YuliusSolliciteer

lid raad van bestuur (psychiater of klinisch psycholoog)

Yulius is met circa 2.000 medewerkers verdeeld over 61 locaties een van de grootste aanbieders van gespecialiseerde en generalistische geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd onderwijs in de regio’s Drechtsteden, Rotterdam en Rijnmond. Yulius biedt gespecialiseerd onderwijs aan ca. 1.700 leerlingen. Jaarlijks behandelt Yulius ruim 10.000 mensen met lichte of ernstige klachten.
 
LID RAAD VAN BESTUUR – YULIUS
Psychiater of Klinisch Psycholoog
 
Bestuurlijke opgave

 • De cliënt en het cliënten belang alsmede de leerling en het leerling belang een centrale rol geven in beleid en organisatieontwikkelingen. Oprecht betrokken bij de cliënten, leerlingen en medewerkers (en vrijwilligers) van Yulius, inspirerend en zichtbaar de waarden van Yulius uitdragen en het aanzien van Yulius regionaal en landelijk verder verstevigen.
 • Staan voor toegankelijke en betaalbare zorg en gespecialiseerd onderwijs, passend bij de vraag, en bijdragen aan het verkorten en/of minder intensief behandelen/begeleiden waar dit mogelijk is, zodat met de bestaande middelen zoveel mogelijk cliënten en leerlingen goede zorg en gespecialiseerd onderwijs kunnen ontvangen en wachtlijsten worden verkort. Waarbij de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk geborgd blijft.
 • Profileren als zorginhoudelijk boegbeeld van de organisatie. Samen met collega-bestuurder/directeuren en inhoudelijke professionals (regiebehandelaren, geneesheer-directeuren) uitdragen en verder uitbouwen en implementeren van de huidige meerjaren strategie en beleidslijnen.
 • Verbeteren van de interne samenwerking en inrichting van processen. 
 • Continueren van de strategische netwerkpositie in de transmurale keten in de regio en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsverbanden met andere (zorg)aanbieders (ook in het licht van het IZA). Invulling geven aan stakeholdermanagement door het participeren in samenwerkingsverbanden en bestuurlijk overleg in de regio en landelijk.
 • Proactief en gelijkwaardig dialoog voeren met de medezeggenschapsraden (OR, CR en MR), de raden tijdig betrekken bij beleid en periodiek resultaten terugkoppelen.
 • Fungeren als aanjager van vernieuwing, zowel wat betreft onderwijs- en zorgvernieuwing als wat betreft zorg-onderwijscombinaties, en zorg dragen voor evenwichtige en breedgedragen implementatie in de organisatie. Focus op het behoud van zorg en onderwijs in de volle breedte als ook aangaande digitalisering, informatiemanagement en toepassingsmogelijkheden en de inzet van innovatieve technologie en bijkomende ethische vraagstukken. Excelleren op zorg, opleidingen, onderzoek en innovatie.
 • Vanuit zorginhoudelijk perspectief actief mede richting geven aan zorg gerelateerde ICT-ontwikkelingen mede in relatie tot o.a. patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, patiëntbetrokkenheid, uitkomsten, e-health en innovatie.
 • Behouden en doorontwikkelen van de goede kwaliteit van het gespecialiseerd onderwijs, intensiveren van de samenwerking tussen Yulius zorg en Yulius onderwijs en de onderlinge verbinding en synergie tussen zorg/onderwijs en bedrijfsvoering versterken.
 • Vormen van een complementair, sterk en goed samenwerkend bestuursteam. Fungeren als leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren/managers/behandelaren en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan zij zich verder kunnen ontwikkelen, zelfverantwoordelijkheid en samenwerking wordt gestimuleerd binnen professionele kaders. Samen werken aan organisatieontwikkeling naar inhoudelijk leiderschap, maken van professionele afspraken en stimuleren van ondernemerschap op zowel inhoud als bedrijfsvoering.
 • Actief (blijven) investeren in een goede en gelijkgerichte samenwerkingsrelatie met de medische staf als ook met de overige zorgprofessionals en hen stimuleren om hun invloed aan te wenden bij het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering en bij de innovatie van zorg- en onderwijsprocessen. Open staan voor  aangedragen verbeterpunten.
 • Actief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte, de spagaat tussen meer vraag en minder capaciteit en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever.

 
Functie-eisen

 • Geregistreerd als psychiater, klinisch psycholoog. Ervaring op directie-/bestuursniveau in een grote complexe zorgorganisatie, bij voorkeur in de GGz
 • Gelijkwaardige vakinhoudelijke gesprekspartner. Kennis van medische kaders, ervaring met complexe medische situaties (afhandelen incidenten en calamiteiten), uitvoering van wetgeving (Wvggz, drang en dwang) en overleg met inspectie. Kennis van positieve gezondheid en hetstelondersteunende zorg.
 • Bij voorkeur tevens ervaring in of met gespecialiseerd onderwijs en inzicht in ontwikkelingen in de route naar inclusief onderwijs.
 • Zorginhoudelijk leiderschap, coachend en inspirerend. Overtuigend en breed georiënteerd. Ziet het brede profiel van Yulius als kracht en onderscheidend.
 • Onderschrijft de zorgvisie van Yulius en is in staat om de huidige strategie door te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Heeft ervaring met het sturing geven aan kwaliteitsbeleid en het borgen van het kwaliteitsniveau.
 • Affiniteit met opleiden, onderwijs en wetenschappelijke ontwikkelingen.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een toekomstgerichte visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren. Ervaring met organisatiebrede vraagstukken.
 • Beschikt over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen, met de focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid.
 • Werkt doelgericht samen met netwerkpartners en heeft daarbij oog voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven. Staat in de samenwerking sterk voor Yulius, kan het belang van Yulius goed borgen.
 • Onderschrijft de ontwikkelingen op dit vlak en kan de maatschappelijke opgave van Yulius vertalen in interventies.

 
Competenties

 • Betrokken, koersvast en overtuigend. Integer bestuurder met sterke normen en waarden. Transparant, aimabel, collegiaal en sterk in verbinding. Vermogen om zich aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden.
 • Verbindende en toegankelijke teamplayer en samenwerker. Bestuurlijk sensitief, durft zich kwetsbaar op te stellen.
 • Inspirator voor de organisatie die mensen aanstuurt zonder het “heft” in eigen handen te nemen. Krijgt mensen in beweging en zet ze in hun kracht. Stuurt in vertrouwen op gemaakte afspraken en delegeert verantwoordelijkheden.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Oplossingsgericht, ondernemend, innovatief, zoekt continu naar mogelijkheden voor groei en verbetering en stimuleert dit bij anderen.
 • Stressbestendig, weet ook onder tijdsdruk en bij incidenten de rust te behouden en effectief te presteren.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie, prettig in de omgang, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.
 • Straalt werkplezier uit, is zichtbaar voor de organisatie en is een ‘bekende’ voor de medewerkers.

 
Overig

 • Fulltime aanstelling, waarbij tevens 1 dag per week zal worden besteed aan het verlenen van patiëntenzorg bij Yulius.

Inschaling

 • WNT Klasse V.

 
Gewenste startdatum

 • 1 januari 2025

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

YULIUS
De meeste mensen worden in hun eigen omgeving begeleid en behandeld: thuis, in de wijk, bij de huisarts of op een polikliniek. Soms zijn de klachten zo ernstig dat tijdelijke opname of verblijf in een beschermde woonomgeving nodig is. Yulius doet dit niet alleen: samen met cliënten én partners, zoals wijkteams, huisartsen, woningcorporaties of anderen, werkt zij aan de positieve gezondheid van haar cliënten. Indien Yulius niet de juiste behandeling kan bieden, draagt ze de behandeling over aan een andere zorgaanbieder.
 
Yulius spant zich in om het hulpverleningsaanbod in de geestelijke gezondheidszorg doorlopend te verbeteren. Yulius is een APV opleidingsinstituut onder andere voor verpleegkundig specialist, gz- en klinisch psycholoog en psychiater. Om deze reden is Yulius actief in het zelf ontwikkelen van of met partners deelnemen in innovatieve projecten. Yulius biedt medewerkers verschillende mogelijkheden om zich te blijven ontplooien. De afgelopen jaren zijn door Yulius verschillende wetenschappelijk onderzoeken uitgevoerd over thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg en het gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs.
 
Leidende principes
Yulius heeft binnen alle lagen van de organisatie de leidende principes bepaald en vastgelegd. De leidende principes vormen de basis voor afspraken over de manier waarop mensen bij Yulius met elkaar omgaan en die hen in staat stellen om het juiste te doen.
 
Samen het verschil
Wij bieden cliënten, leerlingen, hun naasten, collega’s en maatschappelijke partners een duurzaam perspectief. We investeren in samenwerking, ook als het moeilijk wordt. We pakken regie in samenwerkingsprocessen en over het eigen proces. Daarbij luisteren we naar wat voor de ander het verschil maakt en nemen we verantwoordelijkheid. We respecteren elkaar, werken vanuit vertrouwen en zorgen ervoor dat men zich thuis voelt bij Yulius.
 
Luisteren
Wij luisteren eerst om te begrijpen wat voor cliënten, leerlingen, hun naasten, collega’s en maatschappelijke partners het verschil maakt. Dat doen we met ons hart en ons verstand. Zonder vooroordeel en voordat we handelen.
 
Doen
Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daartoe tonen we toekomstbestendig ondernemerschap en doen we het goede voor cliënten, leerlingen, collega’s en partners. Dit doen we verstandig en op basis van onze expertise.
 
Ontplooien
Wij geven iedereen de ruimte om te herstellen, ontwikkelen, leren en groeien. Dit doen we door het hebben van oprechte aandacht en het stimuleren van talenten. Daarbij geven we de ruimte en mogelijkheden om te ontplooien. Het maken van fouten hoort daarbij, daar leren we van waardoor we blijven verbeteren.
Yulius is dynamisch en in beweging. In 2022 is een meerjarenkoers met 7 thema’s vastgesteld die richting geeft aan de koers van Yulius en sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en de uitdagingen waar Yulius voor staat. Yulius kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding.
 
Voor 2024 is een omzet begroot van ca. € 181 miljoen.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte (1-1-2024): 1.653 zorg- en 546 onderwijsmedewerkers
 • Aantal unieke cliënten (2022): 10.663
 • Aantal leerlingen: 1.673
 • Aantal locaties: 61
 • Aantal vrijwilligers (zorg en onderwijs): 95
 • Jaaromzet (2023): ruim € 170 miljoen
 • Financieel resultaat 2023 (zorg en onderwijs): positief resultaat

 
Organisatiestructuur

 • Yulius bestaat uit twee stichtingen te weten de stichting Yulius en de stichting Yulius Onderwijs.
 • Raad van toezicht: 4 leden, 1 voorzitter
 • Raad van bestuur: 2 bestuurders, voorzitter en lid
  • Portefeuilleverdeling:
   • Voorzitter: Bedrijfsvoering, Mens & Organisatie, Onderwijs, Communicatie en Marketing, Bestuurscentrum, OR, MR.
   • Lid: Zorginhoudelijk beleid, Bureau GD, Kwaliteit & Ontwikkeling, CCR, Medische staf, Opleiding
 • Organisatie behandelaren: Medische staf (bestuur: 3 personen), 25 medisch specialisten. Er zijn ca. 150 regiebehandelaren werkzaam.
 • Directie- of managementteam: Het concern Yulius bestaat uit vijf directies: Bedrijfsvoering, Mens en Organisatie, Onderwijs, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Volwassenen. De directie Onderwijs valt juridisch onder stichting Yulius Onderwijs. De directie Volwassenen bestaat uit de algemeen directeur en de zorgdirecteur. De directie Kinder- en jeugdpsychiatrie wordt aangestuurd door de algemeen directeur, de zorgdirecteur en de directeur Operations. De directie Onderwijs bestaat uit twee directeuren. Daarnaast zijn er nog losse onderdelen zoals APV Opleidingen, Bureau GD, Communicatie en Marketing, Kwaliteit en Ontwikkeling, Bestuurscentrum. De managers van deze bedrijfsonderdelen zijn ook onderdeel van het MT.
 • Medezeggenschap: OR (15 zetels), MR (14 zetels) en CCR (5 leden). Zowel de OR als de CCR hebben ook lokale commissies/raden. Daarnaast is er ook een familieraad. De organen worden nauw betrokken bij ontwikkeling van beleid en uitvoering.

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.yulius.nl
 
  
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Chantal Fonteijn, PA
Monica van der Ven, PA
 
T: 0850 – 734 710
T: 0850 – 734 702