TreantSolliciteer

2021 Managers Bedrijfsvoering

Treant Zorggroep (hierna: Treant) levert ziekenhuiszorg en langdurige zorg vanuit 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg en thuiszorg. Samen met andere zorgpartners wordt zorg geleverd, dichtbij huis als het kan en verder weg als dat nodig is. Ruim 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal kunnen bij Treant terecht voor de best mogelijke zorg. Binnen Treant werken 240 medisch specialisten en 5.900 medewerkers die zich dagelijks inzetten om deze zorg mogelijk te maken. Kernwaarden, die de leidraad vormen voor het handelen binnen Treant, zijn duidelijk, ondernemend, betrokken en gastvrij.
 
Treant ontwikkelt zich inmiddels tot een financieel stabiele zorgorganisatie. Treant realiseerde in 2020 een totale omzet van ca. € 460 miljoen. De organisatie is goed voorbereid om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor innovatie en investeringen.
 
Strategie
Treant staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Op landelijk niveau vragen vraagstukken als decentralisatie, substitutie en kwaliteitseisen toenemend de aandacht van de organisatie. Ook de regionale demografische ontwikkelingen zijn de komende jaren van grote invloed op de organisatie van de care én cure.
 
De belangrijkste ambitie voor de komende jaren is het beschikbaar houden van de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost Groningen. In nauwe samenwerking met ketenpartners is in 2019 een plan voor de regio ontwikkeld. Voor Treant Ziekenhuiszorg heeft dit geleid tot een aanpassing van de infrastructuur en functie van de drie Treant ziekenhuislocaties. Door per locatie te specialiseren stijgt de kwaliteit en doelmatigheid en kunnen wachtlijsten worden ingekort. Tegelijkertijd wordt de verbinding tussen cure en care verder versterkt.
 
Treant ontwikkelt de 1e helft van 2021 een nieuw strategisch meerjarenbeleid dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling en strategische keuzes voor Treant. Intern wordt ingezet op het verder stroomlijnen en optimaal op elkaar afstemmen van processen binnen de ziekenhuizen en tussen de ziekenhuizen en de care-locaties, met als doel het waarborgen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.
 
Kwaliteit en veiligheid van zorg staan bij Treant voorop. De organisatie verwacht in de 1e helft van 2021 de NIAZ accreditatie te behalen.
 
Organisatiestructuur
De algemene en dagelijkse leiding van Treant is in handen van de raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van afspraken en beleid.
 
De raad van bestuur bestaat uit 3 leden:

 • Paula Nelissen, CEO
 • Ron Akkerman, CFO
 • Refik Kaplan, CMO

De raad van bestuur legt verantwoording af aan en wordt geadviseerd door de raad van toezicht.
 
Treant kenmerkt zich door korte lijnen, verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het primaire proces, integraal management en directe contacten tussen leidinggevenden en medische professionals.
 
Treant Ziekenhuiszorg is in acht portefeuilles onderverdeeld met daarin een aantal (bij elkaar passende) specialismen. Ieder specialisme is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). De manager bedrijfsvoering geeft leiding aan de RVE’s samen met een medisch manager per RVE. Het derde echelon wordt ingevuld door hoofden, ondersteund door senioren in de dagelijkse coördinatie binnen de teams. De RVE’s worden ondersteund en gefaciliteerd door de ondersteunende diensten.
 
Meer informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en strategienota’s, is te vinden op www.treant.nl.

Functieomschrijving

Positie en typering
Voor diverse zorgportefeuilles binnen de ziekenhuizen bestaan momenteel bij Treant vacatures voor Managers Bedrijfsvoering. Om welke specialismen / RVE’s het gaat wordt in een later stadium, in overleg, nog nader vastgesteld. Er ligt een unieke kans om als onderdeel van een relatief nieuw team een organisatie met veel mogelijkheden, kennis en kunde duurzaam voor de toekomst te positioneren.
 
Treant is dan ook op zoek naar ambitieuze kandidaten met een ‘can do’ mentaliteit, die zich als een vis in het water voelen bij een organisatie in beweging. Lef, doorpakken, de regie in handen nemen en echt iets neerzetten typeren jou. Je gaat je steentje bijdragen aan de herinrichting van de ziekenhuiszorg en je werkt in gezamenlijkheid aan een toekomstgerichte patiëntgeoriënteerde organisatie. Treant heeft als bijzonderheid dat zij zowel een care als een cure organisatie heeft. Een additionele uitdaging is dan ook om bij te dragen aan een optimale verbinding tussen beide en het behalen van synergievoordelen voor de zorgverlening.
 
Je draagt samen met de medisch managers verantwoordelijkheid (duaal management) voor de visie, beleidsontwikkeling en concrete bedrijfsresultaten voor de specialismen binnen je eenheid. Je werkt daarbij op basis van resultaatafspraken met de raad van bestuur vanuit een strategisch perspectief. Samen met de medisch managers maak je de doorvertaling naar tactisch en operationeel niveau. Je geeft direct leiding aan de hoofden en indirect aan diverse zorgprofessionals binnen de eenheid. In totaal betreft dit ca. 350 tot 500 fte, afhankelijk van de eenheid.
 
Je bent in staat zowel medisch specialisten als verpleegkundigen te motiveren en je bent zichtbaar op de werkvloer. Je coacht en inspireert de professionals, herkent (individueel) talent en stimuleert de professionals zich verder te ontwikkelen.
 
Als lid van het 2e echelon management draag je mede de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering binnen de totale organisatie. Je werkt constructief samen met je collega-managers bedrijfsvoering, medisch managers en managers van de ondersteunende diensten. Je rapporteert samen met de medisch managers rechtstreeks aan de raad van bestuur.
 
Resultaatgebieden

 • Draagt zorg voor optimale, kwalitatief hoogstaande zorgverlening met de focus op een efficiënte organisatorische inrichting van de eenheid en op het realiseren van synergievoordelen.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering, stuurt resultaatgericht met oog voor kostenbeheersing en het tot stand brengen van kostenbewustzijn.
 • Vertaalt ontwikkelingen in de zorgmarkt naar scenario’s en plannen en neemt het initiatief om hierbij kansrijke onderdelen te implementeren in de praktijk.
 • Maakt een jaarplan met de daar aan gekoppelde begroting, maakt met de raad van bestuur resultaatafspraken en organiseert het planning-en-control-proces binnen de eenheid.
 • Zorgt voor uitvoering van afspraken, bespreekt periodiek de voortgang met betrokkenen en stuurt zo nodig tijdig bij.
 • Is verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering binnen de eenheid, zoals HR, organisatie, financiën, ICT, huisvesting/vastgoed en communicatie. Maakt daartoe met collega-managers afspraken over onderlinge samenwerking en/of dienstverlening.
 • Heeft een actieve bijdrage bij het succesvol implementeren van innovaties en bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, die bijdragen aan het verstevigen van de positie van Treant.
 • Inspireert en motiveert de hoofden zodat zij hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder kunnen aanscherpen.
 • Bindt medewerkers op inspirerende wijze aan de gezamenlijk te behalen concrete resultaten.
 • Participeert in ziekenhuisbrede commissies/stuurgroepen en projecten met strategische impact.
 • Houdt het belang van de gehele Treant organisatie voor ogen en kan hier (collegiaal) afwegingen in maken.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding.
 • Uitstekende managementkwaliteiten en ruime ervaring met het efficiënt en marktgericht inrichten van een organisatie/eenheid. Concrete ervaring in de (ziekenhuis)zorg is een pre.
 • Sterk op bedrijfsvoering in brede zin, ondernemend, zakelijk en innovatief.
 • Ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen, tevens ervaring met het leiding geven aan verandertrajecten.
 • Ervaring met harmonieuze en constructieve samenwerking met medisch specialisten. Bij voorkeur ervaring met duaal-management.
 • Sterk in het initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsrelaties en realiseren van kansen met externe partijen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Verbindende persoonlijkheid, enthousiast, optimistisch, ambitieus.
 • Samenwerkingsgerichte teamplayer en netwerker, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Analytisch scherp, resultaatgericht, slagvaardig.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden
Treant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden, op basis van de cao Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken zullen plaatsvinden met een selectie – en een adviescommissie.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705