SprankSolliciteer

lid raad van toezicht – kwaliteit en veiligheid

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.

Sprank (hoofdkantoor te Zwolle) is een christelijke zorgorganisatie en geeft zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Sprank geeft zorg op maat voor ongeveer 600 cliënten op ruim 30 woon- en dagbestedingslocaties. Van een paar uur ondersteuning in de week tot 24 uur per dag intensieve begeleiding. Sprank is HKZ gecertificeerd. Sprank wil ook in veranderende maatschappelijke omstandigheden christelijke zorg blijven bieden. Waar de samenwerking met ketenpartners nodig is om dit te realiseren staat altijd de identiteit van Sprank voorop.
 
 
LID RAAD VAN TOEZICHT SPRANK
Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid
 
Functie-eisen

 • Aandachtsgebied: kwaliteit en veiligheid
 • Commissie: lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
 • Professionele ervaring:
  • Een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond, maatschappelijk actief, bekend met de uitdagingen van de langdurige zorg.
  • Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van Sprank.
  • Ervaring met kwaliteits- en veiligheidsbeleid, oog voor het belang van innovatie.
  • Fungeert als sparringpartner van de raad van bestuur bij de realisatie van de strategische doelen.
  • Overtuigd christen, geeft vanuit een levend geloof inhoud aan zijn/haar verantwoordelijkheid en is in staat om vanuit zijn/haar overtuiging bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de identiteit van Sprank.
 • Toezichthoudende ervaring: bij voorkeur ervaring als toezichthouder in de zorg.
 • Bestuurlijke ervaring: bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

 
Belangrijkste competenties

 • Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel betrokken, rustig, verbindend en empathisch als ook daadkrachtig en stevig.
 • Inhoudelijk sterk, doelgericht, to-the-point, helder, scherp. 
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid.
 • Stelt zich flexibel op en is bereid om voldoende tijd te investeren in de functie.

 
Raad van toezicht

 • Aantal leden: 5 leden inclusief de voorzitter. 
 • Commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid, remuneratiecommissie. 
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste 7 maal per jaar. Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

 
Bezoldiging

 
Startdatum

 • Datum 1 maart 2024

 
 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
 
SPRANK
 
Bij Sprank is de liefde van God voor de mens de drijfveer voor betrokken zorg en ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking (missie). Ons doel daarbij is dat we: samen leven vol betekenis. Onze ondersteuning is liefdevol en professioneel.
 
Bij Sprank gaat het om: er met aandacht en toewijding te zijn voor de ander. Vanuit deze overtuiging zoeken wij naar geschikte manieren om voor elke cliënt zorg concreet in te vullen. De cliënten mogen rekenen op een passende woon- en werkplek. Zij krijgen bij Sprank, waar nodig en gewenst, ondersteuning bij het leiden van een betekenisvol leven, zorgvuldig afgestemd op hun persoonlijke wensen, dromen en mogelijkheden. Geloofsbeleving neemt daarbij een belangrijke plaats in, als wezenlijk onderdeel in het dagelijks leven van cliënten en medewerkers. Daardoor kunnen zij elkaar vanuit het hart begrijpen, steunen en inspireren. Wie waarde hecht aan deskundige ondersteuning vanuit christelijk perspectief zal zich bij Sprank thuis voelen.
 
Binnen Sprank maken we onze visie om voor elkaar van betekenis te zijn concreet met drie kernwaarden: Betekenisvol leven: ‘ieder leven is waardevol’ Betrokkenheid: ‘toewijding aan onze cliënten’ Herkenbare christelijke cultuur: ‘geloof is een belangrijke gedeelde basis’ Samengevat betekent onze zorgvisie dat we goede zorg willen verlenen aan mensen met een beperking. We gaan er daarbij van uit dat elk mens, een betekenisvol leven kan leiden. Door in te zetten op betrokkenheid, op toewijding aan onze cliënten, leren we hun persoonlijkheid kennen en dragen we met onze zorg bij aan hun verlangen om tot bloei te komen. Het herkenbare christelijke leefklimaat is voor zowel cliënten als medewerkers daarbij de basis van waaruit we leven en werken.
 
 
Kerngegevens:

 • Aantal bewoners en cliënten 
  • Wonen: 443
  • Wonen (Logeren): 4
  • Dagbesteding: 176
  • Ambulante zorg: 14
 • Aantal medewerkers/fte: 765 (420 fte)
 • Aantal locaties: 31 woonlocaties en 4 dagbestedingslocaties
 • Aantal vrijwilligers: 610
 • Omzet: € 40 miljoen
 • Resultaat: positief financieel resultaat en stevig weerstandsvermogen

 Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: https://stichtingsprank.nl/
 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 5 leden.
 • Raad van bestuur: eenhoofdige raad van bestuur.
 • Managementteam: manager zorg, operationeel manager, sectormanagers.
 • Medezeggenschap: OR en CR.

PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)