Roessingh Research and DevelopmentSolliciteer

2020 Directeur- Bestuurder

De organisatie
Roessingh Research and Development B.V. (RRD) is een internationaal erkend onderzoeksinstituut op het gebied van revalidatietechnologie en eHealth. RRD werkt vanuit de motivatie om mensen met een beperking in fysiek en/of cognitief functioneren met inzet van nieuwe technologie beter in staat te stellen eigen regie te voeren en zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk deel te nemen aan de samenleving.
 
RRD ontwikkelt daartoe kennis en innovaties in revalidatietechnologie en eHealth en helpt deze te implementeren binnen revalidatie- en gezondheidszorg en welzijn. Hierbij valt te denken aan bewegingsanalyse, inzet van robotica en ondersteunende technologie als prothesen en orthesen, ICT-diensten voor thuistraining, monitoring van gezondheid, activity monitoring en coaching alsmede virtuele agents voor motiverende gespreksvoering.
 
De nauwe inhoudelijke samenwerking van RRD met Roessingh Centrum voor Revalidatie, Roessingh Concern – waaronder Roessingh Revalidatie Techniek en rdgKompagne – is van groot strategisch belang voor alle partijen. Met elkaar zijn zij in staat om – ieder vanuit de eigen rol – invulling te geven aan een gedeelde ambitie en motivatie.
 
RRD werkt daarnaast veelvuldig samen met onderwijsinstellingen, organisaties voor zorg en welzijn en bedrijfsleven, in de regio, zowel nationaal als internationaal. RRD kent een sterke verbondenheid met de Universiteit Twente. In 2020 worden drie leerstoelen aan de UT door RRD-collega’s bekleed, te weten:

 • de leerstoel Revalidatiegeneeskunde en Technologie,
 • de leerstoel Telemedicine, en
 • de leerstoel Technology Supported Human Movement Analysis

Daarnaast zijn er associate professors op het gebied van: 

 • Personalised eHealth Technology for Rehabilitation, en
 •  Human Movement Analysis in Sports and Physical Rehabilitation.

 RRD kent drie clusters: het onderzoekscluster Revalidatietechnologie, het onderzoekscluster eHealth, en het cluster Beheer. De omzet van RRD bedraagt € 3,5 à 4 miljoen, bij een personeelsomvang van 35 à 40 fte.
Meer informatie is te vinden op de website www.rrd.nl
 
Financiering
Het kennisinstituut RRD kent de volgende financieringsstromen:
 
Funding 'aan de voorkant'
 
RRD heeft zich de afgelopen jaren duidelijk gepositioneerd als kennisinstituut met als hoofdtaak onderzoek en ontwikkeling. De voornaamste inkomstenbronnen voor RRD zijn gesubsidieerde onderzoeksprojecten (nationaal en Europees). Ook de activiteiten op het terrein van contractresearch vormen een inkomstenbron. Roessingh Centrum voor Revalidatie en de Universiteit Twente fungeren als belangrijke co-financiers. Voor wat betreft de financiering geldt dat de onderzoeksubsidies onder druk staan; de toekomstige budgetten laten zich moeilijk voorspellen en er zijn steeds meer inschrijvers. Desondanks slaagt de organisatie er al jaren in om voldoende projectsubsidies binnen te halen. RRD is een financieel gezonde organisatie en streeft ernaar de afhankelijkheid van subsidies te verkleinen.
 
Funding 'aan de achterkant'
 
Het onderzoek bij RRD is in de basis toegepast onderzoek, dat moet leiden tot innovaties en hiervan afgeleide toepassingen in de reguliere zorg. Het is de uitdaging voor RRD om onderzoek en ontwikkeling ook daadwerkelijk in de praktijk te verankeren en opgedane kennis en inzichten blijvend in de zorgpraktijk en de persoonlijke omgeving te implementeren. Er wordt veel tijd en aandacht gegeven aan kennisvalorisatie. De lijn van onderzoek-ontwikkeling-innovatie-implementatie moet hiervoor nog verder worden versterkt. Dat betekent dat RRD zich voor zorggerelateerde partijen nog breder zal moeten positioneren dan alleen als kennisinstituut, maar meer als (duurzaam) innovatie-instituut en via het aangaan van partnerships met bedrijven en instellingen zijn kennis zal vermarkten in de vorm van nieuwe producten en diensten (valorisatie).
 
Toekomst
Voor de toekomst van RRD betekent dit dat een meer zakelijke benadering nodig is; de blik naar buiten, samen meer nadenken over hoe de ontwikkelde producten kunnen worden ingezet en daarbij de bestaande externe contacten / stakeholders zo optimaal mogelijk benutten. Een beweging meer naar de markt, zoals deze momenteel veel gemaakt wordt door kennisinstituten, fondsen en goede doelen. De kunst zal zijn om met behoud van de focus op kwaliteit en uitstekend onderzoek gezamenlijk een manier te vinden waarop de producten en de kennis nog meer gevaloriseerd kunnen worden.
 
Dit betekent niet alleen focus op de buitenwereld, het betekent ook intern een scherpe focus. Onderzoekers hechten, als professionals, aan vrijheid van onderzoek. Zonder de intellectuele vrijheid aan te tasten wordt er door de onderzoekers efficiënt en doelmatig gewerkt en spannen zij zich in om de hoge output per persoon te kunnen blijven waarmaken.
 
Een zakelijk, commercieel ingestelde directeur-bestuurder kan, samen met de onderzoekers, de slag maken om naast subsidiegedreven onderzoek, structurele inkomsten via marktgedreven onderzoek te realiseren en zodoende een betere financiering en valorisatie te garanderen. Voor de werving van de nieuwe directeur-bestuurder wordt daarom scherp gekeken naar wat de organisatie nodig heeft om de komende jaren haar positie te behouden en te verstevigen.

Functieomschrijving

Bestuursopdracht
De belangrijkste opdracht is het vergroten van de financiële slagkracht van RRD, door naast de succesvolle subsidieverwerving en behoud van de financiering met multipliereffect vanuit met name de UT, andersoortige financieringsbronnen aan te boren en de zakelijke awareness binnen de organisatie te vergroten.
 
Hij of zij bevordert en bewaakt de continuïteit van RRD door zich naast kennisinstituut meer te positioneren als een demand driven innovatie-instituut. Hiertoe dienen relatienetwerken en partnerships (innovatie ecosysteem) te worden ontwikkeld, onderhouden en uitgebouwd met zorgaanbieders, bedrijfsleven, burgerinitiatieven en externe (kennis-)instituten.
 
Toegepaste wetenschap is hierbij de kern en drijvende kracht maar zal nog sterker verbonden moeten worden met de maatschappelijke context en directere toepasbaarheid. In dat kader dient gewerkt te worden aan het ontwikkelen van nieuwe – bijpassende – verdienmodellen voor kennisontwikkeling en innovatie. Daarbij blijft een interne focus op kwaliteit en doelmatigheid uiteraard van belang.
 
Profiel en competenties
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en stuurt deze aan. De directeur-bestuurder heeft een duidelijke externe focus en richt zich op de markt; op financiering zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Is aanvullend en ondersteunend aan de kwaliteiten van de huidige wetenschappelijke staf. De directeur-bestuurder is nadrukkelijk zelf geen wetenschapper die ook een eigen – nieuwe – onderzoekslijn gaat opzetten, maar heeft wel duidelijke affiniteit met (toegepaste) wetenschap en technologische ontwikkelingen. Een zakelijke netwerker die ondernemend is en daarmee de wetenschappers ondersteunt in het beter benutten van de commerciële potentie van hun kennis, producten en diensten. Daarmee wordt RRD nog meer dan voorheen een spin in het innovatienetwerk, zowel regionaal, landelijk als Europees.
 
De directeur-bestuurder:

 • is ondernemend, denkt in kansen en heeft kennis van (en ervaring met) marketing en commercie in een wetenschappelijke setting;
 • is een netwerker met een externe focus;
 • heeft aantoonbare sterke affiniteit met wetenschap, laat de wetenschappers de wetenschap bedrijven, bevraagd en is oprecht geïnteresseerd;
 • is ervaren in het aansturen, faciliteren van hoog opgeleide professionals;
 • is als persoon inspirerend en enthousiasmerend;
 • is van de open deuren en verbinding. Oog voor en plezier in een goede, constructieve collegiale setting is een vanzelfsprekendheid.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling voor circa 80% (32 uur per week).
Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Tanja Egbers, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705