2020 Lid Raad van Toezicht

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast biedt Thebe zorg in 23 woonzorgcentra in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen de zorgprofessionals en vrijwilligers van Thebe menslievende zorg én welzijn. Thebe verleent jaarlijks zorg aan ruim 8.000 cliënten en heeft ongeveer 4.000 medewerkers in dienst. Er zijn daarnaast ongeveer 1.500 vrijwilligers werkzaam. De omzet is ruim € 200 miljoen. Thebe is financieel gezond en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie, vastgoed, medewerkers en continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid. Thebe bestaat ruim 100 jaar en blijft ook de komende 100 jaar actief meebewegen in de snel veranderende wereld van de zorg. Naast de onverminderde aandacht voor de cliënten, zullen de (dubbele) vergrijzing, het structurele personeelstekort, nieuwe technologieën en andere financieringsvormen een beroep doen op de veranderkracht van de organisatie.

De Bedoeling
Thebe vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk eigen regie houden, ook als professionele zorg en ondersteuning nodig is. De medewerkers van Thebe bieden waardevolle zorg en welzijn, die aansluit bij de behoefte en wensen van iedere unieke cliënt. Deze zorg kunnen de medewerkers alleen bieden in samenwerking met de cliënt zelf en zijn naasten. De Bedoeling van Thebe dient als rode draad in de zorgverlening. De Bedoeling staat ook voor een manier van samenwerken tussen alle belanghebbenden, voor de plaats van Thebe in de samenleving en voor de wijze waarop de raad van bestuur leiding geeft aan de organisatie.

Wie zijn wij?                                                    
Wij zijn professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn. Deskundig, aandachtig en toegewijd.
Waar staan wij voor?                                    
Wij staan voor menslievende zorg en leggen de nadruk op zelf, eigen & waardig.
Wat mag u van ons verwachten?              
Wij werken samen met cliënten en hun naasten, altijd in samenspraak en onderlinge afstemming. Achter kwetsbaarheid en verdriet zien wij de kracht en het unieke in ieder mens. We helpen mogelijkheden te hervinden en zijn er ook als dat moeilijk is. Want ieder mens is waardevol en welkom.

Organisatiestructuur
De driehoofdige raad van bestuur (voorzitter en twee leden raad van bestuur) is integraal verantwoordelijk voor de zorg, de medewerkers, de middelen en de processen. De raad van bestuur heeft ook directe aandacht en verantwoordelijkheid voor het primaire proces. Alle drie de leden van de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor het functioneren van het topteam als geheel én individueel, en afhankelijk van het inhoudelijke dossier fungeren zij als boegbeeld voor de organisatie. De raad van bestuur van Thebe en de raad van toezicht werken in constructieve dialoog met elkaar samen. De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur m.b.t. het gevoerde beleid. Er zijn in totaal een zestal clusters: drie intramurale clusters, twee extramurale clusters en een ondersteuningscluster. Dit zijn geen organisatorische eenheden, maar werkvormen waar managers elkaar vinden, elkaar ondersteunen en lopende/regionale zaken besproken en besloten worden. De raad van bestuur geeft direct leiding aan de managers van de zorgteams wijkverpleging/ begeleiding, de locatiemanagers, het management van het behandeling/ expertisecentrum en aan de domeinmanagers van de ondersteunende eenheden (domein Financiën, domein Informatiemanagement & Zorgtechnologie, domein Vastgoed, Facilitair & Inkoop, domein Mens & Ontwikkeling, domein Servicecentrum en domein Bestuurs-en Managementondersteuning).

Er wordt gewerkt volgens het ‘participatieve model’. Participatief besturen gaat over directe invloed van cliënten op hun leefwereld en directe invloed van medewerkers op hun werkomgeving. Participatief besturen gaat daarnaast ook over invloed van cliënten en medewerkers op beleidsbeslissingen. Het doel hiervan is dat beleid beter wordt als cliënten en medewerkers erover meedenken. Participatief besturen is niet vrijblijvend voor medewerkers en cliënten. Het participatieve model doet een beroep op hen om verantwoordelijkheid te nemen, om ook te denken vanuit organisatiebelang en vraagt van hen om consequenties van keuzes te overzien.

Meer informatie is te vinden op de website: www.thebe.nl
 


LID RAAD VAN TOEZICHT

Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg, op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad

De raad van toezicht van Thebe ziet de raad van toezicht als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. De raad beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Thebe. De raad van toezicht ziet erop toe dat Thebe de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen. De missie van Thebe, geformuleerd in ‘De Bedoeling’, speelt hierbij de hoofdrol. Naleving van de Zorgbrede Governance code (2017) is het uitgangspunt voor het handelen van de raad van toezicht van Thebe. De raad van toezicht ziet erop toe dat ook de raad van bestuur zich aan deze code houdt.

De raad rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
 • het zorg dragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van bestuur);
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 • het goedkeuren van het strategisch beleid van de raad van bestuur;
 • het fungeren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 • het benoemen van de accountant van de stichting na advies van de raad van bestuur;
 • het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De achtergrond en expertise van ieder lid leidt tot een samenstelling van de raad van toezicht waarbij alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd om de toezichtstaken te kunnen uitvoeren. Hierbij zijn ook een aantal commissies ingesteld: de auditcommissie Financiën, de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en de Remuneratiecommissie. Hierbij blijft er sprake van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt zoveel mogelijk gevoel met de organisatie. De raad doet dit middels werkbezoeken, regulier overleg met delegaties van de cliëntenraad en ondernemingsraad, het periodiek bijwonen van vergaderingen en conferenties binnen Thebe, contact met de externe accountant en het onderhouden van contacten met externe belanghebbenden.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening aan cliënten, mede in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
 • Realiseren van verdieping van het werken vanuit De Bedoeling en de doorontwikkeling van dit gedachtegoed, meer in het bijzonder de ontwikkeling van kwaliteit van zorg en welzijn met de focus op de leefwereld van de cliënt.
 • Verder verhogen van de productiviteit alsmede de realisatie van meer kostenefficiency.
 • Innovaties in het zorgaanbod, o.a. de inzet van state of the art zorgtechnologie en domotica op de locaties en in de teams.
 • De realisatie van nieuw- en verbouwactiviteiten, met behoud van verantwoorde vermogensparameters.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Heeft affiniteit met de gezondheidszorg en met de doelstelling, de visie en ambitie van Thebe.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft bestuurlijke/ -toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Demonstreert in zijn doen en laten de gewenste grondhouding als toezichthouder.
 • Beschikt over een relevant netwerk en heeft brede maatschappelijke belangstelling.
 • Weet een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en afstand, tussen abstractie en gevoel voor details, tussen vertrouwen geven en kritisch onafhankelijk volgen, tussen adviseren en toezicht houden.
 • Draagt bij aan productief en prettig samenspel met de raad van bestuur.
 • Heeft inzicht in de externe context van de organisatie, heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne.
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren en daarbij een eigen meerwaarde toe te voegen.
 • Handelt integer, onafhankelijk en met verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Onderschrijft en handelt conform de Zorgbrede Governancecode.
 • Is voldoende beschikbaar voor de activiteiten van de raad van toezicht.

Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de raad van toezicht ontstaat op korte termijn de vacature voor lid raad van toezicht met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad. Het betreffende lid heeft vanuit die rol regelmatig contact met de centrale cliëntenraad. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad van toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid raad van toezicht (aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg)

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie in de zorg of in het brede maatschappelijke werkveld.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Beschikt over een heldere visie op de langdurige zorg en op maatschappelijke ontwikkelingen, is bekend met de veranderende zorgvragen van cliënten in de VVT-sector.
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met de participatie van cliënten in het zorgproces en het bestuur van de organisatie.
 • Bekendheid met relevante wetgeving rond medezeggenschap van cliënten.
 • Diepgaande kennis en ervaring met het proces van kwaliteit en veiligheid in de VVT-sector.
 • In staat bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van Thebe vanuit cliëntperspectief.
 • Heeft oog voor de gevolgen van politieke besluitvorming en fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.
 • Bij voorkeur sociaal verbonden met het werkgebied van Thebe.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Onafhankelijk denker, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Thebe en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken, geeft op een prettige manier ‘tegengas’.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ, met dien verstande dat de Raad van Toezicht er voor gekozen heeft de bezoldiging te relateren aan de WNT-2.


PROCEDURE

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

In de procedure kan tevens gebruik gemaakt worden van een:

 • (ontwikkel) Assessment
 • Persoonlijkheidstest
 • Referentiecheck

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:

Marja Suur, Partner
Tel: 06 – 52 04 80 42
marjasuur@suurcompany.nl

Monica van der Ven, Personal Assistant
Tel: 06 – 24 20 34 25
monicavanderven@suurcompany.nl