Het Oogziekenhuis RotterdamSolliciteer

voorzitter raad van bestuur

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.

Het Oogziekenhuis Rotterdam is hét centrum voor de topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland. Vanuit haar missie “De beste oogzorg voor iedereen” biedt het ziekenhuis het volledige spectrum aan medisch-specialistische oogheelkundige zorg: tweedelijns zorg voor de regio, complexe topspecialistische derde- en vierdelijns zorg met een landelijke referentiefunctie alsmede niet-verzekerde zorg via haar dochteronderneming Oogziekenhuis Focuskliniek. Het Oogziekenhuis is continu op zoek naar verbetering en vernieuwing d.m.v. hoogwaardig onderzoek, ondersteund door technologie en de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Het Oogziekenhuis heeft de grootste opleiding voor oogartsen in Nederland.
 
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR – HET OOGZIEKENHUIS ROTTERDAM
 
Resultaatgebieden/opdracht

 • Eindverantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige en doelmatige zorg door Het Oogziekenhuis Rotterdam aangeboden in samenwerking met de medisch specialisten verenigd in de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR).
 • Het patiëntenbelang een centrale rol geven in beleid en organisatieontwikkelingen.
 • Oprecht betrokken bij de medewerkers van het ziekenhuis, trots op de organisatie en dit inspirerend en zichtbaar uitdragen.
 • Fungeren als verbindend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de (medisch) managers en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan zij zich verder kunnen ontwikkelen en zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd. Uitvoering geven aan de ingezette cultuuromslag.
 • De huidige meerjarenstrategie – waarin bij de inrichting van het primaire proces de zorgvraag centraal staat – onderschrijven en implementeren, in samenwerking met het MT en de medische staf.
 • In diverse externe overleg- en onderhandelingssituaties met partners in de zorg, ziektekostenverzekeraars, overheid en leveranciers de beschikbaarheid en continuïteit van de complexe oogheelkundige zorg borgen.
 • Invulling geven aan stakeholdermanagement door het participeren in de diverse samenwerkingsverbanden en bestuurlijke overleggen.
 • Versterking van de positionering van “het merk” Oogziekenhuis zowel in de regio Rotterdam als daarbuiten.
 • In nauwe samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland realiseren van het omvangrijke nieuwbouwtraject op de locatie Gasthuis van deze organisatie. Doel is het nieuwe Oogziekenhuis te bouwen dat zal voldoen aan de “state of the art” eisen wat betreft klantvriendelijkheid, patiëntveiligheid, duurzaamheid en effectief werken. Financieel bewaken van dit nieuwbouwprogramma en tijdig bijsturen, waarbij scherp wordt toegezien op het behouden van verantwoorde vermogensparameters.
 • Versterken en bewaken van de financiële positie, met de focus op een goed functionerende en efficiënte bedrijfsvoering, procesverbetering en kostenbewustzijn.
 • Verantwoordelijk voor de verdere implementatie van het nieuwe HiX EPD (live in okt. 2024) , zodat de mogelijkheden van het systeem zowel in de patiëntenzorg als in de bedrijfsvoering optimaal kunnen worden benut.
 • Actief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
 • Actief (blijven) investeren in een goede en gelijkgerichte samenwerkingsrelatie met CMOR. In samenwerking met CMOR verder ontwikkelen van de medisch specialistische zorg en commerciële initiatieven.
 • Invullen van de randvoorwaarden voor de medisch specialistische vervolgopleiding oogheelkunde die de RGS (Registratiecommissie Geneerskundige Specialisten) aan de opleidingsinstelling stelt. Facilitering van fellowships ter verdere subspecialisatie van oogartsen (uit binnen- en buitenland) en van wetenschappelijk onderzoek.
 • De zorgprocessen innoveren en de bedrijfsvoering verder optimaliseren, o.a. door inzet van digitalisering en het gebruik van innovatieve technologie.
 • Proactief overleg voeren met de medezeggenschapsraden en de raden (in vroeg stadium) betrekken bij beleidszaken. Bewaken van de tevredenheid van patiënten en medewerkers en fungeren als gelijkwaardige gesprekspartner voor de Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

 
Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, opleiding op b.v. bedrijfskundig gebied of MHA, BMG.
 • Aantoonbare ruime ervaring als integraal leidinggevende binnen een grote ziekenhuisorganisatie op bestuurlijk, directie- of MT-niveau, tevens ervaring met enerzijds integrale verantwoordelijkheid voor het bedrijfsresultaat en anderzijds de kwaliteit van zorg.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Kennis van en inzicht in de bedrijfsprocessen en financiering van een ziekenhuisorganisatie en het vermogen om deze kennis in te zetten t.b.v. procesoptimalisaties en kwaliteitsverbeteringen.
 • Affiniteit met vastgoedmanagement en met het in goede banen leiden van omvangrijke vastgoedinvesteringsprojecten.
 • In staat om goede samenwerkingsrelaties aan te gaan en te onderhouden met diverse externe partners.
 • Goede onderhandelingsvaardigheden.
 • Beschikt over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen, met de focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid.
 • Affiniteit met innovatieve initiatieven binnen de gezondheidszorg.
 • Is bereid zich voor een langere periode aan het ziekenhuis te binden.

 
Competenties

 • Is een energieke verbindend leider, transparant en collegiaal die met overtuiging besluiten kan nemen en de ingeslagen koers vasthoudt.
 • Inhoudelijk sterk, stevige en soepele onderhandelaar, heeft een scherpe omgevingsantenne. Kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Inspirerend boegbeeld voor de organisatie dat op basis van vertrouwen mensen aanstuurt en de resultaatverantwoordelijkheid bij hen neerlegt. Krijgt mensen in beweging en geeft vertrouwen. Is zichtbaar voor de organisatie en is een ‘bekende’ voor de medewerkers.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om prestaties te verbeteren en synergie tot stand te brengen.
 • Ondernemend, innovatief, zoekt continu naar mogelijkheden voor groei en verbetering, stimuleert dit bij anderen en stimuleert de cultuurverandering die in gang is gezet.
 • Stressbestendig, weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen de rust te behouden en effectief te presteren.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie, prettig in de omgang, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

 
Inschaling

 • WNT Klasse V.

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
 
HET OOGZIEKENHUIS ROTTERDAM
 
Al anderhalve eeuw is Het Oogziekenhuis Rotterdam (hierna: Het Oogziekenhuis) ondernemend en innovatief in oogheelkundige zorg. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om aantoonbaar de beste oogzorg te leveren omdat we het zicht van iedereen, jong en oud, minimaal willen behouden, blindheid willen voorkomen en de kwaliteit van leven willen verbeteren. We doen dit door de combinatie van patiëntenzorg, (inter)nationaal onderzoek en opleidingen.
 
De manier van werken en samenwerken in Het Oogziekenhuis vloeit voort uit drie kernwaarden: toonaangevend, betrokken en Rotterdams. 
 
Bij Het Oogziekenhuis werken ongeveer 520 medewerkers, waaronder zo'n 45 medisch specialisten, voornamelijk vrijgevestigde oogartsen en anesthesiologen, verenigd in CMOR. CMOR biedt een volledig spectrum aan oogheelkundige subspecialismen.
 
Het Oogziekenhuis opereert binnen een concernstructuur, samen met verschillende dochterondernemingen, waaronder:

 • Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut B.V. (R.O.I.), dat zich richt op wetenschappelijk onderzoek en samenwerkingen in de oogheelkunde, zowel nationaal als internationaal.
 • De Oogziekenhuis Research B.V., die contractonderzoek in de oogheelkunde voor externe partijen uitvoert.
 • Oogziekenhuis Focuskliniek B.V. (Focuskliniek), die zich specialiseert in onverzekerde zorg, zoals refractiechirurgie en ooglidcorrecties, en samenwerkt met oogartsen van Het Oogziekenhuis en andere ziekenhuizen, met als doel groei en excellentie in de refractiechirurgie te bereiken.

 
Het Oogziekenhuis werkt volgens het besturingsmodel van duaal management. Teamleiders sturen samen met medisch leiders de zorgeenheden aan. Daarnaast werkt de eenhoofdige raad van bestuur samen met het dagelijks bestuur van CMOR in de Beleidsraad. Na afstemming in de Beleidsraad vindt ten aanzien van strategische onderwerpen besluitvorming plaats in de raad van bestuur.
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Het Oogziekenhuis en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 399 fte
 • Aantal medisch specialisten: 45
 • Aantal patiënten: 126.000 polibezoeken en 13.400 operaties per jaar
 • Aantal locaties: 2
 • Aantal vrijwilligers: 26
 • Jaaromzet: ruim € 71 mln.
 • Financiële resultaten: € 0,7 mln. positief

 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 1 voorzitter, 4 leden
 • Raad van bestuur: 1 bestuurder
 • Organisatie medici: zijn verenigd in CMOR (dagelijks bestuur van 2 leden)
 • Managementteam: het MT bestaat naast de bestuurder uit de zorgmanager, medische manager, manager financiën, manager HR, manager I&A/facilitair en de secretaris.
 • Medezeggenschap: Cliëntenraad en Ondernemingsraad

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.oogziekenhuis.nl
 
 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)