Revant Medisch Specialistische RevalidatieSolliciteer

lid raad van toezicht

Revant, het expertisecentrum voor revalidatie, staat voor kracht tot ontwikkeling vanuit de medisch specialistische basis in een sterk regionaal netwerk. De kernwaarden zijn verbinding, lef en wendbaarheid.
 
LID RAAD VAN TOEZICHT REVANT
Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid
 
Functie-eisen/bijzonderheden:

 • Commissie: lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
 • Professionele ervaring:
  • Ervaring met netwerkvorming en een veranderend zorglandschap, bijvoorbeeld in de consultancy in de zorg.
  • Ervaring met en deskundigheid op het gebied van organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen.
  • Affiniteit met technologische innovaties en een visie op en inzicht in (zorg-)technologie en digitalisering.
  • Persoonlijke ervaring (of in directe kring) met revalidatie en/of ervaring in langdurige zorg en care zijn een pré.
  • Bij voorkeur geen bestuurlijke of medische achtergrond
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste
 • Afkomstig uit de regio: is een pré.
 • Overig:
  • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.
  • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvT-lid.

 
Belangrijkste competenties:

 • Vrije geest, vernieuwend, onafhankelijk, ondernemend, pionier, visionair
 • Scherp en kritisch vragen kunnen stellen op strategisch niveau vanuit toezichthoudende rol.
 • Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • In staat tot zelfreflectie en in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan zijn/haar bijdrage bij te stellen.

 
Raad van toezicht

 • Aantal leden: 5 leden inclusief de voorzitter.
 • Commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid, governance en remuneratiecommissie
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste 6 maal per jaar.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

 
Bezoldiging

 • Overeenkomstig de Wet normering topinkomens of de statuten van de organisatie.

 
Startdatum

 • Zomer 2024 (uiterlijk 1 september 2024)

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

REVANT
 
Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod aan volwassenen en kinderen. Dit betreft klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen binnen één van de vijf gespecialiseerde longcentra van Nederland. Revant heeft de ambitie om haar revalidanten, bezoekers en medewerkers een gezonde en menswaardige omgeving te bieden. Ook sluit Revant aan op de landelijke ontwikkeling binnen de zorg om aandacht te hebben voor preventie. Het gedachtegoed over positieve gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt en is de rode draad waar Revant voor staat en gaat: “Kracht tot Ontwikkeling”. De kernwaarden van waaruit de professionals en medewerkers bij Revant werken zijn verbinding, wendbaarheid en lef.
 
Revant heeft inzicht in de uitkomsten van de geleverde zorg, werkt altijd vanuit de waarde voor de revalidant en meet deze aan de hand van revalidantgerichte uitkomsten. Revant levert passende zorg en biedt een hoge kwaliteit van revalidatieprogramma’s. Deze ambitie vergt naast professionele zorgverleners, een adequaat bestuur, beleid en toezicht. De organisatie is ingericht om de zorg, werkwijzen en belangrijke beslissingen binnen Revant continu te monitoren en te optimaliseren vanuit een integrale benadering. Zelforganisatie ondersteunt de visie van Revant op het revalidatieproces van de revalidanten en organisatiedoelstellingen. De hoogopgeleide professionals krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en het werk binnen de kaders en omstandigheden naar eigen inzicht te organiseren.
 
Beleid
Binnen het netwerk wil Revant het expertisecentrum zijn en een verbindende rol vervullen tussen de verschillende netwerkpartners. Revant wil de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment aanbieden, tegen maatschappelijk te verantwoorden kosten. Revant wil haar expertise op het gebied van medisch specialistische revalidatie inzetten binnen diverse samenwerkingsverbanden, o.a. met het Amphia Ziekenhuis, Adrz, ZorgSaam en Inos (onderwijs). Revant speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving en zet in op het verder optimaliseren van haar processen. Adequaat capaciteitsmanagement speelt een belangrijke rol in het waarborgen van efficiënt werken met de juiste inzet van mensen en middelen. Belangrijke elementen in relatie tot capaciteit en processen betreffen o.a. zorg op afstand, vastgoedvraagstukken en de krimpende arbeidsmarkt.
 
De focus in het strategisch meerjarenplan 2023-2026 ligt o.a. op Positioneren, Informatiegedreven organiseren, Digitaliseren, Gastvrij en compact bouwen en Vitaal organiseren.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 539 medewerkers / 387 FTE
 • Aantal medisch specialisten: 28 (revalidatie-) artsen
 • Aantal patiënten/cliënten: In 2023 zijn er 4600 zorgtrajecten gestart
 • Aantal locaties: 5 (Breda, 2x Goes, Terneuzen, Middelburg)
 • Aantal vrijwilligers: 30 vrijwilligers
 • Jaaromzet: 2023: € 45 mio.
 • Financiële resultaten: 2023: € 0,8 mio

 
Organisatiestructuur (zie voor details organogram op de website)

 • Raad van toezicht: 5
 • Raad van bestuur: 2 leden RvB: Voorzitter RvB en Lid RvB
 • Organisatie medici: Stafbestuur: 3 leden
 • Managementteam: 5 zorgmanagers en 4 managers ondersteunende diensten: het managementteam bestaat uit 5 zorgmanagers, een informatiemanager, HR-manager, manager Finance & Control, manager Facilitair bedrijf en de secretaris raad van bestuur.
 • Medezeggenschap: Binnen Revant is sprake van een betrokken cliëntenraad en ondernemingsraad. OR: 9 leden, CR: 6 leden

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: www.revant.nl
 
 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA

T: 0850 – 734 710 (Chantal)
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)