Elisabeth-Tweesteden ZiekenhuisSolliciteer

2021 Lid Raad van Toezicht

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor inwoners in de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Het ETZ levert excellente tweedelijnszorg voor de burgers uit de regio, in samenwerking met verschillende partners in de zorgketen. Naast de basiszorg levert het ETZ bovenregionale, topklinische zorg, waarvoor kostbare infrastructuur noodzakelijk is. Het betreft specifieke delen van de hooggespecialiseerde zorg, waar het ETZ een breed geaccepteerde supra-regionale rol vervult. Het ETZ maakt zich ook sterk voor het opzetten van preventieactiviteiten samen met partijen als GGD, gemeenten en huisartsen in verband met het toenemend beslag op gezondheidszorg in de regio.
 
Het ETZ wil de allerbeste zorg verlenen in een veilige omgeving waar patiënten zich prettig en gehoord voelen. Het ETZ gaat in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemt het ETZ dat. Zo worden patiënten geholpen om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze levert het ETZ, zowel medewerkers met direct patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, aan patiënten zorg die Buitengewoon is.
 
Het ETZ geeft maximale ruimte aan eigen initiatief van medewerkers en investeert in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, met expliciete aandacht voor mentale en fysieke vitaliteit. Veel waarde wordt gehecht aan onderlinge samenwerking, integraal management en het werken in teams.
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.etz.nl en het jaardocument 2020 https://www.etz.nl/Over-ETZ/Wat-doen-wij/Jaarverslag.
 
Raad van Bestuur
Het ETZ heeft thans een driehoofdige Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit een voorzitter en twee leden. De leden van de RvB zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden. Er wordt intensief en goed samengewerkt met het bestuur van de koepel van medisch specialisten.
 
De eindverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgonderneming, de kwaliteit van zorg en de afweging van de belangen van alle ‘stakeholders’ berust primair bij de RvB van het ETZ. De voorzitter van de RvB is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de RvB als geheel. Zowel de voorzitter als de overige leden van de RvB leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het besturen van het ETZ door de RvB en op de algemene gang van zaken in het ETZ. De RvT fungeert als werkgever van de RvB en heeft daarnaast een klankbordfunctie voor de RvB. Ook onderhoudt de RvT contacten met de vertegenwoordiging van medisch specialisten, de Ondernemingsraad (OR), de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de Cliëntenraad (CR).
 
In de uitoefening van zijn taken ziet de RvT in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en
 • de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 
De leden van de RvT zijn maatschappelijk betrokken. De achtergrond van de leden is divers. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid en discipline. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de RvB onafhankelijk en kritisch zijn.

De RvT bestaat uit:

 • de heer drs. D.W. (David) Voetelink (voorzitter)
 • mevrouw dr. S.C. (Selma) Tromp
 • de heer drs. W.B.J. (Wouter) van Soest
 • de heer drs. U. (Uğur) Pekdemir
 • mevrouw mr. W.R. (Willemien) Kastelein

 
De RvT verricht zijn werkzaamheden conform de statuten van het ETZ en vergadert als regel zes maal per jaar plenair, in aanwezigheid van de RvB. Op de agenda staan vaste aandachtsvelden en thema’s: de bestuurlijke agenda, ontwikkelingen patiëntenzorg, ontwikkelingen kwaliteitszorg, medische stafzaken, financiële en personele zaken, ethische en mediagevoelige kwesties, organisatieaspecten, ontwikkelingen op macroniveau en regionale ontwikkelingen. Met deze informatie houdt de Raad toezicht op de bedrijfsvoering, de strategie en eventuele risicofactoren.
 
De RvT kent commissies die de raad adviseren. Ze ondersteunen en verdiepen de toezichthoudende rol van de RvT voor een specifiek deelterrein:

 • de Auditcommissie, voor financiële zaken en financiële verantwoording. Actuele thema’s zijn o.a. de financiering van de ziekenhuiszorg in relatie met de zorgverzekeraars, de financiering en rentabiliteit van het vastgoed, de (ver)nieuwbouw alsmede het ombuigingsprogramma Ruimte voor Ambitie;
 • de Commissie Kwaliteit & Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis en volgt interne en externe ontwikkelingen op dit gebied;
 • de Remuneratiecommissie houdt zich bezig met onder meer de arbeidsovereenkomsten van de leden van de RvB en houdt jaarlijks beoordelingsgesprekken met de leden van de RvB.

 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de RvT de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Verstevigen van de positie van het ETZ als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers.
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening.
 • Ervoor zorgdragen dat het ETZ financieel op orde blijft.
 • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg met aandacht voor organisatorische en sociale aspecten en de impact ervan op de relatie patiënt-professional.
 • De (toekomstige) uitvoering van de (ver)nieuwbouwactiviteiten op locatie Elisabeth en de hiermee samenhangende concentratie van alle acute en klinische zorg.

Functieomschrijving

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Beschikt over een duidelijke visie op vraagstukken rond dienstverlening en cliëntsturing en heeft een scherp oog voor de positie van de cliënt in relatie tot het zorgstelsel.
 • Heeft sterke betrokkenheid bij de kwaliteit van de zorg tegen de achtergrond van beperkte financiële middelen versus een sterk vergrote publieke aandacht.
 • Heeft binding met het verzorgingsgebied van het ETZ.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden.
 • Is in staat een goede, functionele werkrelatie op te bouwen met de RvB op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Heeft ervaring met RvT-functies in (non)profit organisaties.
 • Heeft affiniteit met het ziekenhuiswezen.
 • Beschikt over het vermogen om strategie en beleid van het ETZ en het functioneren van de RvB te beoordelen.
 • Beschikt over relevante (regionale) netwerken.

 
De huidige voorzitter RvT zal zijn functie per 1 januari 2022 beëindigen in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. Een van de huidige leden zal de rol van voorzitter RvT op zich nemen. Derhalve komt het ETZ graag in contact met kandidaten met brede bestuurlijke kwaliteiten voor de positie van lid RvT.
 
Specifiek profiel lid RvT, bestuurlijk profiel

 • Bezit ruime strategische ervaring in grote complexe organisaties.
 • Ervaring met vraagstukken op het gebied van HR, o.a. wat betreft sociale innovatie en nieuwe vormen van organiseren, en tevens een visie op hoe een organisatie d.m.v. een aantrekkelijk opleidings- en beloningsbeleid succesvol mensen kan werven in een krappe arbeidsmarkt.
 • Door werk en/of wonen sterk verbonden aan de regio waarin het ETZ actief is.
 • Ervaring met veranderende organisaties en de bedrijfsmatige uitdagingen die dit met zich meebrengt.
 • Expertise op het gebied van innovatieve (zorg)technologie en digitalisering met in het bijzonder aandacht voor de sociale en organisatorische aspecten ervan strekt tot aanbeveling.
 • Brede maatschappelijke belangstelling, bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politiek en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de RvT:

 • Teamspeler met natuurlijk gezag, bruggenbouwer, verbinder.
 • Analytisch vermogen, helikopterview.
 • Integriteit en verantwoordelijkheid.
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Brede maatschappelijke belangstelling. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Een open stijl van communiceren.
 • (Positief) kritisch m.b.t. toezicht, wijs en constructief m.b.t. advisering aan de RvB.
 • Bereid om voldoende tijd te investeren, zowel t.a.v. het bijwonen als het voorbereiden van vergaderingen (plenair en commissie tezamen ten minste 14 vergaderingen per jaar) en bereid en in staat om tussentijds beschikbaar te zijn.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734