MeanderGroepSolliciteer

lid raad van toezicht – vastgoed

MeanderGroep Zuid-Limburg (hierna: Meander) is er voor iedereen; jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond. Meander biedt diensten aan waar haar klanten/bewoners hun hele leven gebruik van kunnen maken, op het gebied van preventie, welzijn, wonen, zorg en gemak. Van geboortezorg tot zorg in de laatste levensfase. De belangrijkste doelstelling van Meander is om haar klanten/bewoners, ondanks eventuele beperkingen door ziekte of gebrek, in staat te stellen hun eigen leven te leiden. Meander is als maatschappelijk ondernemer werkzaam in de regio Parkstad en aangrenzende gebieden, een regio waar steeds meer ouderen en steeds minder jongeren wonen.
 
Met haar strategie ‘Leid je eigen leven’ maakt Meander strategische keuzes voor toekomstbestendige ouderenzorg. Meander behoort tot de koplopers in de moderne zorgverlening. Door de gezonde financiële basis is Meander in staat om te investeren in innovaties, om op nog meer plekken slimmer te werken en om vastgoed te realiseren dat geschikt is voor toekomstbestendige zorg. Als netwerkorganisatie werkt Meander actief samen met verschillende partners uit de domeinen wonen, zorg en welzijn.
 
De Kernwaarden van Meander zijn:
Met elkaar, Eigen kracht, Aandacht, Nieuwsgierig, Deskundig, Eigen regie, Respect.
 
De kernwaarden van Geboortezorg Limburg zijn:
Dichtbij, Ervaren, Warm en Vooruitstrevend.                                                                           
 
LID RAAD VAN TOEZICHT – MEANDERGROEP
Aandachtsgebieden:

 • Zorgvastgoed
 • Medezeggenschap voor klanten en bewoners (bindende voordracht CCR)
 • Tevens lid raad van toezicht Geboortezorg Limburg

 
Functie-eisen/bijzonderheden

 • Commissie: auditcommissie (commissie indeling wordt mogelijk herzien)
 • Professionele ervaring:
  • Ervaring met zorgvastgoed (b.v. verkregen in de woningbouwsector of als zorgbestuurder) en met deze ervaring de rol van toezichthouder succesvol kunnen vervullen. Hiervoor is het van belang dat de kandidaat ervaring heeft op onderstaande terreinen op vastgoedgebied:
   • Besluitvorming, strategie- en beleidsontwikkeling, governance en compliance van vastgoedportfolio en strategische huisvestingsplannen.
   • Kennis van en ervaring met omvangrijke vastgoedprojecten (nieuwbouw, renovaties en herontwikkeling).
   • Kennis van wet- en regelgeving, financiering en business cases in relatie tot zorgvastgoed. Beoordelen van aanbestedingstrajecten, bewaken en beoordelen van financiën. Behouden van verantwoorde vermogensparameters.
   • Ontwikkelingen en innovatieve toekomstgerichte bouwconcepten in de zorgsector.
   • Duurzaamheid, functionaliteit, toegankelijkheid, kwaliteit, afstemming zorg en kostenefficiëntie.
   • Netwerk binnen zorg- en vastgoedsector.
  • Toezichthoudende of bestuurlijke ervaring in een complexe grote organisatie.
  • Affiniteit met zorg en de doelgroepen waar Meander (als systeemaanbieder) voor staat.
  • Onderkent en onderschrijft het belang van medezeggenschap voor bewoners en klanten als klankbord en co-creator. Respecteert de wettelijke bevoegdheden en ziet er mede op toe dat de organisatie hiernaar handelt. Is binnen de raad van toezicht eerste aanspreekpunt voor de medezeggenschap voor bewoners en klanten. Consulteert en informeert de CCR actief. Heeft een visie op de toekomstige ontwikkelingen en transitie van de medezeggenschap in relatie tot de strategie van de organisatie op zorginhoudelijk gebied.
 • Heeft bij voorkeur binding en/of affiniteit met de regio waarin de organisatie opereert en kent de sociaaleconomische geschiedenis van de regio. Begrijpt vanuit deze achtergrond de huidige afwijkende zorgvraag in de regio.

 
Belangrijkste competenties:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig. Stelt vragen voor het hebben van een mening.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, luistert, sociaal vaardig, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de bewoners en verwanten, kan zich inleven in en omgaan met de medezeggenschap voor bewoners en klanten.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer en verbinder, samenwerkingsgericht.
 • Doortastend en proactief, neemt zelf initiatief, entameert onderwerpen en daagt uit door vanuit (verschillende) invalshoeken te reflecteren op opgaven en dilemma’s.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek).
 • Beschikt over relevante netwerken.
 • In staat tot zelfreflectie en in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan zijn/haar bijdrage bij te stellen.
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als toezichthouder.

 
Bezoldiging

 • Overeenkomstig de Wet normering topinkomens of de statuten van de organisatie.(https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-bezoldigingsmaximum-van-leden-van-een-raad-van-toezicht-of-een-raad-van-commissarissen-toezichthoudende-topfunctionaris)

 
Startdatum

 • Bij voorkeur 1 oktober 2024.

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

 
MEANDERGROEP
Leid je eigen leven
 
Elke vorm van ondersteuning, begeleiding, verpleging en verzorging die Meander biedt, is erop gericht om mensen de regie over hun eigen leven te laten behouden en zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Samen met haar klanten/bewoners kiest Meander welke vorm van zorg het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie. Meander biedt 24 uur per dag diensten bij mensen thuis en dicht bij huis aan. Voor de kleine groep waarvoor zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, biedt Meander woonvoorzieningen aan; waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet. De intramurale zorg wordt geboden in twee gespecialiseerde verpleeghuizen die zich met name richten op zwaardere doelgroepen (Korsakov, jong dementerenden, NAH- en revalidatiepatiënten, etc.), één regulier verpleeghuis waarin zowel PG als somatische zorg wordt geboden en elf wijkzorgcentra/locaties waarvan zes met een PG/verpleegunit. De wijkverpleging (extramurale zorg) wordt in de volle breedte geleverd in Parkstad. Meander biedt daarnaast ook Hulp bij Huishouding (HbH) in Parkstad. De reguliere dagverzorging wordt geboden in dienstencentra en/of wijkzorgcentra verspreid over Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. Tevens biedt Meander activiteiten op het gebied van zorgservices, kraamzorg en allerlei paramedische diensten.
 
Kerngegevens (2023):

 • Aantal klanten/bewoners totaal: ruim 20.000 per jaar
 • Aantal medewerkers: 5.300 (3.259 fte) + vele vrijwilligers
 • Jaaromzet: ca. € 290 miljoen
 • Financiële resultaten: positief resultaat en solide solvabiliteit

 
Meer informatie, waaronder het jaarbeeld 2023, is te vinden op www.meandergroep.com
 
Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht bestaat uit 6 leden.
 • De tweehoofdige collegiale raad van bestuur geeft als collectief leiding aan de ontwikkeling van Meander. De voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur dragen de collectieve eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.
 • Tot Meander behoort tevens Geboortezorg Limburg B.V., waarvan de raad van bestuur van Meander de statutaire bestuurder is en de leden van de raad van toezicht tevens lid raad van toezicht zijn van Geboortezorg Limburg.
 • De topstructuur van Meander is gebaseerd op de clusters Wonen met zorg, het cluster WMO/Sociaal Domein en het cluster Wijkverpleging. Daarnaast zijn er drie stafafdelingen (I&A, HRM, F&C en Vastgoed). Er zijn 5 zorgdirecteuren en 3 stafdirecteuren.
 • De medische dienst bestaat uit kaderartsen, specialisten ouderengeneeskunde (en in opleiding), basisartsen en paramedici.
 • De OR, de CCR en de VAR brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur en worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beleid (co-creatie).

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Marja Suur voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Chantal Fonteijn, PA
Monica van der Ven, PA
 
T: 0850 – 734 710
T: 0850 – 734 702