GGZ FrieslandSolliciteer

2021 Directeur Financiën

GGZ Friesland is een toonaangevende en dynamische organisatie. Zij biedt moderne, hoogwaardige ggz-expertise in de hele provincie voor alle leeftijdsgroepen, handelt naar nieuwe inzichten en is ontwikkelingsgericht. GGZ Friesland richt zich daarbij op die mensen die door hun psychiatrische aandoening op meerdere levensterreinen beperkingen ervaren, zonder schotten, dicht bij de patiënt en in samenwerking met hun naasten. Inhoudelijk staat de herstelvisie centraal. De professionals van GGZ Friesland bieden ruimte voor het eigen verhaal en de eigen kracht van de patiënt. Zij vertrouwen op de zelfkennis van patiënten en dragen vanuit hun deskundigheid bij aan het herstel van de patiënten.
 
GGZ Friesland heeft als missie: Wij zijn er voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. De kernwaarden die hierbij horen zijn bekwaam, betrokken en bevlogen.
 
GGZ Friesland wil zich verbinden met anderen in een open, niet-defensieve samenwerking en staat bekend als open, aanspreekbaar en betrouwbaar. In de eerste plaats voor de patiënten en hun naasten maar evenzeer voor verwijzers, collega-aanbieders en financiers. Voor professionals wil GGZ Friesland aantrekkelijk zijn, bij GGZ Friesland is het goed werken! Sinds januari 2021 is GGZ Friesland gestart met het toepassen van horizontaal toezicht.
 
Jaarlijks behandelt GGZ Friesland ca. 12.000 cliënten. De personeelsbezetting is ruim 1.500 fte. De totale omzet is ca. € 160 miljoen.
 
De Covid-19 pandemie heeft nog steeds een allesomvattende impact op persoonlijk maar ook op financieel-economisch gebied. Mede dankzij de continuïteitsbijdrage van de financiers en door de alerte sturing vanuit de organisatie en de kort-cyclische monitoring is het boekjaar 2020 afgesloten met een klein positief resultaat. GGZ Friesland kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding en verwacht voor de komende jaren een continuering van positieve financiële resultaten te realiseren.
 
Beleid
Het fundament onder het organisatiebeleid voor de komende jaren wordt bepaald door drie thema’s die aantoonbaar breed gedeeld worden:

 • Meer en betere samenwerking; versterking van de interne samenhang en verder bouwen aan de alliantiestrategie.
 • Meer eigenaarschap en lokale regie; het zwaartepunt voor de inhoudelijke sturing verschuift naar de (in de regio werkende) professionals en de regionale samenwerking waarbij (teams van) medewerkers meer verantwoordelijkheden nemen en krijgen.
 • Minder bureaucratie; de regeldruk aan de voorkant van het behandelproces, maar ook aan de achterkant in het administratieve proces, moet substantieel omlaag.

Organisatiestructuur
GGZ Friesland wordt geleid door een 2-hoofdige collegiale Raad van Bestuur. De teams van GGZ Friesland worden aangestuurd door het directieteam. Iedere divisie heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Samen met de directeuren en managers van de ondersteunende disciplines hebben de Raad van Bestuur en de directeuren van de divisies de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie als goed samenwerkend geheel. Zij ondersteunen alle professionals om hun werk voor de cliënt zo goed mogelijk te kunnen doen.
 
GGZ Friesland ontwikkelt zich naar een High Performance Organization (HPO) waarbij de kwaliteit van alle lagen van management én medewerkers centraal staat, net als continue verbetering en vernieuwing. “Zelf aan zet” is een credo dat breed wordt omarmd en dat leidend is bij alle domeinen als behandeling, samenwerking, ontwikkeling etc. Daarnaast zijn openheid, discipline en actiegerichtheid maatgevende begrippen.
 
Informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.ggzfriesland.nl.

Functieomschrijving

Positie en typering
U bent verantwoordelijk voor het totale financiële beleid van GGZ Friesland. U maakt deel uit van het directieteam en u rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Tevens heeft u een adviserende taak en levert u een actieve bijdrage aan de visie- en strategische beleidsontwikkeling van GGZ Friesland als geheel.
 
U geeft leiding aan de stafafdelingen Control, salaris- en financiële administratie, zorgverkoop en Huisvesting & Vastgoed. Daarnaast valt onder de huidige Directeur tevens de aansturing van de afdeling Zorgbeleid, hetgeen een goede verbinding met de inhoud van zorg met zich meebrengt. Eveneens valt de ondersteuning van de medezeggenschap onder de huidige verantwoordelijkheid.
 
In totaal geeft u (in-)direct leiding aan ca. 50 fte. U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de human factor.
 
U bent sterk gericht op samenwerking, breed geïnteresseerd en betrokken en stelt zich op als aanwezige, kritische, positieve en proactieve sparringpartner voor de Raad van Bestuur, voor de collega-directeuren alsmede voor de Raad van Toezicht vanuit de optiek van compliance. U bent zichtbaar, verbindend, duidelijk en constructief.
 
Resultaatgebieden

 • Zorgdragen voor een solide financiële basis door het realiseren van een gezonde financiële bedrijfsvoering.
 • Deelnemen aan de contractonderhandelingen met de financierende instanties en mede zorgdragen voor de totstandkoming van gunstige onderhandelingsresultaten.
 • Verder ontwikkelen en optimaliseren van sturingsinformatie voor directie en management.
 • Bewaken en uitvoering geven aan de planning en control cyclus, verder tot ontwikkeling brengen van strategische risico-inventarisaties c.q. risicomanagement alsmede uitvoering geven aan het treasury beleid.
 • Mede opstellen van de conceptbegroting en zorgdragen voor (meer)jaarlijkse en periodieke begrotingen en jaarrekeningen op basis van wettelijke voorschriften en de regelgeving van financierende instanties.
 • Op systematische wijze analyseren van compliance risico’s en zorgen voor de uitvoering van controles ten behoeve van de beheersing van compliance risico’s.
 • Vanuit de financial control rol mede coördineren van huisvestings- en verbouw initiatieven.
 • Op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, ontwikkelingen op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen, vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de organisatie en adviseren van de Raad van Bestuur hieromtrent.
 • Inzetten van coachende en leidinggevende kwaliteiten en de leidinggevenden en medewerkers uitdagen, inspireren en motiveren om zich verder te ontwikkelen, met de focus op het gezamenlijk realiseren van doelen.
 • Vertegenwoordigen, zowel intern- als extern, van de financiële beheerfunctie en als accountmanager onderhouden van contacten met o.a. financiers en andere betrokkenen.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau op financieel-economische terrein (accountancy, bedrijfseconomie, controlling).
 • Vakinhoudelijk expert, beschikt over een stevige financiële achtergrond.
 • Meerjarige ervaring met het aansturen van leidinggevenden en professionals binnen een financiële setting van een complexe instelling.
 • Kennis van kwaliteitssystemen en van relevante ontwikkelingen in de governance, auditing en ICT.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving van strategisch naar hands-on en vice versa.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, in staat om goede contacten te onderhouden met diverse externe partijen.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, doorzetter.
 • Proactief, ondernemend, beslissingsvaardig en oplossingsgericht.
 • Gericht op samenwerking, verbinder en teamspeler, sociaal vaardig.
 • Kan goed functioneren in een hoogprofessionele en academische omgeving.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Prettig in de omgang, inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO GGZ.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705