Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)Solliciteer

2020 Decaan

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is het samenwerkingsverband van de faculteiten Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde.

ACTA is internationaal gezien een toonaangevend onderzoeksinstituut en is één van de grootste tandheelkundige opleidingen ter wereld. Naast het opleiden van studenten tot tandarts, verzorgt ACTA de NVAO-geaccrediteerde post-initiële masteropleiding Oral Health Sciences. Daarnaast verzorgt ACTA postacademische cursussen voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten.

Bij ACTA werken ongeveer 600 medewerkers en volgen 920 studenten de studie Tandheelkunde (en ca. 500 studenten van Inholland de opleiding Mondzorgkunde). Vanaf 1 september 2020 is de opleiding Mondzorgkunde van Inholland ook in het ACTA-gebouw gehuisvest. Dagelijks levert men aan ca. 400 patiënten tandheelkundige zorg. Er wordt tevens nauw samengewerkt met de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), die in hetzelfde gebouw als ACTA is gehuisvest.

Meer informatie over ACTA is te vinden op de website: www.acta.nl.

ACTA komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van Decaan Faculteiten der Tandheelkunde (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam) – Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam.

Functieomschrijving

De decaan zal worden belast met de algemene leiding van ACTA, waaronder de inrichting met betrekking tot het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en de patiëntenzorg, en de bedrijfsvoering.

Functie-eisen

 • Relevante ervaring in de universitaire wereld waar zorg en onderwijs elkaar ontmoeten, gezaghebbend in een zorgdiscipline;
 • Inzicht in de mondzorg in Nederland, waarbij ervaring als tandarts of tandarts-specialist in het bijzonder tot aanbeveling strekt;
 • Ervaring met het aansturen van een professionele organisatie en bewezen managementkwaliteiten;
 • Financieel en bedrijfsmatig inzicht;
 •  Aantoonbare netwerkcapaciteiten.

Competenties

 • leiderschap: de decaan beschikt over bestuurlijk talent om succesvol te zijn in de complexe en uitdagende context van de twee Amsterdamse universiteiten die willen samenwerken binnen ACTA-verband;
 • bindend vermogen: de decaan toont organisatorisch talent om een hecht team om zich heen te bouwen binnen ACTA, en zoekt naar samenwerking met medewerkers en studenten bij het formuleren en doorvoeren van een visie voor de toekomst van ACTA;
 • onderwijs: de decaan heeft aantoonbare affiniteit met en passie voor onderwijs, en kan inspireren als rolmodel en docent;
 • zorgsector: de decaan voelt zich thuis in het veld van mondzorg en is vertrouwd met de specifieke eisen die aan het zorginstituut door wetgever, overheid, verzekeraars en maatschappij gesteld worden;
 • onderzoek: de decaan is een toonaangevend wetenschapper en ter zake professorabel, gezaghebbend in een zorgdiscipline; 
 • bredere blik: de decaan kijkt verder dan ACTA, voelt een gedeelde verantwoordelijkheid als medebestuurder van beide moeder-universiteiten en onderhoudt goede relaties in het stelsel van mondzorgopleidingen (tandheelkunde, mondzorgkunde, orthodontie en mondziekten-kaak-aangezichtschirurgie) in Nederland. De decaan onderhoudt goede contacten met het werkveld, zowel lokaal als in de koepelorganisaties;
 • internationaal: de decaan beschikt over een internationaal netwerk, voelt zich thuis in een internationale wetenschappelijke omgeving en is in staat om bij te dragen aan de externe profilering van ACTA;
 • governance: de decaan levert een actieve en constructieve bijdrage aan een goede governance tussen ACTA en de beide universiteiten;
 • ondernemerschap: de decaan beschikt over ondernemingszin om de financiële positie van ACTA te verbeteren.

Persoonskenmerken: de nieuwe decaan voor ACTA is te typeren als:

 • een academisch bestuurder, die ACTA stimuleert om optimaal te presteren op het gebied van onderwijs, zorg en onderzoek en met grondig begrip van het wetenschappelijke bedrijf een klimaat schept waarin medewerkers in staat gesteld worden hun bijdrage daaraan te leveren en studenten om zich optimaal te ontwikkelen;
 • een bindend bestuurder, die bruggen kan bouwen en de afzonderlijke afdelingen binnen ACTA tot een eenheid maakt, een evenwichtskunstenaar, die weet te laveren tussen vele belangen in een complexe, bestuurlijke context en intern een hecht team weet te smeden;
 • een dienend bestuurder, die luistert, transparant handelt, resultaatgericht en stimulerend is in zijn/haar optreden, ervaren is in het overleg met medezeggenschap, medewerkers en studenten; een bestuurder die handelt vanuit het principe vertrouwen vooraf, verantwoording achteraf;
 • een ervaren bestuurder, die thuis is in verandermanagement en werkt vanuit een harmoniemodel dat ruimte geeft aan de leidinggevenden uit zijn/haar Directie Team om het eigenaarschap en het draagvlak van de gekozen koers te verbreden en het primaire proces optimaal te faciliteren, zeker in tijden waarin het hoger onderwijs te maken heeft met hoge werkdruk en werkstress;
 • een ondernemende bestuurder met de nodige externe gerichtheid, een netwerker die een goede band opbouwt met belangrijke stakeholders als NWO, de verzekeraars en de mondgezondheidsindustrie en ook de talenten heeft om subsidies, bijvoorbeeld uit 2e en 3e geldstroom, voor ACTA te verwerven;
 • een evenwichtig bestuurder met een grote mate van bestuurlijke consistentie, stabiliteit en voorspelbaarheid, een wijs persoon, die geniet van de excellentie en het succes van medewerkers en studenten in de organisatie;
 • een onafhankelijke bestuurder, die voldoende afstand kan nemen van de eigen disciplinaire achtergrond, teneinde boven de disciplines te kunnen staan en gericht te zijn op interdisciplinaire samenwerking;
 • een benaderbare bestuurder, die investeert in de relaties binnen ACTA, met medewerkers, studenten, medezeggenschap, studieverenigingen et cetera.

Aanstelling en beloning
De decaan treedt op als bestuurder en eindverantwoordelijke van de faculteit en voert zijn/haar werkzaamheden uit binnen de vastgestelde kaders van de universiteit. Hij/Zij is verantwoording verschuldigd aan de Colleges van Bestuur van de VU en de UvA.

De decaan is voltijd werkzaam (1 fte) voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming met een volgende termijn behoort tot de mogelijkheden. De decaan wordt als hoogleraar aangesteld volgens UFO profiel Decaan 1.

Als werkgever handhaven de UvA en de VU een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

De selectie wordt gedaan door een breed samengestelde benoemingsadviescommissie die een benoemingsadvies uitbrengt aan de Colleges van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. De medezeggenschap heeft adviesrecht ten aanzien van het benoemingsadvies.
 
De gesprekken worden gepland in oktober/november 2020.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734