Revant Medisch Specialistische RevalidatieSolliciteer

2021 Lid Raad van Bestuur

Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod. Dit betreft klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van medisch specialistische revalidatie. Én revalidatie bij complex chronisch longfalen binnen één van de vijf gespecialiseerde longcentra van Nederland.
 
De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op complexe medisch specialistische problematiek. Met ca. 550 medewerkers wordt gewerkt vanuit de locaties in Breda, Goes en Terneuzen. Daarnaast verrichten de revalidatieartsen poliklinische behandelingen en consultaties op de locaties van het Amphia Ziekenhuis en het Adrz in Goes en Vlissingen. De kernwaarden bij Revant zijn verbinding, wendbaarheid en eigenaarschap. De medewerkers bij Revant handelen in de geest van deze kernwaarden opdat Revant onderscheidend en voortreffelijk opereert.
 
De revalidatiebehandeling is gericht op het verbeteren/behouden van de mogelijkheden om te participeren in de samenleving en dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. De revalidant is partner binnen de gehele revalidatiebehandeling: de hulpvraag van de revalidant is het vertrekpunt en leidend in de keuzes en besluitvorming gedurende de behandeling.
 
Revant levert passende zorg en biedt een hoge kwaliteit van revalidatieprogramma’s. Deze ambitie vergt naast professionele zorgverleners, een adequaat bestuur, beleid en toezicht. De organisatie is ingericht om de zorg, werkwijzen en belangrijke beslissingen binnen Revant continu te monitoren en te optimaliseren. Zelforganisatie ondersteunt de visie van Revant op het revalidatieproces van de revalidanten en organisatiedoelstellingen. De hoogopgeleide professionals krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en het werk binnen de kaders en omstandigheden naar eigen inzicht te organiseren.
 
Al jaren wordt de zorg op de diverse locaties van Revant hoog gewaardeerd door de revalidanten. Dit komt tot uitdrukking in landelijke benchmarks en ook in de interne revalidant tevredenheidsonderzoeken.
 
Revant is een gezonde organisatie met een open bedrijfscultuur. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen te realiseren verwacht Revant de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie en (vastgoed)investeringen.
 
Beleid
Binnen het netwerk wil Revant het expertisecentrum zijn en een verbindende rol vervullen tussen de verschillende netwerkpartners. Revant wil juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment aanbieden, tegen maatschappelijk te verantwoorden kosten. Revant wil haar expertise op het gebied van medisch specialistische revalidatie inzetten binnen diverse samenwerkingsverbanden, o.a. met het Amphia Ziekenhuis, Adrz en ZorgSaam.
 
Revant investeert in de samenwerking met de revalidant en zijn naasten. Daarbij treedt de behandelaar coachend en begeleidend op vanuit zijn inhoudelijke expertise. Revant gaat verder met de ingezette ontwikkeling, waarbij de behandelaar in steeds grotere mate een coachende rol vervult en de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis en/ of thuis wordt geboden.
 
Revant speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving en zet in op het verder optimaliseren van haar processen. Adequaat capaciteitsmanagement speelt een belangrijke rol in het waarborgen van efficiënt werken met de juiste inzet van mensen en middelen. Belangrijke elementen in relatie tot capaciteit en processen betreffen o.a. de behoefte aan zorg op andere momenten (b.v. buiten kantooruren) en andere plaatsen (zorg op afstand), vastgoed vraagstukken en de krimpende arbeidsmarkt.
 
Revant heeft de ambitie om haar revalidanten, bezoekers en medewerkers een gezonde en menswaardige omgeving te bieden. Ook sluit Revant aan op de landelijke ontwikkeling binnen de zorg om aandacht te hebben voor preventie van ziekten. Het gedachtegoed over positieve gezondheid waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.
 
Bestuur
De tweehoofdige Raad van Bestuur heeft de regie op strategisch beleidsniveau en is eindverantwoordelijk voor Revant. De Raad stelt bij de beleidsvorming het belang van de revalidant centraal. Het management team bestaat uit 5 zorgmanagers, een Informatiemanager, HR manager, manager Finance & Control, Facilitair manager en de secretaris Raad van Bestuur. Binnen Revant is sprake van een betrokken Cliëntenraad, Bestuur Medische Staf en Ondernemingsraad.
 
Meer informatie is te vinden op www.revant.nl

Functieomschrijving

In verband met het vertrek vanwege het aanvaarden van een andere functie van de voorzitter Raad van Bestuur en de benoeming van het huidige lid Raad van Bestuur tot voorzitter, is er een vacature ontstaan. De Raad van Toezicht van Revant komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid Raad van Bestuur.
 
U vormt samen met de voorzitter Raad van Bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Als team vult u elkaar aan, houdt u elkaar scherp en geeft u elkaar feedback. Hierbij is de voorzitter Raad van Bestuur primair verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille alsmede voor kwaliteit en veiligheid en netwerkzorg. De voorzitter heeft een extra verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de Raad van Bestuur effectief opereert en tijdig besluiten neemt. Het lid Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor de organisatie brede bedrijfsvoering, in het bijzonder Finance & Control, Informatiemanagement, HR, vastgoed en facilitaire zaken. Mede afhankelijk van in- en externe ontwikkelingen en aanwezige kennis en ervaring behoort het tot de mogelijkheden de portefeuilleverdeling nader te bespreken. De beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van het functioneren van Revant als geheel.
 
U bent in staat om proactief in te spelen op ontwikkelingen in de markt en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. U beschikt over het vermogen om verbindingen aan te gaan met alle lagen in de organisatie. Door uw stijl van leidinggeven stimuleert u een inspirerend klimaat waarin resultaatgerichtheid, ontwikkeling en efficiëntie centraal staan. Vanuit een open en luisterende houding moedigt u mensen aan om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.
 
U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid.
 
Resultaatgebieden

 • Medeverantwoordelijkheid dragen voor en leiding geven aan de organisatie in een op collegialiteit gebaseerde samenwerking met de voorzitter Raad van Bestuur.
 • Samen met de voorzitter Raad van Bestuur en de MT-leden ontwikkelen van een toekomstvisie en hierop afgestemd strategisch beleid, op basis waarvan Revant haar positie in de markt kan versterken.
 • Behouden en versterken van de financiële positie, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering, procesverbetering en kostenbewustzijn.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het meerjaren investeringsprogramma en zorgdragen voor aantrekkelijk en rendabel zorgvastgoed, binnen verantwoorde vermogensparameters.
 • Inrichten van een managementinformatiesysteem, met als resultaat excellente stuurinformatie (dashboard).
 • Borgen van een toekomstbestendige, innoverende en ondersteunende organisatie en optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en e-health.
 • Proactief inspelen op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en samen met de HR discipline realiseren van een aantrekkelijk HR beleid met het accent op het werven en behouden van medewerkers, arbeidsvitaliteit, ruime ontplooiingsmogelijkheden en medewerkerstevredenheid.
 • Vanuit financieel-bestuurlijk perspectief deelnemen aan c.q. coördineren en sturen van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een adequaat risicomanagementsysteem, dat integraal onderdeel uitmaakt van de P&C-cyclus.
 • Verder bevorderen van de initiatiefkracht en het zelf organiserend vermogen van teams en medewerkers door het vergroten van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, binnen heldere organisatie- en financiële kaders.
 • Vertegenwoordigen van Revant in netwerken en in contacten met externe stakeholders.

 
Functie-eisen

 • Een financiële/bedrijfseconomische achtergrond op academisch niveau.
 • Aantoonbare affiniteit met de zorg en ruime directie-/bestuurservaring met portefeuille financiën/bedrijfsvoering in een grote complexe organisatie.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van Finance & Control, ICT, Facilitair Beheer en HR.
 • Bij voorkeur ervaring met vastgoedbeleid en met het in goede banen leiden van vastgoedprojecten.
 • Ervaring met verandertrajecten.
 • Inspirerende coach voor de managers, toont oprechte belangstelling, stimuleert, geeft vertrouwen en ruimte.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Krachtig, staat stevig in de schoenen, neemt de regie, besluitvaardig, consistent en koersvast.
 • Energiek, empathisch en toegankelijk, oog voor de mens.
 • Verbinder, relatiebouwer, teamplayer en netwerker, zowel in- als extern.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).
Inschaling vindt plaats op basis van klasse IV.
 
U bent bereid om zich voor langere tijd aan de organisatie te verbinden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734