Frisius MCSolliciteer

voorzitter raad van bestuur

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Tjongerschans hebben het voornemen per 1 januari 2025 te fuseren en zullen vanaf dan onder de naam Frisius Medisch Centrum verder gaan.
 
Door de fusie ontstaat één topklinische ziekenhuisorganisatie op meerdere locaties in de Friese regio, als onderdeel van Zorgpartners Friesland. Samen kunnen zij beter de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ziekenhuiszorg verder ontwikkelen en borgen voor alle patiënten in Friesland.
 
Voor het Frisius MC zijn wij op zoek naar een voorzitter raad van bestuur.
 
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR (CEO) FRISIUS MC
 
Organisatiestructuur
De raad van bestuur (RvB) bestaat uit drie leden. Daarnaast is er voor de komende jaren een tijdelijke, vierde portefeuille met als specifiek aandachtsgebied “fusie & transitie”. In concept is de portefeuilleverdeling als volgt:

 • Voorzitter RvB
  • Governance risk & compliance office, Communicatie & Marketing, Externe relaties, Zorgpartners Friesland, Toekomstbestendige ziekenhuiszorg in Fryslan, IZA, ROAZ, NVZ, OR.
 • Lid RvB – portefeuille financiën
  • Financiën, business control en zorgadministratie, facilitair, inkoop, (vastgoed)financiering, business development samenwerking en verkoop, ICT, informatie en datatechnologie.
 • Lid RvB – portefeuille organisatie & kwaliteit
  • HRM, Integraal capaciteitsmanagement, Kwaliteit (incl. infectiepreventie), vastgoed en techniek, Academie, STZ, continu verbeteren, verpleegkundige beroepsontwikkeling, CR.
 • Lid RvB – (tijdelijk voor de duur van tenminste twee jaar) – portefeuille fusie & transitie
  • Uitwerking fusie en transitie, aansturing integratie-organisatie, toekomstbestendige ziekenhuiszorg in Fryslân (samen met de voorzitter).

Alle bestuurders zijn direct verbonden met de praktijk van de patiëntenzorg middels de aansturing van elk één of twee van de in totaal zes zorgcentra.
 
Er is een raad van commissarissen (RvC), bestaande uit vijf leden. De RvB van Frisius MC bepaalt het beleid van de totale organisatie en is verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers alsmede voor de visie en strategievorming van het ziekenhuis, daarbij inspelend op toekomstige ontwikkelingen.
 
Er is sprake van co-bestuur, waarbij de RvB nauw en intensief samenwerkt met de vertegenwoordiging van de medisch specialisten van Frisius MC. De besturen doen dat in de vorm van een gezamenlijk overleg, geheten de Bestuursraad, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm en inhoud krijgt. Ook de professionele zeggenschap van de verpleegkundige functie zal hierin vormgegeven worden. De RvC ondersteunt deze nauwe samenwerking.
 
Zorgpartners Friesland (ZPF) is de stichting boven de BV’s Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), ziekenhuis Tjongerschans, ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Revalidatie Friesland en Thuiszorg Het Friese Land.
 
De leden van de RvT van ZPF zijn tevens lid van de Raden van Commissarissen van de BV’s. Daarnaast vormen de bestuurders van de vennootschappen waarvan de stichting enig aandeelhouder is, tezamen het bestuur van de stichting. ZPF beoogt door samenwerking tussen de verschillende concernonderdelen (cure en care) de kwaliteit van de zorg te bevorderen.
 
Met de fusie en de bijbehorende nieuwe strategie staat voor Frisius MC het vraagstuk van de verdere organisatie-inrichting nadrukkelijk op de agenda. De organisatorische laag onder de RvB bestaat uit managers die zowel als leidinggevende als ook als zorgprofessional opereren met hun dagelijkse zorgtaken.
 
De RvB trekt intensief samen op met alle gremia binnen het ziekenhuis. Zowel het management als de Ondernemingsraad, het (door te ontwikkelen) VSB en de Cliëntenraad voeren regelmatig overleg met de RvB en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.
 
Voorzitter RvB
 
De RvC van Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans tevens de RvC van het fusie ziekenhuis Frisius MC komt graag in contact met kandidaten voor de positie van voorzitter RvB.
 
De drie (tijdelijk vier) bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van visie en strategie van de nieuwe fusieorganisatie, de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg, de bedrijfsvoering en het onderhouden van externe relaties. De bestuurders besturen vanuit een integrale visie en hebben een gezamenlijk afgesproken portefeuilleverdeling die aansluit bij en uitgaat van ieders competenties. Alle bestuurders zijn verantwoordelijk voor een goed beheer en bestuur van de eigen portefeuille. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal. De voorzitter heeft een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de RvB effectief opereert en tijdig besluiten neemt.
 
De bestuurders vormen een samenwerkingsgericht team. De bestuurders zijn complementair aan elkaar, vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Zij kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig. Zij zijn zichtbaar en verbindend, binnen Frisius MC als ook binnen het netwerk van het ziekenhuis in de provincie. De bestuurders leggen verantwoording af aan de RvC.
 
Uw profiel in het kort
Kwaliteiten als integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij uw onafhankelijke geest en tegelijkertijd samenwerkingsgerichte, energieke en toegankelijke stijl van werken. U gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent zichtbaar voor de patiënten/cliënten en voor de medewerkers en u profileert zich nadrukkelijk ook in de regio. Dit doet u met passie en plezier. U begrijpt- met oog voor de realiteit- wat een organisatie in verandering nodig heeft, zowel intern als ook naar de buitenwereld.
 
Van u wordt verwacht dat u voortdurend de juiste balans weet te bewaren in belangen van de patiënten/cliënten en hun naasten, de professionals, de stafdiensten, de continuïteit van de organisatie, de eigenheid van locaties binnen het nieuwe geheel en het brede maatschappelijk belang. In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen, bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. U maakt zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie. U draagt uit dat u net als uw medewerkers een deel bent van een groter geheel en dat het uw rol is ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen en continu mee te denken met het verbeteren van de zorg. Ook bent u oprecht geïnteresseerd in mensen, weet u moeiteloos verbindingen te leggen tussen alle lagen van de organisatie en bevordert u het gemeenschapsgevoel en de trots op de eigen organisatie. Uw stijl kenmerkt zich voorts door passie, lef, energie en de bereidheid ‘to go the extra mile’.
 
U werkt op constructieve wijze samen met het management, de medische- en zorgprofessionals en de medezeggenschapsorganen. U zorgt nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) deze interne stakeholders, maar ook met externe stakeholders.
 
Wij vinden dat voor effectief bestuur randvoorwaardelijk is dat het bestuur evenwichtig is samengesteld, dat verschillende (maatschappelijke) invalshoeken vertegenwoordigd worden en dat de bestuurders complementair zijn in kunde en competenties. Met het oog daarop wordt in de samenstelling van het bestuur specifiek gelet op diversiteit, onder meer waar het gaat om man-vrouw verhouding. Daarnaast is betrokkenheid met de regio een belangrijk aspect in de samenstelling van het bestuur.
 
Resultaatgebieden (als RvB gezamenlijk)

 • Vervolg geven aan en waar nodig aanscherpen van de ingezette strategische koers en de verdere implementatie van de fusie, zodat Frisius MC haar positie als hét (topklinische) ziekenhuis met een compleet en hoogwaardig zorgaanbod in de regio verder kan uitbouwen en waarbij maatschappelijke opdrachten zoals vastgelegd in het IZA worden vertaald naar opdrachten voor Frisius MC.
 • Zichtbaar en toegankelijk zijn in de organisatie met gevoel voor de menselijke verhoudingen en de dagelijkse werkzaamheden in het gehele ziekenhuis, met oog voor alle collega’s en ieders rol in het geheel.
 • Bouwen aan een nieuwe gezamenlijke cultuur en trots waarbij er ruimte mag zijn voor variatie tussen de verschillende onderdelen en locaties.
 • Verder ontwikkelen van de strategie in ZPF-verband met als hoofddoel het ontwikkelen van drempelloze zorg voor de Friese burger.
 • Scheppen van een veilig klimaat, waarin alle professionals vertrouwen hebben in elkaar en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing, vakinhoudelijke vernieuwing en teamgeest.
 • Constructief samenwerken met het de vertegenwoordiging van de medisch specialisten en versterken van draagvlak voor gezamenlijke verantwoordelijkheid bij beleidsvoorbereiding en besluiten en de uitvoering ervan.
 • Behouden en bewaken van de financiële continuïteit, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering, meer procesefficiency en de inzet van zorgtechnologie met blijvende aandacht voor de voortgang van de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Borgen van een toekomstbestendige, innoverende en ondersteunende ICT-organisatie en optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en e-health. Aandacht voor de inzet van zorgtechnologie in relatie tot de patiënt, ten behoeve van het in gezamenlijkheid komen tot effectieve patiëntenzorg.
 • Stimuleren en aanjagen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus, met de focus op de juiste zorg op de juiste plek, en met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg voor de patiënt/cliënt als ook een betere ervaring voor de zorgprofessional.
 • Stimuleren van onderzoek en het uitbouwen van het wetenschappelijk profiel in lijn met de topklinische status.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers individueel en in het MT en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevenden en als MT verder aan te scherpen.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Frisius MC positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste professionals uit uiteenlopende vakgebieden te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, landelijk en regionaal.
 • Relaties onderhouden/ opbouwen en effectief samenwerken met stakeholders in de regio (huisartsen, VVT, GGZ, collega ziekenhuizen, Toekomstbestendige Ziekenhuis zorg in Fryslân, SAZ, ROAZ, gemeenten etc.).
 • Bewaken van patiënten-/cliëntenparticipatie en tevredenheid van patiënten/cliënten, naasten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Constructief samenwerken met de RvC vanuit een attitude van openheid en transparantie.
 • Verder vormgeven van moderne zorggovernance hetgeen onder meer inhoudt dat proactief gestreefd wordt naar een verpleegkundige vertegenwoordiging op alle niveaus, passende verpleegkundige zeggenschap en verpleegkundig leiderschap.

 
Functie-eisen voor de voorzitter

 • Academische opleiding en/of aantoonbaar academisch denk- en werkniveau.
 • Ruime ervaring op eindverantwoordelijk bestuursniveau met een breed samengestelde portefeuille in een grote complexe organisatie. Nadrukkelijk wordt voor de positie van de voorzitter ook de mogelijkheid opengehouden om een kandidaat van buiten de zorg te overwegen. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze in bezit is van een NVZD-accreditatie of bereid is deze te halen en kennis heeft van de ziekenhuiszorg of in staat is deze snel eigen te maken.
 • Door kennis, ervaring en persoonlijkheid in staat om voor verschillende doelgroepen en in verschillende netwerken het gezicht van de organisatie te zijn;
 • Verantwoordelijkheid gedragen voor fusies en grote transformaties. Beschikken over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen.
 • Kennis van en visie op de (landelijke) ontwikkelingen in de zorg en het vermogen deze te vertalen (nu en in de toekomst) naar de eigen organisatie, de zorgketen, landelijke samenwerkingsverbanden en de regio.
 • Vaardigheid in het bedenken van innovatieve oplossingen, het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke, gemeentelijke en politieke speelveld.
 • In staat een goede werkrelatie met (medisch) professionals op te bouwen en te onderhouden.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over relevante netwerkcontacten, bij voorkeur ook met universitaire centra

 
Competenties en persoonskenmerken

 • Sterke persoonlijkheid, samenwerker, verbinder.
 • Daadkrachtig, overtuigend en besluitvaardig met het daarbij horende incasseringsvermogen, in staat om richting en koers te geven en draagvlak te creëren.
 • Visionair en inhoudelijk strateeg met brede blik, ondernemend, realistisch, gericht op innoveren en vooruitgang.
 • Heeft een geduldig en luisterend oor en toont interesse in de mensen op de werkvloer.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Is flexibel en veerkrachtig, weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen de rust te behouden en effectief te presteren.
 • Is reflecterend, gericht op eigen ontwikkeling en leren.
 • Relativeringsvermogen, gevoel voor humor.
 • Past in Friesland!

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wet normering topinkomens. Inschaling WNT Klasse V.
 
Formele startdatum
1 januari 2025
 
 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder
 
FRISIUS MC
MCL en Tjongerschans hebben het voornemen per 1 januari 2025 te fuseren tot Frisius MC, en doen dit vanuit de volgende ambities en overtuiging.
 
De fusieorganisatie biedt algemene, complexe en topklinische zorg, in sterke verbinding met de regio en haar burgers. Kernwaarden van de fusieorganisatie zijn: toonaangevend, open en persoonlijk. Frisius MC biedt uitstekende zorg, op twee volwaardige locaties, voor iedereen die dit nodig heeft. Frisius MC is een gezond en veerkrachtig ziekenhuis met betrokken medewerkers, dat nauw samenwerkt met andere (zorg)partners in de regio om patiënten/cliënten de beste zorg te bieden – nu en in de toekomst.
 
Naast het bieden van zorg, is de fusieorganisatie als grootste werkgever in de regio bovendien een spil van opleiding, wetenschap en innovatie en belangrijk voor toeleveranciers en partners in de regio. De fusieorganisatie is regisseur van gezondheid en zorg in de eigen regio, neemt initiatief en inspireert om de gezondheid en zorg te verbeteren.
 
Bij het realiseren van deze ambitieuze visie hanteert Frisius MC vijf pijlers:

 1. We staan voor het behouden van de algemene zorg, complexe zorg en topklinische zorg binnen het adherentiegebied. Dat doen we op twee volwaardige locaties.
 2. We zijn de grootste en meest onderscheidende werkgever in de regio, doordat we een aantrekkelijk werkklimaat scheppen met ruime differentiatiemogelijkheden voor werknemers in alle fases van hun loopbaan. Hierdoor zijn we in staat schaarse zorgmedewerkers te behouden en aan te trekken.
 3. We benutten de beschikbare capaciteit optimaal.
 4. We vergroten onze innovatiekracht, dankzij de toegenomen schaalgrootte.
 5. We zijn een organisatie met een gezonde financiële basis, waarbij geldt dat de toegenomen schaalgrootte belangrijke voordelen oplevert.

 
De visie wordt doorgevoerd in vier strategische thema’s voor de komende twee jaar. Deze strategische thema’s zijn:

 1. Het creëren van een solide basis;
 2. Het leveren van passende zorg voor elke patiënt;
 3. Het bevorderen van aantrekkelijk werkgeverschap;
 4. Het zijn van een betrouwbare partner in de regio.

 
Naast deze doelstellingen op algemene, complexe en topklinische zorg, richt Frisius MC zich op opleiding, wetenschap en innovatie. Dit leidt tot betere zorg en goed opgeleide medewerkers, nu en in de toekomst. Frisius MC behoudt hiermee de STZ-status en bouwt het profiel verder uit. Daarnaast geeft de focus op opleiding, wetenschap en innovatie de medewerkers ruime mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De gewenste gezamenlijke cultuur van de fusieorganisatie houdt in dat wordt gestreefd naar een ideale (werk)omgeving voor zowel medewerkers als patiënten/cliënten. Hierbij is sterk leiderschap de basis voor succes.
 
Kerngegevens gezamenlijk:

 • Aantal medewerkers/fte: 2.611 fte (locatie MCL)/ 965 fte (locatie Tjongerschans)
 • Aantal medisch specialisten: 542 medisch specialisten
 • Aantal patiënten/cliënten: ca. 180.000 1e consulten/polibezoeken
 • Aantal locaties: 7 (Leeuwarden, Heerenveen, Sportstad, Heerenveen, Harlingen, poliklinieken in Steenwijk, Lemmer en Joure)
 • Aantal vrijwilligers: 250 vrijwilligers
 • Jaaromzet: € 588 miljoen
 • Financiële resultaten: positief

 
Organisatiestructuur

 • Raad van commissarissen: 1 voorzitter, 4 leden
 • Raad van bestuur: 3 bestuurders (tijdelijk 4 bestuurders)
 • Organisatie medici: De nieuwe situatie is in ontwikkeling. De intentie is om te komen tot een collectief van medisch specialisten waarin de gezamenlijke beleidsontwikkeling als medische staf en met het ziekenhuis (in de Bestuursraad) vorm krijgt.
 • Managementteam: Er is een breed MT, bestaande uit de (duaal) managers van de (medisch) ondersteunende processen en primaire processen. Ten behoeve van de ontwikkeling van het MT in nieuwe samenstelling na fusie wordt een transitieorganisatie ingericht.
 • Medezeggenschap: Voor de OR’en en CR’en geldt dat vanaf de fusiedatum wordt toegewerkt, volgens een eigen tijdpad, naar integratie. Voor de VAR’en is het de bedoeling om behalve de huidige adviesfunctie ook vorm te geven aan meer professionele zeggenschap voor de verpleegkundige functie. Dit wordt ook nog verder uitgewerkt.

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.mcl.nl en www.tjongerschans.nl

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Chantal Fonteijn, PA
Monica van der Ven, PA
 
T: 0850 – 734 710 (Chantal)
T: 0850 – 734 702 (Monica)