St. Jans Gasthuis WeertSolliciteer

2021 Lid Raad van Toezicht

Het St. Jans Gasthuis Weert (SJG Weert) biedt excellente basiszorg voor patiënten in de regio Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Een breed aanbod van hoogwaardige behandelingen, dicht bij huis. Met prominente aandacht voor kwetsbare ouderen en mensen met oncologische aandoeningen, groepen patiënten die mede als gevolg van de vergrijzing in aantal toenemen.
 
SJG Weert is een netwerkziekenhuis dat sterk is in samenwerking. Door goede samenwerking met omliggende ziekenhuizen levert het ziekenhuis uitstekende patiëntenzorg voor bijvoorbeeld cardiologische, neurologische en chirurgische patiënten. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met ziekenhuizen in bijvoorbeeld Veldhoven, Eindhoven, Roermond en Maastricht. Door de samenwerking met het Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven brengt SGJ Weert sinds begin 2020 de expertise van een gespecialiseerde borstzorgkliniek binnen handbereik van patiënten uit heel Zuidoost-Nederland. Binnen het ziekenhuis heeft kwaliteit van zorg de hoogste prioriteit. Patiënten zijn zeer tevreden over de zorg en dienstverlening van SJG Weert.
 
SJG Weert kenmerkt zich als een financieel gezond ziekenhuis. Het ziekenhuis is goed voorbereid voor de komende jaren en verwacht ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren zodanige financiële resultaten, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor zorginnovatie en investeringen. Ook voor SJG Weert geldt (net als voor alle collega-ziekenhuizen) dat de Coronapandemie veel vergt van de zorgorganisatie en onzekerheden met zich meebrengt op het gebied van de financiële resultaten.
 
Beleid
SJG Weert heeft recentelijk de strategie herijkt en geëvalueerd in termen van het zorgportfolio, de zorgprocessen en de exploitatie. Waardegedreven zorg (VBHC) wordt de standaard. Vanuit de diverse centra zullen prestaties per aandoening worden vastgelegd en wordt de zorg afgestemd op wat de patiënt wenst, verwacht en ervaart van VBHC.
 
SJG Weert werkt aan de bouw van een ziekenhuis voor de toekomst dat de komende vier jaar gerealiseerd moet gaan worden. Er is een nieuwe visie ontwikkeld voor de poliklinieken met onder meer aandacht voor toepassing van ICT, maximale benutting van ruimte en veranderende werkprocessen. Recente met de coronacrisis samenhangende inzichten worden hierbij mede in beschouwing genomen.
 
SJG Weert profileert zich als een aantrekkelijke werkgever en wil zo goed mogelijk aansluiten bij wat professionals kunnen en ambiëren. Strategische personeelsplanning en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid zijn hierbij cruciaal.
 
Organisatiestructuur
Momenteel wordt SJG Weert voor een bepaalde overgangsperiode bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. Er zijn drie clusters (Sector poliklinieken & functieafdelingen; Behandelcentrum, Zorglogistiek & Kliniek; Medische Ondersteuning). Elk cluster wordt aangestuurd door een clustermanager. Daaronder bestaat het primaire zorgproces uit een zevental centra, geleid door teammanagers. Per centrum werken alle specialismen die bij de behandeling van een ziektebeeld of patiëntencategorie betrokken zijn integraal samen rond en met de patiënt.
 
SJG Weert past de Zorgbrede Governancecode toe. Door de verschillende principes die hierin zijn opgenomen te volgen, wordt reflectie op en het gesprek over het functioneren van de Raad van Bestuur en toezichthouders gestimuleerd. Er is ruim oog voor adequate invloed van belanghebbenden (intern en extern) en bestuur en toezicht zijn gericht op de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
 
Meer informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2020, is te vinden op www.sjgweert.nl
 

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van SJG Weert, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken.
 
De Raad van Toezicht heeft drie functies:

 • De werkgeversfunctie: De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van het bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
 • Een toezichtfunctie: De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van het bestuur worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de organisatie. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de Raad van Toezicht het bewaken van de kwaliteit van het bestuur.
 • Een advies- en klankbordfunctie: De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval het bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.

Conform de governance code ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • De realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie.
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van SJG Weert.
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
 • De kwaliteit en veiligheid van de zorg.
 • De financiële discipline en verslaglegging.
 • De naleving van wet- en regelgeving.
 • De verhouding met belanghebbenden zoals patiënten, werknemers en stakeholders.
 • Het uitvoering geven aan het zijn van een 'zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid'.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Binnen de raad bestaat een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid alsmede een remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg ge­relateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance, kennis van vastgoed en kennis van juridische zaken. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
De Raad van Toezicht heeft ca. zeven keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast is sprake van commissievergaderingen en onderhoudt de Raad van Toezicht contacten met de medische staf, de OR, de CR. De vertegenwoordiging van de verpleegkundige beroepsgroep is in transitie van een verpleegkundig en paramedisch stafbestuur naar onder meer de aanstelling van een Chief Nursing Officer (CNO) en een Chief Nursing Information Officer (CNIO).
 
Jaarlijks evalueert de raad het eigen functioneren. In de huidige fase van SJG Weert vraagt de klankbordfunctie ook om voldoende tussentijdse beschikbaarheid. Daarnaast wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij bijeenkomsten en/of cursussen bezoeken om zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in corporate governance en/of andere relevante onderwerpen.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De verdere ontwikkeling van SJG Weert als regionaal ziekenhuis en de daarbij behorende netwerkvorming/samenwerkingsrelaties met de externe omgeving.
 • De ontwikkeling en implementatie van de visie op het vastgoedbeleid (vernieuwbouw en het daarmee gepaard gaande financieringsvraagstuk en de veranderopgave die de nieuwbouw met zich meebrengt met betrekking tot de werkprocessen).
 • ICT, digitalisering en innovatie.
 • Verstevigen van de positie van SJG Weert als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers.
 • De impact van de COVID-19 crisis op de organisatie, strategie, financiële positie, patiënten en medewerkers.
 • Verdere inbedding van de nieuwe organisatiestructuur die inmiddels zorginhoudelijk en organisatorisch vorm heeft gekregen.

 
Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van SJG Weert.
 • Visie op modern toezicht en de daarbij behorende positie en rol van een Raad van Toezicht.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om zich kritisch en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur ter goedkeuring, toetsing of advies voorgelegde vraagstukken.
 • Het vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen en advies te geven.
 • Integriteit, onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Inzicht in de eisen ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid, die aan een zorgorganisatie gesteld moeten worden ten behoeve van de continuïteit.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Kennis van en eventueel ervaring met de governancecode voor de zorg die SJG Weert biedt.

 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht
Vanwege het aflopen van de maximale zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht is SJG Weert op zoek naar een nieuw lid. Gezien de samenstelling van de raad zoekt SJG Weert een lid met een lokale/regionale inbedding.
 
Het nieuwe lid heeft een visie op de toenemende mate waarin samenwerkingsrelaties en netwerkvorming van belang zijn om als basisziekenhuis succesvol te blijven en heeft een opvatting hoe SJG Weert zijn inbedding in de regio verder kan verankeren. Affiniteit met organisatieontwikkeling, human resources, het implementeren van innovatieve toepassingen en het toepassen van ICT (in de zorg) is een plus.
 
Het nieuwe lid Raad van Toezicht:

 • Beschikt over bestuurlijke affiniteit en affiniteit met zorg en ziekenhuisorganisatie(s).
 • Heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring.
 • Is een representatieve vertegenwoordiger van het regionale bedrijfsleven.
 • Beschikt over een netwerk in het lokale en regionale adherentiegebied van het ziekenhuis. In ieder geval in relatie tot lokale en/of regionale overheden en het regionale bedrijfsleven.
 • Onderschrijft de strategische keuze van SJG Weert voor een toekomst als regionaal basisziekenhuis met nauwe samenwerkingsrelaties met welgekozen ziekenhuizen in de omgeving; is in staat mede richting te geven aan deze strategische koers en goed bestand tegen onzekerheid.
 • Heeft een opvatting over de maatschappelijk positie van SJG Weert en de wijze waarop de zorgverlening waardegericht kan worden ingericht en wat dit voor de organisatieontwikkeling en dienstverlening van SJG Weert betekent.
 • Is een stevige en inhoudelijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’. Is een onafhankelijk denker en beschikt over een positief kritische houding.
 • Is een verbindende en charismatische persoonlijkheid, tegelijkertijd doortastend en besluitvaardig.

 
Wat biedt SJG Weert?
Een toezichthoudende positie in een gezonde en goed gewaardeerde organisatie die volop in ontwikkeling is. Dit vraagt beschikbaarheid maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om van toegevoegde waarde te zijn in een betrokken organisatie waar zorg en patiënt voorop staan. Benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
 
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.
 
De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met o.a. de OR en de CR. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734