DignisSolliciteer

lid raad van toezicht – financiën & vastgoed

Dignis is een organisatie die (ouderen)zorg biedt aan ouderen met psychogeriatrische, somatische of gerontopsychiatrische problematiek. Dignis onderscheidt zich door zorg te bieden aan mensen die tevens kampen met meervoudige problematiek waaronder ernstige gedragsproblematiek. Ouderenzorg mét specialismen. De zorg wordt gekenmerkt door een belevingsgerichte houding, zorg met aandacht waarin je de vrijheid hebt om jezelf te zijn. De medewerkers hebben de ruimte om zich te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te dragen en eigen professionele afwegingen te maken. Met de keuze voor zelforganiserende teams bouwt Dignis aan een gezonde, solide, moderne en toekomstbestendige organisatie.
 
Vanaf 1 januari 2025 gaat Dignis door als zelfstandige organisatie en zal de verbinding met Lentis worden ontvlochten. Om die reden zoekt Dignis voor haar raad van toezicht vanaf dat moment een drietal nieuwe leden in aanvulling op de beide bestaande leden die uit de gezamenlijke raad van toezicht meekomen en de basis van de nieuwe raad zullen vormen.
 
Om een nieuwe, eigentijdse en betrokken raad te vormen komen de raad van toezicht en de raad van bestuur van Dignis graag in contact met kandidaten voor de volgende drie portefeuilles:

LID RAAD VAN TOEZICHT DIGNIS
Met aandachtsgebied financiën & vastgoed (lid van de auditcommissie)
 
Functie-eisen/ervaring

 • Ruime ervaring in financiën/ bedrijfsvoering op directie- of managementniveau, b.v. als ondernemer of als werknemer in de private sector of in het maatschappelijke middenveld. Zorggerelateerde ervaring is een pre;
 • Ruime kennis en kunde op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën, vastgoed en ICT;
 • Zicht op de verschillende aspecten van zorgvastgoed. Van conceptontwikkeling tot realisatie, van nieuwbouw tot vernieuwbouw. Bij voorkeur ook ervaring met het coördineren en in goede banen leiden van omvangrijke vastgoed- en bouwtrajecten en het bewaken hierbij van verantwoorde vermogensparameters;
 • Stevige persoonlijkheid en teamplayer, besluitvaardig en doortastend, in staat om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming in de raad, streeft naar consensus en overbrugging van meningsverschillen en fungeert als gewaardeerde vraagbaak voor de collega’s in de voltallige raad van toezicht op het gebied van financiële-, vastgoed- en overige beheersmatige onderwerpen;
 • Kennis van en ervaring met financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit en heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ van een zorgorganisatie;
 • Inzicht in het strategisch belang van digitalisering en datamanagement in relatie tot zorgverleningsprocessen en huisvesting/ vastgoed, tevens aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Ondernemend ingesteld met oog voor (proces)innovatie en voor kansen en ontwikkelingen voor Dignis;
 • Staat ervoor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering;
 • Toezichthoudende ervaring is een pre, geen vereiste.

  
LID RAAD VAN TOEZICHT DIGNIS
Met aandachtsgebied HR & organisatieontwikkeling (lid van de remuneratiecommissie)
 
Functie-eisen/ervaring

 • Ruime ervaring met HR en organisatieontwikkeling, heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als klankbord van de raad van bestuur bij de realisatie van de strategische doelen.
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring alsmede ervaring als toezichthouder.
 • Visie op ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en op het aantrekken van (potentiële) medewerkers.
 • Visie op technologische ondersteuning van medewerkers.
 • Veranderkundig sterk, ervaren met transities en complexe organisatieontwikkelingen binnen organisaties.
 • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.
 • Ervaring met en kennis van governance.
 • Heeft een visie op leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
 • Staat ervoor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering en ziet en herkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap hierbij.
 • Ervaring zorg: geen vereiste of een pre. Interesse in de zorg en specifiek de ouderenzorg is dat wel.

 
LID RAAD VAN TOEZICHT DIGNIS
Met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid (lid van de commissie kwaliteit & veiligheid)
 
Functie-eisen/ervaring

 • In een functie met gezaghebbende senioriteit op het gebied van zorginhoud en zorgverlening.
 • Ervaring in de zorg en een professionele zorgachtergrond, en daarmee kennis en begrip van het primair proces is een vereiste.
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring alsmede ervaring als toezichthouder.
 • Actuele kennis van de (langdurige) zorg en zijn wettelijke kaders.
 • Een strategische visie op toekomstmogelijkheden en gewenste ontwikkelingen op de gebieden kwaliteit, veiligheid en innovatie.
 • Kennis van en ervaring met kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
 • Inzicht in digitale transformaties, medische technologie en informatietechnologie, niet vanuit de technische kant maar vooral vanuit de betekenis hiervan voor de ontwikkeling van innovatieve zorgconcepten en de daadwerkelijke toepassing in de directe zorgverlening.
 • Oprecht geïnteresseerd en makkelijk verbindend met het operationeel proces en de directe zorgverleners.
 • Staat ervoor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering en ziet en herkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap hierbij.
 • Bij voorkeur beschikkend over een relevant en divers netwerk, bekend met het werken met ketenpartners, overheidsinstanties en toezichthoudende instanties (o.a. IGJ).
 • Kennis van de wetenschappelijke, politieke en beleidsmatige ontwikkelingen van de zorg.

  
In algemene zin gelden voor de drie functies de volgende punten:

 • Bij het samenstellen van de gehele raad zal gelet worden op diversiteit.
 • Een binding met de regio zal, bij voorkeur, voor 1-2 van de portefeuilles gelden.
 • Gevoel voor governance en het goed in acht kunnen nemen van de rol van toezichthouder.
 • Eén van de portefeuilles zal op bindende voordracht van de CCR gaan. In het proces zal, mede door de CCR, gekeken worden bij wie dit het meest natuurlijk aansluit.
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als toezichthouder, bij voorkeur eveneens gedurende kantooruren.

 
Belangrijkste competenties voor alle leden van de raad van toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig. Stelt vragen voor het hebben van een mening.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Doortastend en proactief, neemt zelf initiatief, entameert onderwerpen en daagt uit door vanuit (verschillende) invalshoeken te reflecteren op opgaven en dilemma’s.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek).
 • Beschikt over relevante netwerken, zowel beroepsmatig, landelijk als regionaal.
 • In staat tot zelfreflectie en in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan zijn/haar bijdrage bij te stellen.

 
Governance
Tot 1 januari 2025 maakt Lentis, net als Dignis, onderdeel uit van het Lentis concern (Bestuursstichting Lentis). Binnen het concern vormt de vierhoofdige raad van bestuur als collegiaal bestuur het bestuur van de Bestuursstichting Lentis. De zeshoofdige raad van toezicht houdt toezicht op de Bestuursstichting Lentis. Per 1 januari 2025 wordt het concern ontvlochten. Per die datum wordt de Bestuursstichting Lentis ontbonden en zijn Lentis en Dignis beide zelfstandig. Zij krijgen een eigen raad van bestuur en een eigen raad van toezicht.
 
Dignis werkt volledig conform de Governancecode Zorg. Het gaat hierbij om normen voor goed bestuur en toezicht, het niet tolereren van belangenverstrengeling, transparantie, externe verantwoording, financiële beheersing en dat er adequaat rekenschap wordt afgelegd over het gevoerde beleid.
 
Raad van toezicht

 • Aantal leden: 5 leden inclusief de voorzitter.
 • Commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid en remuneratiecommissie.
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste 6 maal per jaar (als geheel en als commissie, nader in te richten).
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

 
Bezoldiging

 
Startdatum

 • Ingangsdatum van de nieuwe situatie en daarmee ook de benoeming is 1 januari 2025.

  
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

 
 
DIGNIS
 
Missie
Het is onze missie om (zeer) kwetsbare mensen (hoofdzakelijk ouderen) met ernstige psychogeriatrische en/of somatische problematiek, vaak in combinatie met psychiatrische of verslavingsproblemen, te behandelen, te verzorgen, te verplegen en alle kansen op een goede kwaliteit van leven en sterven te bieden.
 
Visie en kernwaarden
Onze werkwijze kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding waarmee we met aandacht ervoor zorgdragen dat cliënten/bewoners binnen Dignis hun eigen leven kunnen leiden op de wijze die zij wensen, in al hun eigenheid. Daarmee willen wij als geen ander juist aan bewoners en cliënten met een (zeer) complexe zorgvraag warme, liefdevolle, belevingsgerichte en deskundige zorg bieden. Zorg die aansluit bij hun persoonlijke behoeften en die van hun naasten. Dit alles binnen huisvesting die bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven.
 
Bij Dignis draait het om vijf kernwaarden. Het is onze visie dat naleving van deze kernwaarden, door iedereen in de organisatie, rechtstreeks leidt tot goede professionele belevingsgerichte zorg en een goede sfeer voor iedereen, ook binnen onze samenwerkingsverbanden en externe contacten. Dit is de basis van een gezonde bedrijfsvoering.
 
Onze kernwaarden zijn:

 • Contact: we vinden het belangrijk om contact te maken met de mensen die we tegenkomen, ons betrokken te voelen bij elkaar en dit te laten merken en uit te stralen.
 • Vertrouwen: samen zorgen we ervoor dat Dignis voor iedereen een veilige en overzichtelijke omgeving is. Een vertrouwde omgeving waarin je weet wat er van je wordt verwacht en wat jij kunt verwachten. Een omgeving die je beschermt als je kwetsbaar bent. Binnen Dignis vertrouwen we elkaar in wat we doen.
 • Eigenheid: ieder mens is uniek, heeft zijn eigen verhaal en talenten en daar zijn we blij mee, zowel bij cliënten als bij medewerkers. Om de eigenheid van elkaar te ontdekken zetten we ons in om elkaar te leren kennen. Dat vinden we belangrijk, daar nemen we de tijd voor.
 • Beleving: we besteden bewust aandacht aan onszelf, onze eigen beleving, inlevend vermogen; hiermee zijn we gevoelig voor wat iemand anders nodig heeft om samen verder te komen.
 • Aandacht: we gaan met aandacht om met onze kernwaarden, met elkaar en de omgeving. Op deze wijze zorgen we ervoor dat we echte en oprechte zorg verlenen. Aandacht geeft diepgang.

 
Strategisch meerjarenplan 2024-2027
In het voorjaar van 2024 is ons strategisch meerjarenplan gereedgekomen. We richten ons de komende jaren op vijf strategische thema’s:

 • Doorontwikkelen tot expert
 • Aantrekkelijk werkgeverschap
 • Implementeren zorgtechnologie
 • Herinrichting zorg
 • Duurzaamheid

 De komende vier jaar gaan we de strategische thema’s vertalen naar de werkvloer. Vanuit de strategische thema’s zal nieuw beleid ontstaan, dat we met elkaar gaan vormgeven. We kijken er naar uit om deze veranderingen in te zetten. Gedurende deze veranderingen houden we aandacht voor onze cliënten, naasten en ook zeker voor elkaar.

Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte             : (eind 2023): 1.540 medewerkers (862 fte)
 • Aantal patiënten/cliënten           : ± 630
 • Aantal locaties                             : 8
 • Aantal vrijwilligers                       : ± 400
 • Jaaromzet                                    : (2023): € 83,5 mln.

 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: vijf leden
 • Raad van bestuur: twee van de huidige bestuurders van het Lentis concern (Bestuursstichting Lentis) zullen worden benoemd als raad van bestuur van Dignis (inhoudelijk en bedrijfsvoering).
 • Adviseurs; manager bedrijfsvoering, manager HR, leidinggevende behandeldienst, vertegenwoordiger namens leidinggevenden locatiemanagers, vertegenwoordiger namens control, secretaris/ management assistent.
 • Professionele Advies Raad (PAR).
 • Medezeggenschap: OR Dignis en CCR Dignis.

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: www.dignis.nl.
 
 
 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Voor definitieve benoeming zal een kennismaking tussen de gehele raad van toezicht onderdeel van de procedure zijn.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)