Medisch Spectrum TwenteSolliciteer

Manager Kwaliteit en Veiligheid

Medisch Spectrum Twente (MST) is een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Samen met ruim 3.500 medewerkers, waaronder zo’n 250 medisch specialisten, werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving. MST is onderdeel van Santeon, een samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen. Daarnaast is MST één van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). In deze samenwerkingsverbanden werken we samen aan de beste patiëntenzorg voor morgen.

Bij MST zetten alle medewerkers zich in om iedere dag de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Werken bij MST betekent deze waarden omzetten in daden en vraagt enthousiasme, verantwoordelijkheid, initiatief en betrokkenheid van alle medewerkers. De samenwerking met de ketenpartners in de regio om met elkaar de zorg voor de patiënten in Twente en in de Achterhoek verder te verbeteren en door te ontwikkelen speelt een grote rol in de toekomstplannen van MST.
 
MST heeft de afgelopen vijf jaar veel aandacht gehad voor een uitvoerig programma gericht op het duurzaam financieel stabiel en weerbaar maken van de organisatie. Efficiencyverbetering en kostenbeheersing blijven belangrijke speerpunten van beleid in de komende jaren. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht MST positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen. De komende fase kenmerkt zich door borging van de bedrijfseconomische werkelijkheid en daarnaast een versterking van de cultuur.

Meer informatie, waaronder het laatste jaarbericht, is te vinden op: www.mst.nl

Functieomschrijving

Wegens een carrièrestap van de huidige manager zijn wij binnen MST op zoek naar een
 
Manager Kwaliteit en Veiligheid
Een doelgerichte, transparante en verbindende doorpakker
 
Werkomgeving
De stafdienst Kwaliteit en Veiligheid (K&V) valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en heeft op het gebied van kwaliteit en veiligheid een richtinggevende adviesfunctie aan de Raad van Bestuur en het management van het ziekenhuis. Momenteel zijn er 45 personen werkzaam (totaal ongeveer 35 fte), die hiërarchisch worden aangestuurd door de stafmanager K&V. Er is sprake van duaal management met de Medical Safety Officers en voor infectiepreventie met de arts microbioloog.

De stafdienst K&V bestaat uit verschillende afdelingen en teams:

 • Het onderdeel kwaliteit en veiligheid bestaat uit adviseurs die verantwoordelijk zijn voor ziekenhuis brede onderwerpen zoals risicomanagement, Veilig Incident Melden, ziekenhuis brede accreditatie, patiëntparticipatie en het documentbeheersysteem. Ook ondersteunen zij lijnmanagement op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 • De afdeling Infectiepreventie is verantwoordelijk voor het infectiepreventiebeleid binnen MST.
 • De deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het “besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen” en de “Kwaliteitswet Zorginstellingen” en houdt daarnaast toezicht op de naleving van vigerende wet- en regelgeving.
 • De afdeling patiëntencontacten bestaat uit klachtenfunctionarissen die zich richten op het bemiddelen bij en afhandelen van (complexe) klachten. Ook het Patiënten Service Centrum valt onder deze afdeling en biedt patiënten de mogelijkheid voor het stellen van vragen, het indienen van klachten en verzoeken om inzage.
 • De afdeling Value Based Health Care (VBHC) bestaat uit een team van adviseurs VBHC en data-analisten die de multidisciplinaire verbeterteams ondersteunen om de kwaliteit en de doelmatigheid in de zorgpaden te verbeteren. Daarbij is er nauwe samenwerking met Santeon.

De functie
Je geeft samen met de Medical Safety Officers op basis van het duaal management model integraal leiding aan de verschillende organisatieonderdelen binnen de stafdienst Kwaliteit en Veiligheid. Op basis van vertrouwen en met respect voor elkaars competenties draag je samen de integrale verantwoordelijkheid voor het aansturen van de bovengenoemde teams bestaande uit veelal hoog opgeleide professionals. Je bent een vanzelfsprekende gesprekspartner en vertrouwenspersoon voor de Raad van Bestuur, collega management, vakgroepen, adviesgremia en je bent als zodanig zichtbaar en aanspreekbaar in de gehele organisatie.

Als stafmanager heb je de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de stafdienst kwaliteit en veiligheid. Het gaat daarbij om alle personele, organisatorische en financiële aspecten van alle teams tezamen. Je geeft daarbij hiërarchisch leiding aan alle medewerkers binnen de stafafdeling en rapporteert samen met de Medical Safety Officers rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Je hebt een heldere visie op de verschillende dimensies van het kwaliteits-en veiligheidsbeleid en neemt samen met de Medical Safety Officers een pro-actieve rol in het initiëren van ziekenhuis brede verbeterprojecten en de integratie en verbinding met het lijnmanagement.
 
Op basis van jaarlijkse afspraken en begrotingen stuur je en werk je toe naar resultaten. Als lid van het management team voel jij je verantwoordelijk voor het hele bedrijf en werk je collegiaal samen met de andere managers. Met jouw gedegen inhoudelijke kennis van de aandachtsgebieden die binnen de stafdienst kwaliteit en veiligheid zijn ondergebracht ben je in staat om de gehele MST organisatie mee te nemen in het realiseren van de uitdagingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen ons ziekenhuis.
 
Resultaatgebieden

 • Zorgdragen voor het stevig positioneren van de kwaliteits- en veiligheidsagenda binnen heel MST.
 • Adviseren, faciliteren en ondersteunen van teams en vakgroepen, over alle aspecten van het kwaliteits-en veiligheidssysteem, zoals het veilig incident melden, de ziekenhuis brede accreditatie, patiëntparticipatie en het sturen op kwaliteitsindicatoren en het maken van een verbeteringsslag op deze aspecten met als doel het realiseren van excellente patiëntenzorg.
 • Organisatorisch en inhoudelijk voorbereiden van de commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht.
 • Onderhouden van de contacten en samenwerken met Santeon en stakeholders in de regio.
 • Zorgdragen voor de bewaking, opvolging van dossiers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 • Leidinggeven op een coachende, verbindende en steunende wijze. Bieden van een prettige, stimulerende en resultaatgerichte werkomgeving waarbij van je wordt verwacht dat je een bijdrage levert aan de individuele- en team ontwikkeling binnen de K&V organisatie.
 • Staan voor verbinding en een uitstekende transparante communicatie, die leidt tot besluitvorming. En waarborgen van onderlinge samenwerking en samenhang binnen heel MST.
 • Volgen van de ontwikkelingen op het K&V vakgebied, proactief adviseren van Raad van Bestuur over beleidsaangelegenheden en vertalen van beleid naar praktische uitvoerbaarheid.

Functie-eisen

 • Academische opleiding, bij voorkeur gezondheidswetenschappen, bedrijfskunde of (para)medisch.
 • Ruime aantoonbare ervaring op het werkterrein van K&V in een ziekenhuis of zorginstelling.
 • Ruime managementervaring en uitstekende coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten (ook op strategisch niveau).
 • Aantoonbaar bedrijfskundig goed onderlegd: HRM, financiën, kosten en procesinnovatie.
 • Sterke inhoudelijke drive om verbeteringen te realiseren in organisatie, processen en kwaliteit van zorg.
 • In staat om binnen een complexe omgeving met professionals samen te werken, zich in (zorg)processen te verdiepen en gewaardeerd gesprekspartner te zijn voor de diverse disciplines.
 • In staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten en te onderhouden.
 • Uitstekende verbindende kwaliteiten: je communiceert open, transparant en consistent en je kunt snel en gemakkelijk schakelen.

Kerncompetenties

 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid, analytisch sterk, combineert lef en creativiteit met gedegen kennis van de inhoud.
 • Proactief, stelt zich stevig op in discussies en blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op resultaat.
 • Verbinder en teamspeler, oog voor de menselijke kant en je geeft hieraan ook actief invulling.
 • Duidelijk, doortastend en integer, vasthoudend in het bereiken van doelen en het nakomen van afspraken.
 • In staat door aanpak en stijl van werken de cultuur in de gewenste richting te beïnvloeden.
 • Prettig in de omgang, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, belangen en drijfveren, weet steeds de goede toon te vinden.
 • Humor, zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705