St JansdalSolliciteer

2020 Zorgmanager Beschouwend

Ziekenhuis St Jansdal is een regionaal basisziekenhuis voor alle inwoners van de Noordwest-Veluwe en een deel van Flevoland. Met 180 medisch specialisten, 2.300 medewerkers en ruim 210 vrijwilligers biedt het ziekenhuis kwalitatief hoogwaardige zorg. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Het ziekenhuis wordt gewaardeerd om het persoonlijke karakter. Belangrijke karakteristieken van het ziekenhuis zijn kwaliteit, betrokkenheid, persoonlijke zorg en aandacht. De kernwaarden worden samengevat in het motto: "Je zorgt voor elkaar". De slogan laat duidelijk zien waar het St Jansdal voor staat: een kwalitatief goed ziekenhuis waar mensen werken die verstand van zaken hebben en die werken vanuit een grote betrokkenheid bij de mensen om hen heen.

Patiënten voelen zich gehoord en gesteund en worden gezien als partner in de zorg. Ziekenhuis St Jansdal wil hen zoveel mogelijk regie geven over hun eigen zorgproces. Verder streeft het ziekenhuis naar een huiselijke omgeving, waardoor patiënten zich op hun gemak voelen. Deze benadering is niet alleen prettig voor patiënten, maar draagt ook bij aan hun genezing.

De waarden die leidend zijn voor het dagelijkse werk zijn: compassie/mededogen, solidariteit, respect, competentie/professionaliteit, (maatschappelijke) verantwoordelijkheid en aandacht. Verder wordt het werken en handelen getypeerd door waarden als: openheid, gastvrijheid, veiligheid, vertrouwdheid, toegankelijkheid en betrokkenheid. Kort gezegd: betrouwbaar, betrokken en bekwaam.

St Jansdal is als gemeenschapsziekenhuis verankerd in de regio en een betrouwbare partij voor ketenpartners en verzekeraars. Het ziekenhuis kenmerkt zich door een gezonde en stabiele financiële huishouding en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve resultaten te boeken en het weerstandsvermogen te handhaven c.q. verder te versterken.

Beleid
In 2019 heeft het St Jansdal de doorstart gerealiseerd van het failliete MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad. Binnen een half jaar tijd is de organisatie met bijna 50% gegroeid en moesten de contacten met de nieuwe ketenpartners in Flevoland worden gelegd. Deze doorstart is succesvol geweest, de doelen voor wat betreft de groei zijn grotendeels gerealiseerd en het jaar is in financiële zin met een kleine winst afgesloten. Toch moet er ook in de komende jaren nog zeer veel gebeuren om de balans en de rust terug te brengen in de organisatie en om de nieuwe mogelijkheden die de grotere patiëntenpopulatie met zich meebrengt ook daadwerkelijk te benutten.

De coronacrisis dwong het St Jansdal in maart 2020 om de prioriteiten te verleggen. In plaats van het verder opbouwen van de zorg heeft het ziekenhuis in het eerste kwartaal de electieve zorg bijna volledig moeten afschalen. Momenteel is nog niet geheel duidelijk wanneer en in hoeverre het ziekenhuis ‘weer terug naar normaal’ kan. In regionaal verband worden wel weer plannen gemaakt voor een voorzichtige opschaling van de semi-spoedzorg en de electieve zorg.

St Jansdal blijft actief anticiperen op de dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving en zal zich ook de komende jaren onverminderd inspannen om een regionaal ziekenhuis te blijven dat diep verankerd is in twee regio’s. Dat betekent allereerst dat het St Jansdal zich zal blijven inzetten voor goede patiëntenzorg, maar ook door het verder vorm geven van de samenwerking met de ketenpartners op de Veluwe en in Flevoland.

Het strategisch plan voor de komende jaren wordt in de zomer van 2020 herzien. Hierbij zijn zowel de kansen die de nieuwe regio biedt, als de samenwerking met ketenpartners en de externe trends en ontwikkelingen het uitgangspunt.

Organisatie
Het ziekenhuis wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Het besturingsmodel is collegiaal, waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de besluitvorming. Op het bestuur van de Raad van Bestuur wordt toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Ingegeven door de groei van Ziekenhuis St Jansdal is met ingang van 1 mei 2020 de organisatiestructuur vernieuwd. In de vernieuwde structuur van ziekenhuis St Jansdal worden de vakgroepen en ondersteunende afdelingen aangestuurd door vier zorgmanagers, rapporterend aan de driehoofdige Raad van Bestuur, en ondersteund door verschillende stafafdelingen.

Informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2019, is te vinden op: www.stjansdal.nl


ZORGMANAGER

Voor de directe aansturing van het cluster ‘Beschouwende Zorg’ zoekt het St Jansdal als uitvloeisel van de herinrichting een manager beschouwende zorg/zorgmanager, die op ambitieuze en integere wijze leiding geeft aan de afdelingen vallend onder het cluster beschouwende zorg.

Je geeft direct leiding aan het hoofd van de Kliniek, vier bedrijfsleiders en de vakgroepen die gekoppeld zijn aan het cluster Beschouwende Zorg. Binnen de Raad van Bestuur is één van de bestuurders specifiek gekoppeld aan de portefeuille ‘Beschouwende Zorg’. Je rapporteert direct aan deze bestuurder.

Als zorgmanager binnen St Jansdal draag je zorg voor een optimale inrichting van de zorgprocessen in nauwe samenwerking met alle betrokkenen binnen de organisatie, waaronder de collega zorgmanagers (manager Acuut, manager Snijdend en manager MOD en Facilitair) en stafafdelingen. Je signaleert in- en externe kansen en risico’s waarbij je de ontwikkelingen in de ziekenhuissector nauwlettend volgt. Je treedt op als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op het jouw vakgebied ‘Beschouwende Zorg'. Je neemt deel aan het organisatiebrede managementoverleg (MT) en geeft inhoudelijk en organisatorisch leiding aan het zorgproces.

Resultaatgebieden
Samen met je collega zorgmanagers ga je als zorgmanagementteam voor de komende twee jaren de volgende opdrachten aan:

 • In nauwe samenwerking met de medisch specialisten zorgdragen voor optimale kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening.
 • Realiseren van een efficiënte organisatorische inrichting van de verschillende patiënteenheden met de focus op kostenreductie en synergie-effecten.
 • Initiëren van vernieuwende activiteiten in het kader van de ingezette digitale transformatie.
 • Interpreteren van marktontwikkelingen en bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid van het ziekenhuis in zijn geheel.
 • Uitvoering geven aan de PDCA cyclus: aanleveren van gegevens voor diverse begrotingen binnen de planning & control cyclus, opstellen en uitvoeren jaarplan en begroting, verantwoordelijkheid dragen voor budgetbewaking.
 • Coachend leidinggeven aan het hoofd en de bedrijfsleiders en hen inspireren en ondersteunen in hun leiderschapsontwikkeling.
 • Voor de vakgroepen in loondienst binnen het aandachtsgebied is de zorgmanager het eerstverantwoordelijk aanspreekpunt waarbij de onderlinge samenwerking en cohesie en een effectieve bedrijfsvoering van de vakgroep belangrijke gesprekpunten zijn.

Je verbindt jezelf aan de volgende specifieke opdrachten binnen het cluster beschouwende zorg:

 • Oncologie: volumenormen en kwaliteit van zorg blijvend garanderen.
 • Vormgeven aan de ketenzorg: realiseren van schakelafdelingen, minimaliseren ‘verkeerde bed’ problematiek.
 • In samenwerking met de andere managers vorm geven aan capaciteitsmanagement.
 • Participeren in Gezond Veluwe, en in samenwerkingsverbanden Flevoland.
 • Belangrijke, meetbare resultaten boeken in termen van juiste zorg op de juiste plek (in samenwerking met vakgroepen en ketenpartners).
 • Idee-vorming over de renovatie van het beddenhuis leiden.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen.
 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van een groot organisatieonderdeel; ervaring in een ziekenhuis is een pre.
 • Bewezen goede resultaten met het leiding geven aan verandertrajecten en projecten.
 • Bedrijfsmatig stevig onderlegd, sterk op capaciteitsmanagement, planning en patiëntenlogistiek.
 • In staat om soepel en op natuurlijke wijze relaties te onderhouden met collega-managers, de medische staf, de financiële- en inkoopcollega’s en relevante externen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid, standvastig, ambitieus, integer.
 • Teamspeler, verbindend, durft een standpunt in te nemen en mensen aan te spreken, bereikt doelen door overleg en dialoog.
 • Analytisch scherp, resultaatgericht, slagvaardig.
 • Denker en doener met hands-on mentaliteit.
 • Betrokken, is zich bewust van eigen rol en toont voorbeeldgedrag.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao Ziekenhuizen.


PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Indien gewenst kunnen er in het eindstadium van de selectieprocedure referenties worden ingewonnen van benoembare kandidaten.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705