Amerpoort SherpaSolliciteer

lid raad van toezicht – Kwaliteit van zorg (op voordracht CCR)

Amerpoort en Sherpa hebben het onderzoek tot het samengaan van de beide organisaties afgerond en hebben het besluit genomen tot een bestuurlijke fusie met ingang van 1 juli 2024. Het voorgenomen besluit tot fusie ligt momenteel ter toetsing voor bij de NZa en de ACM. Uiterlijk 1 juli 2026 zal dan de overstap naar een juridische fusie plaatsvinden. Amerpoort en Sherpa zijn van mening dat zij samen beter in staat zijn om hun gezamenlijke ambities te realiseren als zij gaan werken vanuit één visie, één aansturing en één organisatie. Hierdoor kunnen cliënten en verwanten ook in de toekomst blijven vertrouwen op goede zorg in de regio. En blijven Amerpoort en Sherpa voor medewerkers een aantrekkelijke zorgorganisatie waar mensen met plezier werken.
 
Amerpoort en Sherpa kennen beide een warme, informele cultuur waar betrokkenheid en cliëntgerichtheid kenmerkend zijn voor de medewerkers. Vanuit relatie en met inzet van expertise willen we er zijn voor bewoners, cliënten en verwanten. Ook als zij ingewikkelde vragen hebben. Samen willen we een brede, regionale organisatie zijn waar lokale eigenheid, kleinschaligheid en gelijkwaardigheid net zo belangrijk zijn als het benutten van schaalvoordelen. Een organisatie waar medewerkers ruimte hebben om zaken uit te proberen, zich te ontwikkelen en fijn samenwerken met collega’s.
 
Voor de beoogde fusie organisatie worden een nieuwe raad van bestuur (twee leden), een nieuwe voorzitter raad van toezicht en twee leden raad van toezicht gezocht, waarvan één van de leden van de raad van toezicht op voordracht is van de CCR. Twee leden (Rob te Brake en Gerard de Bruijn, beide van de auditcommissie) vanuit de huidige raden van toezicht blijven aan. Twee bestuurders blijven aan tot eind december 2024 (Henk Kouwenhoven van Sherpa en Daan Boot van Amerpoort).
 
 
VOORZITTER EN 2 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Startdatum: 1 juli 2024
 
Voorzitter raad van toezicht

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: Governance, fusie, bestuurlijk, zorg.
 • Commissie: lid remuneratiecommissie.

 

 • Professionele ervaring:
  • Ruime bestuurlijke ervaring in een zorg- of publieke organisatie
  • Heeft voelhoorns in de maatschappij.
  • Is een ervaren en moderne toezichthouder, sterk in de klankbordrol en sparringpartner op strategisch niveau. Draagt vanuit de toezichtsrol bij aan het realiseren van de breed gedragen ambities van Amerpoort-Sherpa en kan gedurende het fusietraject onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen, kijkt overstijgend, is creatief en vernieuwend.
  • Inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van fusie, strategie, cultuurveranderingen, verandermanagement en organisatieontwikkeling.
  • Beschikt over de capaciteiten om het voortouw te nemen bij de samenstelling van de nieuwe raad van toezicht en mede vorm te geven aan de nieuwe collegiale raad van bestuur.
  • Ervaring met succesvolle teamvorming in de raad van toezicht, waarbij de kwaliteiten van alle leden raad van toezicht tot hun recht komen.
  • Heeft een persoonlijke visie op innovatie in de zorg en kennis van trends en technologische ontwikkelingen die op dat terrein spelen. Dit laatste betreft onder meer IT-gerelateerde toepassingen als aanvulling op het zorgaanbod en digitalisering in de zorgverlening.
  • Ervaring met governance en bij voorkeur ervaring met juridische vraagstukken. Heeft oog voor good governance en handelt vanuit de bedoeling van de governance code.

 

 • Persoonlijkheid:
  • Betrokkenheid vanuit cliënt perspectief, goed inlevingsvermogen en aantoonbare affiniteit met de groep cliënten waar Amerpoort-Sherpa voor werkt.
  • Het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de raad van toezicht te vervullen en de competenties om effectief en efficiënt een vergadering te leiden.
  • Stelt positief kritische vragen. Houdt de raad van bestuur scherp.
  • In staat om besluitvorming aangaande lastige en complexe zaken te bevorderen.
  • In staat om evenwicht te creëren tussen verbinding en slagvaardigheid binnen de raad en met andere gremia in de organisatie.
  • Inzicht en overzicht om de onderscheidende rollen van de verschillende gremia, in het bijzonder die van de raad van toezicht en de raad van bestuur, te bewaken.
  • Innovatief en ondernemend.
  • Beschikt over de eigenschappen om waar nodig extern een rol in het belang van de fusieorganisatie te vervullen.
  • Koersvast, duidelijk en inspirerend. Bruggenbouwer en integer.
  • Samenbindend vermogen, teamplayer, reflectief vermogen.

 

 • Medezeggenschap: onderhoudt goede contacten met de medezeggenschapsorganen (OR, CCR), erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Regio: bekendheid met de regio is een pre.
 • Diversiteit: In het kader van diversiteit is het een uitdrukkelijke wens dat twee van de drie nieuwe leden vrouwelijke kandidaten zijn. Tevens heeft één van de drie nieuwe toezichthouders bij voorkeur een niet-westerse culturele achtergrond.
 • Kan voldoende tijd beschikbaar stellen om de functie adequaat in te vullen.
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.

 
 
Lid raad van toezicht – Kwaliteit van zorg, HR en Veiligheid

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: Kwaliteit van zorg, HR en Veiligheid.
 • Commissie: lid van de commissie Kwaliteit, HR en Veiligheid

 

 • Professionele ervaring:
  • Bij voorkeur beschikt één van de gezochte leden van de raad van toezicht over kennis van de brede ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een beperking.
  • Ervaring vanuit meerdere, ook innovatieve, invalshoeken zodat zowel het perspectief van de cliënt, het netwerk rond de cliënt, de professionals als die van de organisatie worden meegewogen.
  • Heeft een visie op het gebied van zorgkwaliteit, dienstverlening en de positie van cliënten en hun netwerken in het zorgstelsel. Is op basis daarvan een goede gesprekspartner als het gaat over ontwikkelingen in de propositie van Amerpoort-Sherpa.
  • Ruime ervaring met en deskundigheid op het gebied van organisatieontwikkeling en HR, verkregen in het bedrijfsleven, in de zorg of in een maatschappelijke organisatie.
  • Is een moderne toezichthouder, sterk in de klankbordrol en sparringpartner op strategisch niveau. Kan gedurende het fusietraject onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen, kijkt overstijgend, is creatief en vernieuwend.
  • Bij voorkeur kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen en de hiermee verband houdende auditing en certificering.
  • Veranderkundig sterk, ervaring met fusies en transities en complexe organisatieontwikkelingen binnen organisaties.
  • Heeft een visie op leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
  • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.
  • Heeft oog voor good governance en handelt vanuit de bedoeling van de governance code.

 

 • Persoonlijkheid
  • Betrokkenheid vanuit cliënt perspectief, goed inlevingsvermogen en aantoonbare affiniteit met de groep cliënten waar Amerpoort-Sherpa voor werkt.
  • Bewaakt een ondersteunende en waarderende omgeving voor medewerkers en vrijwilligers.
  • Aanwezig en op zoek naar wat er speelt in de organisatie.
  • Herkent zich in de missie, besturingsfilosofie en ambities van Amerpoort Sherpa.
  • Beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Reflectief vermogen, zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief, in samenspraak met de raad van bestuur.
  • Denkt out-of-the-box, is vernieuwend en ondernemend.
  • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
  • Teamplayer, sterk relatiegericht vanuit gelijkwaardigheid, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit. Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
  • Onderzoekende houding gericht op nieuwsgierigheid en openheid.
  • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

 

 • Medezeggenschap: onderhoudt goede contacten met de medezeggenschapsorganen (OR, CCR), erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Bestuurlijke ervaring: bij voorkeur beschikt één van de gezochte leden van de raad van toezicht over bestuurlijke ervaring.
 • Toezichthoudende ervaring: bij voorkeur beschikt één van de gezochte leden van de raad van toezicht over toezichthoudende ervaring.
 • Regio: bekendheid met de regio is een pre, maar geen vereiste.
 • Diversiteit: In het kader van diversiteit is het een uitdrukkelijke wens dat twee van de drie nieuwe leden vrouwelijke kandidaten zijn. Tevens heeft één van de drie nieuwe toezichthouders bij voorkeur een niet-westerse culturele achtergrond.
 • Benoeming: in principe voor de duur van vier jaar, in overleg kan hiervan worden afgeweken.
 • Kan voldoende tijd beschikbaar stellen om de functie adequaat in te vullen.
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.

 
 
Lid raad van toezicht – Kwaliteit van zorg
Op voordracht van de CCR van Amerpoort en Sherpa
 
Je richt je vooral op cliënten en hun familie, en je werkt aan het verbeteren van de zorg en de veiligheid. In de raad van toezicht ben je lid van de commissie Kwaliteit, HR (personeelszaken) en Veiligheid.
 
WELKE ERVARING NEEM JE MEE?

 • Werkervaring hebben in de langdurige zorg. Bijvoorbeeld als behandelaar, manager of bestuurder.
 • Weet wat er in de zorg en in de maatschappij speelt.
 • Ervaring met onderwerpen die de hele organisatie aangaan.
 • Bij voorkeur gewerkt in een organisatie die te maken heeft gehad met een fusie.
 • Denkt altijd aan wat het betekent voor cliënten in alle gesprekken met de raad van toezicht en raad van bestuur.
 • Kan goed beoordelen hoe goed de kwaliteit van een organisatie is.
 • Kan moeilijke onderwerpen duidelijk uitleggen in begrijpelijke taal.
 • Medezeggenschap vind je echt belangrijk.

 
WIE BEN JE?

 • Verbindend, eerlijk en geduldig.
 • Je kunt goed luisteren naar cliënten en verwanten en je kunt goed met cliënten praten.
 • Je behandelt cliënten gelijkwaardig.
 • Je durft je mening te geven.
 • Af en toe ga je langs op de locaties.
 • Je vraagt veel en bent nieuwsgierig.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je bent creatief en wilt nieuwe dingen proberen.

   
WAT IS VERDER BELANGRIJK?

 • Toezichthoudende ervaring is niet nodig, maar mag wel. Eén van de twee nieuwe leden hoeft geen toezichthoudende ervaring te hebben.
 • Bij voorkeur een vrouw. Twee van de drie nieuwe leden moeten een vrouwelijke kandidaat zijn.
 • Ervaring als bestuurder hoeft niet.
 • Fijn als je in de buurt woont, maar dat hoeft niet.
 • Voor één lid van de raad van toezicht heeft het de voorkeur dat je zelf (of je ouders) niet geboren bent in Nederland.

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder
 
 
AMERPOORT-SHERPA
 
Al sinds 1969 zijn Sherpa en Amerpoort in Baarn buren van elkaar. Amerpoort en Sherpa delen dezelfde maatschappelijke opdracht, hebben dezelfde kijk op de toekomst van de gehandicaptenzorg en bieden grotendeels dezelfde zorg en ondersteuning aan vergelijkbare doelgroepen in aangrenzende regio’s. Op verschillende gebieden en in diverse projecten werken medewerkers samen en delen ze kennis met elkaar.
Daarnaast is er al een gezamenlijk Gezondheidscentrum aan de Zandheuvelweg voor zowel cliënten van Sherpa als Amerpoort.
 
Amerpoort en Sherpa willen samen een brede organisatie zijn die ruime keuzevrijheid biedt voor cliënten qua locatie, lokale eigenheid en identiteit/eigenheid die passend is bij de wens van cliënten en cliëntvertegenwoordigers.
 
Hoofdlijnen besturingsfilosofie
De hoofdlijnen van de besturingsfilosofie worden meegegeven aan de nieuwe raad van bestuur als richtinggevend kader. De hoofdlijnen zijn opgesteld vanuit de opgave van de fusieorganisatie, de gezamenlijke besturingsfilosofie en de toezichtvisies van de raden van toezicht van Sherpa en Amerpoort.
 
Onze ambities:

 • Expert zijn en specialisatie in specifieke doelgroepen;
 • Sterke, warme werkgever voor betrokken en bekwame medewerkers;
 • Betrokkenheid en inzet van cliëntvertegenwoordigers /netwerk en ervaringsdeskundigheid;
 • Inzet van (zorg)technologie (zorg), innovatiekracht en benutten van (big)data;
 • Realiseren van een huisvestings- en duurzaamheidsagenda;
 • Gezonde bedrijfsvoering met voldoende investeringskracht en slagvaardigheid;
 • Sterke, regionale partner in (domeinoverstijgende) ketens en in de wijk.

 
De ambities willen we realiseren vanuit de volgende besturingsfilosofie:

 • Cliënt centraal en cliëntvertegenwoordigers betrokken;
 • Regelruimte teams en verantwoordelijkheid, binnen speelveld;
 • Ondernemerschap en ontwikkelkracht;
 • Vakmanschap en ruimte voor professionals;
 • Teams georganiseerd rond doelgroepen;
 • Medezeggenschap volgt zeggenschap; lokaal en centraal;
 • Integrale verantwoordelijkheid managers;
 • Gedragskundige en manager als tandem;
 • Stafdiensten samenwerkingspartner voor teams en manager (kaderstellend, adviserend en ondersteunend).

 
Op basis hiervan zijn HR, Financiën, digitalisering/I&T en Vastgoed strategisch gepositioneerd als stafdirecties in de nieuwe organisatie.
 
Kerngegevens Amerpoort-Sherpa

 • Aantal medewerkers/fte: 4.209 medewerkers (2.781 bij Amerpoort en 1.428 bij Sherpa)
 • Aantal cliënten: ca. 4.200
 • Aantal vrijwilligers: 1.267 vrijwilligers (742 bij Amerpoort en 525 bij Sherpa)
 • Jaaromzet: ca. € 285 miljoen

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: https://www.amerpoort.nl/over-amerpoort en https://www.sherpa.org/over-sherpa
 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 5 leden (remuneratiecommissie, auditcommissie, commissie kwaliteit, HR en veiligheid. De raad van toezicht vergadert tenminste 6 maal per jaar. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Eén nieuw lid van de raad van toezicht zal voor 6 jaar worden benoemd.
 • Raad van bestuur: 2 leden (beide vacature), voorzitter en lid raad van bestuur (collegiaal bestuur). Bij Amerpoort zijn momenteel 2 interim bestuurders werkzaam waarvan 1 bestuurder (Daan Boot) zal aanblijven tot uiterlijk 31 december 2024. Bij Sherpa is momenteel 1 bestuurder (Henk Kouwenhoven), hij zal tevens aanblijven tot uiterlijk 31 december 2024.
 • Directieteam:
  • Amerpoort: 5 directeuren (4 directeuren zorg en directeur serviceorganisatie), 3 managers (concern controller, manager communicatie en manager P&O) en bestuurssecretaris.
  • Sherpa: 6 directeuren (3 zorgdirecteuren en 3 ondersteunende directeuren) en bestuurssecretaris.
 • Medezeggenschap:
  • Amerpoort: Centrale Cliëntenraad, bestaande uit een deelraad cliënten en een deelraad cliëntvertegenwoordigers, en OR
  • Sherpa: Centrale Cliëntenraad, bestaande uit een deelraad cliënten en een deelraad verwanten, en OR.

  
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Van kandidaten waarvan de gegevens worden gepresenteerd bij de opdrachtgever vragen wij een aangepaste CV (in begrijpelijke taal en met plaatjes) en het motivatiedocument aan te leveren. Templates hiervan worden door Suur Ten Oever aangeleverd.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA
 
T: 0850 – 734 710 (Chantal)
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)