie worden meegegeven aan de nieuwe raad van bestuur als richtinggevend kader. De hoofdlijnen zijn opgesteld vanuit de opgave van de fusieorganisatie, de gezamenlijke besturingsfilosofie en de toezichtvisies van de raden van toezicht van Sherpa en Amerpoort.
 
Onze ambities:

 • Expert zijn en specialisatie in specifieke doelgroepen;
 • Sterke, warme werkgever voor betrokken en bekwame medewerkers;
 • Betrokkenheid en inzet van cliëntvertegenwoordigers /netwerk en ervaringsdeskundigheid;
 • Inzet van (zorg)technologie (zorg), innovatiekracht en benutten van (big)data;
 • Realiseren van een huisvestings- en duurzaamheidsagenda;
 • Gezonde bedrijfsvoering met voldoende investeringskracht en slagvaardigheid;
 • Sterke, regionale partner in (domeinoverstijgende) ketens en in de wijk.

De ambities willen we realiseren vanuit de volgende besturingsfilosofie:

 • Cliënt centraal en cliëntvertegenwoordigers betrokken;
 • Regelruimte teams en verantwoordelijkheid, binnen speelveld;
 • Ondernemerschap en ontwikkelkracht;
 • Vakmanschap en ruimte voor professionals;
 • Teams georganiseerd rond doelgroepen;
 • Medezeggenschap volgt zeggenschap; lokaal en centraal;
 • Integrale verantwoordelijkheid managers;
 • Gedragskundige en manager als tandem;
 • Stafdiensten samenwerkingspartner voor teams en manager (kaderstellend, adviserend en ondersteunend).

Op basis hiervan zijn HR, Financiën, digitalisering/I&T en Vastgoed strategisch gepositioneerd als stafdirecties in de nieuwe organisatie.

 
Kerngegevens Amerpoort-Sherpa

 • Aantal medewerkers/fte: 4.209 medewerkers (2.781 bij Amerpoort en 1.428 bij Sherpa)
 • Aantal cliënten: ca. 4.200
 • Aantal vrijwilligers: 1.267 vrijwilligers (742 bij Amerpoort en 525 bij Sherpa)
 • Jaaromzet: ca. € 285 miljoen

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: https://www.amerpoort.nl/over-amerpoort en https://www.sherpa.org/over-sherpa
 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 5 leden (remuneratiecommissie, auditcommissie, commissie kwaliteit, HR en veiligheid. De raad van toezicht vergadert tenminste 6 maal per jaar. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Eén nieuw lid van de raad van toezicht zal voor 6 jaar worden benoemd.
 • Raad van bestuur: 2 leden (beide vacature), voorzitter en lid raad van bestuur (collegiaal bestuur). Bij Amerpoort zijn momenteel 2 interim bestuurders werkzaam waarvan 1 bestuurder (Daan Boot) zal aanblijven tot uiterlijk 31 december 2024. Bij Sherpa is momenteel 1 bestuurder (Henk Kouwenhoven), hij zal tevens aanblijven tot uiterlijk 31 december 2024.
 • Directieteam:
  • Amerpoort: 5 directeuren (4 directeuren zorg en directeur serviceorganisatie), 3 managers (concern controller, manager communicatie en manager P&O) en bestuurssecretaris.
  • Sherpa: 6 directeuren (3 zorgdirecteuren en 3 ondersteunende directeuren) en bestuurssecretaris.
 • Medezeggenschap:
  • Amerpoort: Centrale Cliëntenraad, bestaande uit een deelraad cliënten en een deelraad cliëntvertegenwoordigers, en OR
  • Sherpa: Centrale Cliëntenraad, bestaande uit een deelraad cliënten en een deelraad verwanten, en OR.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Van kandidaten waarvan de gegevens worden gepresenteerd bij de opdrachtgever vragen wij een aangepaste CV (in begrijpelijke taal en met plaatjes) en het motivatiedocument aan te leveren. Templates hiervan worden door Suur Ten Oever aangeleverd.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA
 
T: 0850 – 734 710 (Chantal)
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)