Jeugdbescherming WestSolliciteer

lid raad van bestuur

De jeugdzorg is al jarenlang volop in beweging, waarbij het streven naar een betere dienstverlening leidend is. De uitvoering van de Hervormingsagenda en (specifiek voor de jeugdbeschermingsketen) het Toekomstscenario, gaat de komende jaren veel vragen. Het experimenteren in proeftuinen enerzijds en het verlagen van de caseload door het contracteren op een landelijk tarief voor alle GI’s (gecertificeerde instellingen) anderzijds laten zien dat deze ontwikkelingen steeds concreter gaan worden.
 
Midden in dit speelveld opereert Jeugdbescherming west. Een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak, waar gedreven jeugdbeschermers werken en de professional wordt uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen en zich permanent te ontwikkelen voor het verlenen van adequate ondersteuning bij hulpvragen.

Vanwege het vertrek van het huidige lid van de raad bestuur zoeken wij voor Jeugdbescherming west per 1 september een lid raad van bestuur met standplaats Den Haag.
 
LID RAAD VAN BESTUUR – JEUGDBESCHERMING WEST
MET BEDRIJFSVOERING PROFIEL
 
Aanleiding vacature
De raad van bestuur bestaat na een recent vastgestelde uitbreiding per 1 juli a.s. uit de voorzitter raad van bestuur en twee leden raad van bestuur. In verband met het aangekondigde vertrek van een van de zittende bestuurders zijn we op zoek naar zijn vervanging.
 
Besturingsmodel
Jeugdbescherming west hanteert als basis een collegiaal bestuursmodel, waarin de bestuurders gezamenlijk (statutair) en evenwichtig verantwoordelijkheid hebben voor de organisatie als geheel en een voortrekkersrol vervullen bij de in gang gezette koers. Naast het feit van bestuurlijke gelijkwaardigheid heeft elke bestuurder naast collectieve bestuurstaken ook eigen resultaatgebieden op basis van een portefeuilleverdeling.

Jeugdbescherming west verwacht dat de nieuwe bestuurder de visie, missie en kernwaarden onderschrijft en energiek en intrinsiek gemotiveerd is om de uitgezette koers verder door te ontwikkelen. Zowel naar binnen als naar buiten treedt de raad van bestuur op als eenheid. Daarbij is sprake van een integere bestuursstijl en open communicatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De besluitvorming binnen de raad van bestuur komt tot stand op basis van consensus. Gezamenlijk wordt verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht over onder meer de strategie en meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening, kwaliteit van de dienstverlening en behaalde resultaten.

Jeugdbescherming west hecht belang aan complementariteit in de kennisdomeinen, maar wil ook dat de bestuurders elkaar aanvullen in competenties om het team sterker te maken. Met als belangrijke overlappende competentie een sterk strategisch inzicht op het gebied van een toekomstbestendige positionering in de jeugdbeschermingsketen. Een persoonlijke match is daarom evenzeer een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen de bestuurders.
 
Bestuurlijke opgave
Het lid raad van bestuur heeft de onderstaande specifieke resultaatgebieden:

 • Algemene beleidsontwikkeling in relatie tot de (financiële) beheersing van de organisatie door het toepassen van integraal risicomanagement. Draagt daarbij zorg voor het (doen) opstellen van (strategische) analyses en (meerjaren) prognoses en het in kaart brengen van risico’s waarin de gevolgen van strategische beleidsvoornemens en veranderende wet- en regelgeving voor de bedrijfsvoering inzichtelijk worden gemaakt.
 • Personeelsaangelegenheden inclusief management development (incl. overleg met de ondernemingsraad).
 • Concern control en financiële administratie.
 • Inkoop en contractmanagement.
 • Informatievoorziening en automatisering.
 • Huisvesting en facilitaire zaken.

 Functie-eisen

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau (accountancy, controlling of bedrijfskunde). Kennis van en ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering.
 • Ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring met de aansturing van grote complexe organisaties, bij voorkeur in de zorg.
 • Beschikt over brede vakinhoudelijke kennis op de hierboven genoemde resultaatgebieden.
 • In staat om een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Kennis van en inzicht in de bedrijfsprocessen en financiering van een zorgorganisatie en het vermogen om deze kennis in te zetten ten behoeve van procesoptimalisaties en kwaliteitsverbeteringen. 
 • Beschikt over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen, met de focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid.
 • In staat om goede samenwerkingsrelaties aan te gaan en te onderhouden met externe partners.

 
Benodigde competenties
Om de genoemde resultaatgebieden uit te voeren beschikt het lid raad van bestuur over de onderstaande competenties:

 • Is een verbindende persoonlijkheid met zowel een faciliterende als ondernemende houding.
 • Is een onafhankelijke geest, analytisch en neemt voldoende tijd om een mening te vormen en te toetsten op basis van eigen inzichten en bevindingen. Is reflectief van aard, kritisch, opbouwend en kan meervoudig kijken. Staat open voor andere meningen. Kan oordeelsvorming uitstellen tot het moment waarop dat nodig is.
 • Integriteit is vanzelfsprekend.
 • Verstaat de balans tussen afstand en nabijheid en geeft zowel ruimte als richting en weet daarin de medewerkers aan te spreken en uit te nodigen.
 • Passie voor het vak en heeft inzicht in de maatschappelijke bijzondere positie en complexiteit.

 
Inschaling

 • De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de normering van de WNT, met een maximum van € 190.000, een en ander afhankelijk van kennis en ervaring. Het betreft een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd.

Gewenste startdatum

 • 1 september 2024

 
 Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons minimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

 
JEUGDBESCHERMING WEST
 
Stichting Jeugdbescherming west is een door het ministerie van Veiligheid en Justitie gecertificeerde instelling belast met de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Kinderbeschermings-maatregelen, zoals een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel, worden door de rechter opgelegd aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij een maatregel van jeugdreclassering wordt ondersteuning geboden aan jeugdigen tot 23 jaar die strafrechtelijk zijn veroordeeld. Jeugdbescherming west begeleidt jaarlijks zo'n 4.000 gezinnen. Ook voert Jeugdbescherming west in opdracht van gemeenten de 24/7 crisisinterventie uit voor de regio Haaglanden en worden de werkzaamheden rondom passende zorg vormgegeven in het Expertiseteam Zorg (ETZ) voor de verschillende regio’s in Zuid-West Nederland.
 
Jeugdbescherming west valt onder (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeenten waarmee contracten gesloten zijn. Jeugdbescherming west bestaat uit vier stichtingen. Om zo dicht mogelijk bij cliënt en opdrachtgever te staan werken de jeugdbeschermers vanuit lokaal opererende teams. De raad van bestuur en de ondersteunende diensten zijn gevestigd in Den Haag.
 
Jeugdbescherming west opereert binnen een breed krachtenveld van lokale wijkteams, jeugdhulpaanbieders, Raad voor de Kinderbescherming, justitie, politie, het Veiligheidshuis en gemeenten. Binnen een context van krapte in financiering, zorg om voldoende opgeleide medewerkers en noodzaak tot vernieuwing (meer samen en wijkgericht en netwerkgericht werken) zullen jeugdbeschermers met hun onmisbare expertise een nieuwe plek moeten vinden waarin ze dit maatschappelijk relevante werk kunnen blijven uitvoeren.
 
De verdere positionering en profilering in deze keten gaat gepaard met een omslag (ook in het denken!) van monopolist naar aantrekkelijke zelfbewuste samenwerkingspartner en een efficiënte en effectieve werkorganisatie, die ‘in control’ is en haar meerwaarde ook richting de gemeentelijke financiers voortdurend moet bewijzen d.m.v. kwaliteit, kennis over en ervaring met kindermishandeling, opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, transparantie, een strakke bedrijfsvoering, portfoliomanagement en sturing op kosteneffectiviteit en productiviteit.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 600 fte
 • Aantal cliënten: 4.000
 • Aantal locaties: 4 stichtingen, waarvan 3 uitvoeringsstichtingen; 1 in de regio Haaglanden, 1 voor de drie regio's in Zuid-Holland en 1 voor de regio Zeeland. De operationele ondersteuning en het management van voornoemde 3 stichtingen is ondergebracht in een aparte stichting; de stichting Beleid & bedrijfsvoering.
 • Jaarbudget: € 55 miljoen.

 Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 1 voorzitter, 4 leden.
 • Raad van bestuur: voorzitter en twee leden, collegiaal en integraal verantwoordelijk.
 • Managementteam: Er zijn zeven regiomanagementteams, die met elkaar de betreffende regio bedienen. Er zijn drie centrale MT’s: Bedrijfsvoering, Kwaliteit en Extern, waar de besluitvorming belegd is. In elk van de centrale MT’s participeert ook een lid van de verschillende Regio MT’s.
 • Medezeggenschap: OR en CCR.

 Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op https://jeugdbeschermingwest.nl/
 
 
 
 

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)