De Twentse ZorgcentraSolliciteer

2021 Regiomanager

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Binnen de regio’s en het netwerk Ambulant, Kind & Gezin worden uiteenlopende vormen van zorg en dienstverlening aangeboden. In totaal maken ruim 2.300 cliënten gebruik van de verschillende zorgvormen of dienstverlening, geboden door ca. 2.500 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers. Bij De Twentse Zorgcentra werken de medewerkers iedere dag vanuit de missie: Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.
 
Cliënten wonen op beschermde zorgparken in Losser of Enschede, of in kleinschalige woonvormen in wijken en dorpen in Twente. Er zijn mogelijkheden voor dagbesteding of werk op een groot aantal locaties of bij werkgevers. De instelling werkt in dagbesteding en werk met ontwikkelgerichte leer- en werklijnen, die steeds meer vorm krijgen. De Twentse Zorgcentra biedt ondersteuning in de thuissituatie, in het onderwijs, heeft een kinderdagcentrum en logeermogelijkheden.
 
De organisatie kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen te realiseren verwacht De Twentse Zorgcentra de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie.
 
De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor De Twentse Zorgcentra. Naast de beide bestuurders bestaat het MT uit drie regiomanagers, de manager behandeling, de manager HIFI (Huisvesting, Inkoop, Facilitair), de concerncontroller, de manager P&O en de bestuurssecretaris. De tactische en met name strategische beleidsontwikkeling voor De Twentse Zorgcentra richt zich primair op cliënt en zorg; de regiomanagers hebben hierbij een leidende rol vanuit hun verantwoordelijkheid voor de zorg.
 
Binnen De Twentse Zorgcentra wordt gewerkt met zelforganiserende teams (± 150). Deze teams bepalen – met gegeven doelen en binnen de kaders – de dagelijkse gang van zaken en zijn hier ook verantwoordelijk voor. Daarbij staat het voorop om goede persoonsgerichte en deskundige zorg te verlenen die in samenspraak met de cliënt en de verwant tot stand komt. Teams werken conform de missie en visie van de organisatie. Daarnaast monitoren ze hun eigen resultaten en voortgang en verbeteren ze waar nodig hun manier van werken. De teams worden ondersteund door coaches en gedragskundigen en vallen hiërarchisch onder de regiomanager.
 
Meer informatie, waaronder het kwaliteitsverslag, is te vinden op de website www.detwentsezorgcentra.nl.

Functieomschrijving

U bent het gezicht van de regio Losser en u bent verantwoordelijk voor de integrale zorg- en dienstverlening aan een groot aantal woon- en dagbestedingsgroepen, waarvan er ca. 15 zijn aangemerkt als Hoog Alert. Onderdeel van de regio Losser is de locatie de Losserhof, een van de mooiste zorgparken van het land. U bent tevens verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en voor de financiële resultaten van de regio Losser. U geeft op inspirerende wijze leiding aan verschillende zelforganiserende teams in de regio, alsmede aan de coaches en de overige ondersteunende functies in de regio.
 
Samen met de teams en met de coaches en gedragskundigen ontwikkelt u een toekomstgerichte visie voor het zorgbeleid in de regio en schept u de randvoorwaarden om hieraan op succesvolle wijze inhoud te geven, waarbij u zich koersvast toont en mensen kunt meenemen in hiermee samenhangende organisatie-ontwikkelingsprocessen.
 
U heeft een natuurlijke focus op daar waar het gebeurt, het contact met de cliënten en verwanten, en u verbindt de kennis van de werkvloer met de beleidsmatige thema’s. U vervult een voorbeeldrol en u draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.
 
U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt, diens verwanten en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid.
 
U ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. U maakt deel uit van het MT en u bepaalt mede het strategische organisatiebeleid van De Twentse Zorgcentra. U bent verantwoordelijk voor een budget van ca. € 43 miljoen. In totaal geeft u (in-)direct leiding aan ca. 470 fte.
 
Resultaatgebieden

 • Vertalen van strategische doelstellingen naar tactische en operationele doelen. Realiseren van de resultaten voor de regio, zoals vastgelegd in het jaarplan.
 • Initiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwe zorgproducten en diensten, die qua innovatie en kosten competitief zijn in de markt.
 • Analyseren van ontwikkelingen, trends en knelpunten in de VG-sector en deze vertalen naar (zorginhoudelijke, zorgstrategische en financiële) consequenties voor de regio en haar producten-en dienstenaanbod.
 • Als MT-lid verantwoordelijkheid dragen voor bovenregionale en overige organisatiebrede projecten en opdrachten.
 • Samen met de professionals in de regio sturen op behandelinhoudelijke kwaliteit en ontwikkeling.
 • Afhandelen van impactvolle incidenten en crises en zorg dragen voor de follow-up in aanpassing van beleid, richtlijnen en protocollen.
 • Zorgdragen voor een efficiënte inrichting van de zorgprocessen, ook wat betreft de ondersteuningsprocessen.
 • Op inspirerende wijze leiding geven aan de zelforganiserende teams, met de focus op onderlinge samenwerking, eigenaarschap en taakvolwassenheid.
 • Initiëren van organisatieontwikkelingstrajecten en aansturen van veranderingsprocessen op het gebied van organisatiestructuur en -cultuur.
 • Fungeren als boegbeeld van de regio en vertegenwoordigen van de belangen van de regio in externe onderhandelingssituaties c.q. in diverse regionale externe contacten zoals met andere zorgorganisaties, gemeenten en in regionale overlegvormen.
 • Initiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwe samenwerkingsvormen en namens de organisatie besprekingen voeren met externe instanties over samenwerking en samenwerkingsovereenkomsten.
 • Proactief inspelen op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en samen met de P&O discipline realiseren van een aantrekkelijk P&O beleid met het accent op het werven en behouden van medewerkers, arbeidsvitaliteit, ruime ontplooiingsmogelijkheden en medewerkerstevredenheid.

Functie-eisen

 • Stevige managerial ervaring en competenties, verkregen in een complexe organisatie in de gezondheidszorg.
 • Kennis en kunde van de VG-sector, ervaring verkregen in de zorg of behandelervaring als psychiater of als psycholoog of orthopedagoog kan een pre zijn.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen, bij voorkeur kennis van / ervaring met zelforganisatie.
 • Bedrijfskundig sterk onderlegd, ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, kwaliteit, productie en bedrijfsvoering.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten in het publieke domein.

Kerncompetenties

 • Warme en charismatische persoonlijkheid, enthousiast, straalt plezier in het werk uit.
 • Mensgericht, laagdrempelig, transparant, benaderbaar voor cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Daadkrachtig, staat stevig in de schoenen, besluitvaardig en ondernemend.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
 • Verbinder en teamplayer, open, integer en betrokken.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met in- en externe partijen.
 • Kritisch, zowel naar eigen functioneren als ook naar anderen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705