Stichting NIKOSolliciteer

lid raad van toezicht – kwaliteit en veiligheid

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN

STICHTING NIKO
 
Stichting Zorgorganisatie NIKO is een mensgerichte kleinschalige zorgorganisatie in Alkmaar-Zuid die zorg- behandel- en welzijnsdiensten aan ouderen levert. Thuis en in de huiselijke woonzorgcentra. Hierbij is het uitgangspunt: wat kunt u zelf en waar kunnen wij u bij ondersteunen?
 
Stichting NIKO heeft de missie en visie opnieuw gedefinieerd. De nieuwe visie luidt “Ons hart klopt voor u”. De medewerkers van Stichting NIKO werken vanuit de kernwaarden warm, samen en zichtbaar.
 
Stichting NIKO levert intramurale zorg- en dienstverlening aan 245 overwegend ouderen verdeeld over locaties De Palatijn en De Nieuwpoort. Daarnaast biedt Stichting NIKO ook wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en Volledig Pakket Thuis (VPT) in Alkmaar-Zuid. Stichting NIKO is actief in het sociaal domein en is daar bekend als “NIKO (als) goede Buur”. “NIKO (als) goede Buur” speelt een belangrijke rol in het bieden van informele (niet- geïndiceerde) zorg aan kwetsbare wijkbewoners van Alkmaar-Zuid, waarbij zij ondersteund wordt door leerlingen van het Wijkleercentrum.
 
De juiste zorg vinden is belangrijk, de juiste zorg bieden eveneens. Bij Stichting NIKO bieden wij op meerdere manieren persoonlijke zorg aan. Bent u op zoek naar een warm welkom, een professioneel en toegewijd team,
deskundigheid en zorgvuldigheid? Bij ons vindt u niet één kloppend hart, maar honderden. De naam van Stichting NIKO is ooit ontstaan uit de eerste letters van de twee toenmalige locaties, die in de buurt veel bekendheid genoten: De Nieuwpoort en De Kooimeer. Bij Stichting NIKO zorgen wij dat het klopt; dat doen we samen, zichtbaar én met warmte.
 
Stichting NIKO bereidt zich proactief voor op de dynamische veranderingen in de externe omgeving. Het samenspel met collega organisaties, de gemeente en het zorgkantoor vraagt veel aandacht van het bestuur. De focus voor de komende jaren ligt op ver/nieuwbouw, samenwerking in de regio en het versterken van de verschillende verbindingen tussen ziekenhuiszorg, thuiszorg, huisarts en andere eerstelijns zorgverleners.
 
De omzet bedraagt ca. € 24 miljoen. Stichting NIKO kent een stevige financiële buffer (solvabiliteit ca. 50%) en is in staat om voldoende middelen vrij te maken voor innovatie en investeringen. Met 420 medewerkers en 125 vrijwilligers staat Stichting NIKO 24/7 klaar om het verschil te maken!
 
Organisatie
Stichting NIKO staat onder leiding van een eenhoofdige raad van bestuur/bestuurder met een strategische, bestuurlijke en externe focus. Naast de bestuurder bestaat het krachtige MT uit de concerncontroller en 6 teammanagers. Onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder wordt het beleid van de organisatie vastgesteld en geëvalueerd. Het vastgestelde beleid wordt vervolgens door de raad van toezicht getoetst en indien van toepassing goedgekeurd.
 
De locaties staan onder leiding van teammanagers, die binnen de beleid- en begrotingscyclus verantwoording afleggen aan de bestuurder.
 
Bij Stichting NIKO is de medezeggenschap intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie. Dat geldt zowel voor de centrale cliëntenraad van de beide locaties en de wijkzorg, als de verpleegkundige adviesraad en de ondernemingsraad.
 
Meer informatie, waaronder jaarverslagen en het organogram, is te vinden op www.stichtingniko.nl.
 
 
RAAD VAN TOEZICHT STICHTING NIKO

De raad van toezicht ziet mede toe op de maatschappelijke doelstelling van NIKO en houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur. De raad van toezicht staat tevens de raad van bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde en vervult de werkgeversrol. De raad van toezicht werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code voor de Zorg 2022 en werkt vanuit een eigen visie op toezicht. Voor nadere informatie daarover kijk op de website www.governancecodezorg.nl.
 
De raad van toezicht agendeert proactief discussies en verrijkt deze met een brede maatschappelijke kijk, draagt zorg voor een effectieve raad van bestuur en keurt strategische en/of zwaarwegende besluiten van de raad van bestuur goed. De raad van toezicht doet dit alles door kritisch en opbouwend te werk te gaan met een goede scheiding tussen de rollen, door het oor in- en extern te luister te leggen en door gestructureerd te vergaderen met een heldere en transparante output. Verantwoording legt de raad van toezicht af in het jaarverslag en in de relatie met belanghebbenden.
 
De raad wil transparant zijn en aanspreekbaar, onder andere door ieder jaar een dagdeel fysiek aanwezig te zijn in een team en door regelmatig contact met OR en CR. Ook worden door de raad van toezicht periodiek bezoeken gebracht aan de locaties.
 
De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder.
 
In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

 • De continuïteit van de organisatie;
 • De realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • De financiële verantwoording en sturing;
 • De kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • De contacten met stakeholders.

 
Binnen de raad van toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit & Veiligheid. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, de zorginstelling en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Ieder lid van de raad van toezicht heeft een specifiek aandachtsgebied. Hij of zij heeft ook zitting in de commissies van dat aandachtsgebied.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening aan cliënten, mede in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de bereikte resultaten.
 • Ervoor zorgdragen dat Stichting NIKO financieel op orde blijft.
 • De profilering van Stichting NIKO als gewaardeerd samenwerkingspartner in de zorgketen.
 • De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Ontwikkeling van de teammanagers, met de focus op eigenaarschap, kwaliteit en veiligheid.

 
De leden van de raad van toezicht opereren als team in het belang van NIKO en haar stakeholders en de maatschappelijke rol die NIKO vervult. In deze samenwerking voelen de leden van de raad van toezicht en de bestuurder zich veilig om vanuit verschillende gezichtspunten de thema’s met elkaar te delen en te zoeken naar haalbare uitkomsten waar de bestuurder en de leden van de raad zich goed in kunnen vinden.
 
 
Lid raad van toezicht met kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid met een nadrukkelijke aandacht voor de mens in de organisatie.
 
Algemeen profiel voor ieder lid raad van toezicht:

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten.
 • Herkent zich in de missie en ambities van Stichting NIKO.
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur, bekend met de issues van corporate governance.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. 
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beperkt aantal nevenfuncties/toezichthoudende functies.
 • Gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open stijl van communiceren.

 
Specifiek profiel lid raad van toezicht: zorgontwikkeling, kwaliteit en veiligheid, ketenzorg en innovatie:

 • Zorginhoudelijke achtergrond, kent de (ouderen)zorgsector van binnen en van buiten, is tevens bekend met de brede keten van zorg en de verbinding naar andere sectoren.
 • Heeft een heldere visie op landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de VVT en heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties in brede zin.
 • Kan zich een goed oordeel vormen over het belang van vernieuwing, conceptontwikkeling en verbinding met aanpalende sectoren en domeinen.
 • Heeft een duidelijke visie op en hecht groot belang aan “goed werkgeverschap”.
 • Binden en boeien, opleiden en ontwikkelen zijn aandachtsgebieden waar u veel aandacht aan geeft.
 • Gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt, verkrijgt het vertrouwen van de cliëntenraad door middel van heldere en transparante communicatie en dito informatieverstrekking.
 • Verbindt zich met de governance-ontwikkeling en de dynamiek in en van de organisatie en kan zich een oordeel vormen over de ontwikkeling naar meer diversiteit in de organisatie.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een relevant netwerk.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-3 waarbij de Raad van toezicht voor zichzelf een passende inschaling kiest.
https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-bezoldigingsmaximum-van-leden-van-een-raad-van-toezicht-of-een-raad-van-commissarissen-toezichthoudende-topfunctionaris.
 
Startdatum

 • Juli 2024

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

 
 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA

T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)