Universitair Medisch Centrum UtrechtSolliciteer

2021 Divisiemanager Divisie Heelkundige Specialismen

De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. We geloven dat we het verschil kunnen maken in het leven van mensen door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Omdat ieder mens voor ons telt, willen we nog beter luisteren naar elke patiënt en hem, afhankelijk van de behoefte, verder helpen om zijn gezondheid te verbeteren.
 
We zijn een universitair medisch centrum dat innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van drie kernprocessen:
1.    We zorgen voor gepersonaliseerde zorg voor iedere individuele patiënt en dragen tegelijkertijd bij aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van onze zorg.
2.    We verbinden ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers.
3.    We passen kennis lokaal toe en maken deze vervolgens gegeneraliseerd internationaal toepasbaar.
 
Deze kernprocessen voeren we uit met de Utrechtse aanpak: We zetten vol in op multidisciplinariteit in zorg, onderwijs en onderzoek als basis voor innovatie. We creëren sterke netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van en innovaties in zorg te bewerkstelligen, en om nog betere opleidingen te verzorgen. Tot slot brengen we focus aan waarop we keuzes willen maken.
 
De kern van de UMC Utrecht strategie Connecting Worlds is dat ieder mens telt en dat we samen waarde willen toevoegen aan het leven van mensen. Zo brengen we de werelden van onderzoek, zorg en onderwijs bij elkaar met multidisciplinair onderwijs en interprofessioneel opleiden. Dit doen we door met de partners uit onze netwerken multidisciplinair samen te werken, te innoveren op de grensvlakken van kennisgebieden en door focus aan te brengen in onze activiteiten. Met deze aanpak versnellen we innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen en versterken we de organisatie op een aantal specifieke onderdelen.
 
We verleggen grenzen binnen onze zes speerpunten: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Deze speerpunten zijn leidend. We brengen focus aan in zorg op dezelfde thema’s, zodat we innovaties snel kunnen toepassen. Daarnaast zetten we in op vernieuwing van zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, en op de meest complexe zorg. En we leiden natuurlijk nieuwe generaties zorgprofessionals op vanuit dezelfde visie. Daarom geven we in Utrecht extra aandacht aan interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs (‘de Nieuwe Utrechtse School’).
 
De speerpunten versnellen we de komende jaren door innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen, namelijk: (1) Healthy Living, (2) Biofabrication & disease modelling, (3) Molecular science & therapy, (4) Image-guided Interventions, (5) Integrale complexe zorg voor kinderen, (6), Complexe acute zorg en (7) De Nieuwe Utrechtse School. Hiervoor is het nodig dat we onze organisatie versterken. Hierop hebben we de afgelopen jaren al flink ingezet, en deze versterking zetten we de komende jaren onverminderd voort op de volgende zeven onderwerpen: (1) Dialoog met de patiënt, (2) Een fijne plek om te werken, (3) IJzersterke netwerken, (4) Data science en e-health, (5) Betaalbare en duurzame zorg, (6) Wendbare organisatie en (7) Goede huisvesting.
 
Divisie Heelkundige Specialismen (dHS)
De divisie heelkundige specialismen (dHS) is samengesteld uit de snijdende specialismen van het UMC Utrecht; Algemene Heelkunde, Anatomie, Keel-, Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, Kinderchirurgie, Orthopedie, Mondziekten Kaak- en aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde, Oogheelkunde, Plastische Chirurgie, Traumatologie, Urologie en Vaatchirurgie.
 
De divisiemanager geeft richting en begeleidt de positiebepaling van deze heelkundige specialismen op tal van operationele terreinen binnen de organisatiestructuur van het UMC Utrecht enerzijds en binnen de realiteit van het wijzigende socio-economische krachtenveld rondom universitaire geneeskunde anderzijds. Dit in nauwe samenwerking met de collega- medisch wetenschappelijk divisiemanager, het leiderschapsteam en het bedrijfsbureau.
 
Uitgangspunten zijn onderlinge verbinding van de afdelingen van de dHS en het bestendigen van de positie van de dHS in het UMC Utrecht en in het bestel, in de regio en in het land. Thema’s als: complexe multidisciplinaire zorg, translationele- en klinische research en opleiding/onderwijs zijn beeldbepalend; inherent hieraan regioregie, zorgsubstitutie en identiteitsgebonden keuzes.
 
Aansluiting bij de UMC Utrecht visie
In de kern functioneert iedere academische ziekenhuisafdeling binnen een veld bestaande uit drie partijen: de patiënt, de medewerker en de ziekenhuisorganisatie. Patiëntenzorg is het primaire proces. Zonder patiëntenzorg geen onderwijs en onderzoek. In de ideale situatie verkeren deze drie krachten in een constructieve dynamiek. Het is essentieel voor het zekeren van dit dynamische evenwicht om de individuele waarde van de drie partijen te (h)erkennen.
 
De dHS maakt vanuit de speerpunten en de klinische aandachtsgebieden wezenlijk deel uit van de versnellers en versterkers en bevindt zich daarmee in het hart van de UMC Utrecht strategie Connecting Worlds. Onze strategie en ambitie geven richting aan de strategische keuzes en prioritering die de divisie maakt. Die staat ten dienste om van haar operationele processen op de poli, in de kliniek, op de functieafdelingen en op de OK’s zodanig in te regelen dat deze ten dienste staan van een optimale patiëntenzorg gezien vanuit het perspectief van de patiënt, de “patiënt journey” is leitmotiv.

De dHS kent belangrijke financiële uitdagingen om klaar te zijn voor de toekomst. Dit vraagt structurele aandacht in de samenwerking met de regio ten aanzien van onder andere de tertiaire en last resort zorg. Binnen de dHS kennen we diverse bloedgroepen waarbij het essentieel is dat de belangen worden gewogen en afgestemd in relatie tot de UMC Utrecht strategie. Begin 2021 heeft dHS daarom een vijftal belangrijke verandertrajecten ingezet met als doel de poliklinische, klinische en medium care functies toekomstbestendig in te richten, de stafbezetting te kunnen verantwoorden en de niet patiënt gebonden functies waar mogelijk efficiënter in te zetten. Deze trajecten vergen belangrijke verandermanagement vaardigheden van de aankomende divisiemanager.
 
Academische zorg, plaats in het bestel
UMC Utrecht combineert een top universiteit en een top academisch ziekenhuis. Het is van belang in het (inter)nationale krachtenspel deze rol te bestendigen en uit te bouwen, daar de reputatie van de diverse afdelingen van de dHS zowel nationaal en internationaal, op veel gebieden vooraanstaand te noemen is.
 
Door regionalisering hebben het UMC Utrecht, de dHS en haar afdelingen zich ontwikkeld tot een zorg instelling waar men voor expertise, last resort en complexe multidisciplinaire zorg 24/7 terecht kan. Ook in de strategie komt dit zeer tot uiting in de versneller complexe acute zorg waarin diverse afdelingen van de dHS een essentieel onderdeel van uitmaken.. Het bestendigen van deze positie vergt een zorgvuldig proces van kiezen en afwegen.
 
Onderwijs en onderzoek: inzet en verbinding met speerpunten, versnellers en versterkers
Chirurgisch opleiden is letterlijk balanceren op het scherp van de snede. De algemene principes van heelkundige afwegingen in het kader van onderwijs en opleiding worden divisie breed ingezet en uitgewisseld. Het chirurgisch opleidingsprincipe is een gebalanceerde meester/gezelverhouding. Opleiding noopt tot het expliciteren van chirurgische of niet-chirurgische keuzes, in een veilige omgeving waar (bijna) fouten mogen op voorwaarde dat ervan wordt geleerd.
 
De opleidingskwaliteit wordt continue gemonitord via de kwaliteitscyclus van de afdeling Medische Vervolgopleidingen (MVO) UMC Utrecht. Nieuwe ontwikkelingen zoals EPA’s (Entrustable Professional Activities) en innovatieve leermethoden zoals bijvoorbeeld simulatietrainingen of een wetlab verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd, mede dankzij de nauwe verwevenheid van de afdeling Anatomie binnen deze divisie. Onder andere op deze wijze vervult dHS haar regionale regierol met betrekking tot de heelkundige opleidingen.
 
Het wetenschappelijk onderzoek binnen dHS bevindt zich per definitie op het scherp van de snede. Het is grotendeels ondergebracht bij vier van de zes UMC Utrecht speerpunten: Regenerative Medicine, Immunity and Infection, Brain en Circulatory Health. Ook hier loopt dHS een ”research journey” en zoekt zij actief de dialoog met de speerpuntvoorzitters en met de raad van bestuur om deze positie verder uit te bouwen en te innoveren op het gebied van wetenschap.
 
Meer informatie is te vinden op de website: www.umcutrecht.nl

Functieomschrijving

Momenteel is het UMC Utrecht op zoek naar een Divisiemanager voor de dHS (DM). De DM draagt bij aan de versterking van de positionering van het UMC Utrecht als geheel vanuit de divisie verantwoordelijkheid. De DM is verantwoordelijk voor gezonde bedrijfsvoering: adequate aansturing van de divisie, binnen de gestelde budgettaire kaders, in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager (MWDM), waarbij de focus voor de DM ligt op het terrein van zorg en bedrijfsvoering. De DM is onderdeel van het U-team, het leiderschapsteam van UMC Utrecht en de daarbij behorende UMC Utrecht brede overleggen.
 
De DM draagt, samen met de MWDM, met een breder leiderschapsteam zorg voor een gezamenlijke visie, regelruimte en verbinding, zodat men elkaar helpt om zaken te realiseren en duidelijkheid te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is. De samenwerking tussen divisieleiding en werkvloer wordt geïntensiveerd door de belangrijke schakel die het leiderschapsteam vormt bij het oplossen van uitdagingen op de werkvloer en de directe verbinding met de divisieleiding. Daarnaast draagt de divisie zorg voor integraal management & accountability om daarmee het gehele UMC te versterken en neemt de divisieleiding deel aan actiegerichte overleggen met het hoger management.
 
Het beleggen van het voorzitterschap bij de MWDM of de DM wordt nader bepaald. De leden van de divisieleiding staan niet in een hiërarchische, maar in een collegiale verhouding tot elkaar. De voorzitter van de divisie is eindverantwoordelijk, maakt deel uit van het Strategisch Overleg van het UMC Utrecht en is lid van het Operationeel UMC overleg. De MWDM en de Divisiemanager rapporteren beiden direct aan de raad van bestuur. De leidinggevende binnen de raad van bestuur van de DM heeft het aandachtsgebied operationele zaken.
 
Persoonlijk profiel
De divisiemanager voor dHS is een gedreven senior manager met ruime ervaring in een complexe grote zorgorganisatie. Je beschikt over aantoonbare strategische kwaliteiten op het gebied van cultuur en besluitvormingsprocessen. Ervaring met transformaties en het hiermee in samenhang doorvoeren van organisatie veranderingsprocessen waarbij je mensen vanuit ieders talent mee kunt laten bewegen zie je als een uitdaging.
 
Als manager heb je een sterke bedrijfskundige visie en je hebt een succesvolle trackrecord op dit terrein. De divisie heeft grote financiële uitdagingen wat aandacht behoeft. Je draagt zorg voor balans tussen inhoud, proces en resultaat waarbij je beslissingen neemt als de situatie daar om vraagt en zorgt hierin voor duidelijkheid. Je bent je bewust van je omgeving en zet de kennis over de vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen effectief in voor de patiënt, de medewerker en de organisatie.
 
Als divisiemanager weet je de keuzes die gemaakt worden te expliciteren door transparant te communiceren over de afweging van de belangen die daarin meegewogen hebben. Vanuit stevigheid en doortastendheid weet je zowel de interne verbinding binnen de divisie te bewerkstelligen waarbij iedere afdeling haar positie kan nemen. Ook de verbinding tussen de divisies is essentieel. Naast de samenwerking met de divisie Vitale Functies (dVF), vraagt de flankerende zorg voor afstemming met de andere divisies in het verlengstuk van de focus van de divisies.
 
In deze positie ben je een schakel in het leiderschapsteam en ondersteun je de mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Je beschikt over de sensitiviteit om organisatiebelangen goed te kunnen inschatten, ook waar belemmeringen of tegenstellingen niet altijd aan de oppervlakte liggen. Samenwerking met aanpalende divisies en directies is essentieel, alsmede de externe partners zoals Centraal Militair Hospitaal (CMH) en het Prinses Maxima Centrum (PMC). Je hebt een heldere stijl van communiceren en weet onderstromen het hoofd te bieden. Je vervult een voorbeeldrol en je herkent je in de vastgestelde generieke UMC leiderschapscompetenties en de specifieke competenties voor de divisieleiding. Daarnaast handel je vanuit het gedachtengoed diversiteit en inclusie.
 
Resultaatgebieden

 • Je draagt bij aan de te ontwikkelen UMC brede strategie en visie op het vlak van zorg en bedrijfsvoering in samenwerking met collega’s, het leiderschapsteam en in afstemming met directies. Daarnaast implementeer je het daaruit voortvloeiende beleid en adviseer je de raad van bestuur over strategie en beleid voor het UMC Utrecht als geheel.
 • Je ontwikkelt voor de divisie een geïntegreerd beleid op het terrein van bedrijfsvoering in overleg en afstemming met sleutelposities binnen de divisie en waar opportuun met de andere divisies en directies op de betreffende beleidsterreinen. 
 • Binnen de vastgestelde kaders van de directies stel je integraal divisiebeleid op; je vertaalt dit beleid in jaarlijkse managementcontracten en je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het vastgestelde beleid.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het op orde zijn en houden van de financiën en realiseren van verbeteringen van de operationele effectiviteit c.q. productiviteit.
 • Je schept de optimale voorwaarden (ICT datamanagement, business informatie) voor de verdere ontwikkeling en toepassing van eHealth en Big Data.
 • Je geeft leiding aan leidinggevenden en medewerkers die de divisie ondersteunen in het uitvoeren van haar taak en zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. Je stimuleert hierbij een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin het veilig is om feedback te geven en zaken bespreekbaar te maken.
 • Je inspireert en draagt de UMC kernwaarden uit in woord en daad en ontwikkelt en onderhoudt een effectieve communicatie- en overlegstructuur waarbij continue verbeteringen vanuit patiënten-/klantbehoefte centraal staat.
 • Je initieert en/of participeert in en/of leidt (projectmatige) initiatieven, op divisie of UMC-niveau als ook (inter-)nationaal, in het kader van (innovatieve) veranderingstrajecten, zoals op het gebied van kwaliteitszorg, strategieontwikkeling en samenwerkingsinitiatieven en vertaalt de resultaten naar de (afdelingen van de) eigen divisie.
 • Je stimuleert en begeleidt initiatieven om de academische expertise te valoriseren en/of extra inkomsten te generen, o.a. door het aangaan van samenwerkingsverbanden.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en waarborging van goede samenwerking met andere eenheden in het UMC Utrecht en draagt zorg voor de afstemming van beleid met relevante organisatorische eenheden.
 • Je onderhoudt interne en externe klantrelaties in overleg met de afdeling Strategische Allianties.

 
Functie-eisen en competenties

 • Academische werk- en denkniveau, b.v. een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen etc., met affiniteit voor de zorg en medische terminologie.
 • Gedreven directeur/manager met ruime ervaring met bedrijfsvoering en business ontwikkeling, verkregen in een complexe grote organisatie in de zorg.
 • Ruime expertise op het gebied van financiën en control, tevens ervaring met HRM, informatiemanagement, communicatie en het aangaan en onderhouden van externe relaties.
 • Kan omgaan met verschillende dynamiek binnen en tussen divisie(s) en beschikt over strategische kwaliteiten en ervaring met complexe besluitvormingstrajecten.
 • Vanuit nature beschik je aantoonbaar over de competenties: patiënt-/klantgericht, ondernemen, samenwerken, mensgericht, vernieuwen, resultaatgericht.
 • Aanvullende leiderschapscompetenties voor divisiemanagement zijn omgevingsoriëntatie, organisatiesensitiviteit, coachen, ondernemerschap en besluitvaardigheid.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie (schaal 17 cao UMC’s).
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734