Zaans Medisch CentrumSolliciteer

2021 Voorzitter Raad van Bestuur

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is een patiëntgericht, ondernemend opleidingsziekenhuis dat kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg biedt. Het ZMC is hiermee hét ziekenhuis voor de inwoners van de Zaanse regio, nu en in de toekomst. Het ZMC is een opleidingsziekenhuis. Er zijn meer dan 400 verpleegkundigen werkzaam, in totaal zijn er 1.280 medewerkers in dienst. Het ziekenhuis beschikt over 284 bedden en per jaar vinden meer dan 195.000 polikliniekbezoeken plaats. De medische staf bestaat uit ongeveer 115 leden waarbij een deel in loondienst werkzaam is en is verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) en een ander deel vrijgevestigd is en is verenigd in het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). De jaaromzet bedraagt circa € 160 miljoen en groeit gestaag. Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het strategiedocument, is te vinden op de website: www.zaansmedischcentrum.nl

De organisatie heeft intensieve jaren gekend. De ontwikkeling van de nieuwbouw, de verhuizing en de daaropvolgende moeilijke financiële jaren zijn daadkrachtig en met grote saamhorigheid aangepakt. Medewerkers, medezeggenschapsorganen, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben hierin gezamenlijke verantwoordelijkheid getoond en vervolgens ook hun bijdrage geleverd aan de nieuwe strategie. Vanwege de omvang van het ZMC maar ook omdat het ZMC gelooft in zinnige zorg focust de nieuwe strategie op verdere en meer intensieve samenwerking met externe (regio)partijen, zoals het Amsterdam UMC, eerste/anderhalvelijns zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld huisartsen, etc. Het verder uitbreiden van de samenwerkingsrelaties vormt een belangrijk punt op de bestuurlijke agenda van de komende jaren. 

Door de omvang van het ZMC is sprake van een wendbare en flexibele organisatie voor wat betreft het omgaan met andere perspectieven en het aangaan van samenwerkingsrelaties. De kernwaarden van het ZMC zijn dan ook Samen, Menselijk, Ondernemend en Expert. Het ZMC is er voor zijn patiënten, zijn professionals en zijn partners. Bij het ZMC wordt met elkaar gezorgd voor een fijne werkplek.

Motto, missie en visie laten zich als volgt samenvatten:
Motto: Voor een gezonde Zaanstreek 
We werken nauw samen met Zaanse partijen binnen en buiten de zorg en ontwikkelen samen met hen de beste oplossingen voor de inwoners van de Zaanstreek. Daarnaast overstijgen de samenwerkingen de regiogrenzen: de Amsterdamse zorg weet ons te vinden op de thema’s waar wij goed in zijn en wij hen als specifieke expertise nodig is.
Missie: Wij doen alles voor een gezonde Zaanstreek
We leveren een werkelijke bijdrage aan een gezonde Zaanstreek. Zelf en met anderen. Via gebaande paden en via nieuwe invalshoeken. Samen met patiënten, professionals en partners kiezen we wat het beste is.
Visie: Goede zorg doe je samen!
Zoals aangegeven is het aangaan van samenwerkingsrelaties voor het ZMC cruciaal om te blijven inspelen op de toenemende complexiteit en het volume van de zorgvraag. Als partner van ons netwerk gaan wij voor persoonlijke zorg dicht bij huis en hoog complexe zorg daar waar dat het beste kan. We gaan voor de juiste zorg op de juiste plek, voor bereikbare innovatie, voor doelmatigheid en voor samenwerking met zorg- en welzijnspartners zoals het Amsterdam UMC.

Bestuur
De Raad van Bestuur (momenteel interim) bepaalt het beleid van en is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. De Raad van Bestuur doet dat in samenwerking met de Raad van Toezicht, het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen te weten de Ondernemingsraad (OR), de Verpleegkundigen Raad (VR) en de Patiëntenraad (PTR).

De besturingsfilosofie is gebaseerd op duaal management op alle niveaus van de organisatie. Op strategisch niveau is dit vormgegeven in het bestuurlijk overleg (BO), een tweewekelijks overleg van Raad van Bestuur en medische staf (vertegenwoordigd door telkens twee leden van MSB en de VMSD). Op tactisch niveau heeft elk cluster een medisch manager die samen met de managers zorg en managers van de stafdiensten het MT van het ZMC vormen.

Functieomschrijving

Door vertrek van de beide leden van de Raad van Bestuur zijn vacatures ontstaan voor een volledig nieuwe Raad van Bestuur. De huidige Raad van Bestuur a.i. zal voor de zomer van 2021 zijn interim-werkzaamheden binnen het ZMC beëindigen.

In eerste instantie zal de werving- en selectieprocedure worden opgestart voor de positie van voorzitter Raad van Bestuur. Nadat de voorzitter is aangesteld zal de werving- en selectieprocedure voor lid Raad van Bestuur worden opengesteld door de Raad van Toezicht. De voorzitter Raad van Bestuur zal hierbij nauw zijn betrokken.

De tweehoofdige Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij beide bestuurders een deel van de zorgorganisatie aansturen. De exacte portefeuilleverdeling zal in goed overleg tussen de twee bestuurders en de Raad van Toezicht plaatsvinden. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal.

De beide bestuurders vormen een samenwerkingsgericht en complementair team. Als team vullen zij elkaar aan, houden zij elkaar scherp en geven zij elkaar feedback. Zij kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig. Zij passen bij de cultuur van de Zaanstreek en zijn zichtbaar en verbindend, binnen het ZMC als ook binnen het netwerk van het ziekenhuis in de regio.

Beide bestuurders staan in direct contact met en houden feeling met de werkvloer. Vanuit een open, coachende en luisterende houding moedigen zij mensen aan om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.

Zij hebben oog en oor voor de positie van de patiënt en van de medewerkers en zien de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner. Gezamenlijk zorgen zij voor een proactieve informatievoorziening en betrekken zij de medezeggenschapsorganen in een vroeg stadium bij de beleidsbepaling en toekomstige organisatieontwikkeling van het ZMC.

Resultaatgebieden (als Raad van Bestuur gezamenlijk)

 • Waarborgen van de continuïteit van het ZMC door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat het ziekenhuis proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Vervolg geven aan en waar nodig aanvullen van de ingezette strategische koers, met de focus op het inzetten van beschikbare kennis en expertise en in nauwe samenwerking met omgevingspartijen binnen en buiten de zorg de beste oplossingen voor de inwoners van de Zaanstreek ontwikkelen.
 • Tot ontwikkeling brengen van het groeipotentieel in specifieke zorgsegmenten, en hiertoe verder uitbouwen van de samenwerking met Amsterdam UMC, tevens aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen.
 • Versterken van draagvlak bij de medische staf – d.w.z. de vrijgevestigde artsen en de artsen in loondienst – voor gezamenlijke verantwoordelijkheid bij beleidsvoorbereiding en besluiten en de uitvoering ervan alsmede borgen van de duale afstemming tussen de Raad van Bestuur en het zorgmanagement en management van de stafdiensten.
 • Borgen van de status van het ZMC als opleidingsziekenhuis en bewaken van het kwaliteitsniveau van de medische opleidingen.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen. 
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.
 • Onderhouden van goede contacten met samenwerkingspartners, aan wie verschillende onderdelen van de ondersteunende diensten (ICT, laboratorium, schoonmaak etc.) zijn uitbesteed.
 • Doorontwikkelen van het integraal risicomanagement.
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, landelijk, regionaal en lokaal.

(specifiek voor de voorzitter)

 • Stimuleren en aanjagen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus, waarbij steeds de dialoog met de patiënt centraal staat.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en het ZMC positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Bewaken van optimale aandacht van kwaliteit en patiëntveiligheid binnen bestaande en nieuw te ontwikkelen samenwerkingsverbanden met externe partners.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.

(specifiek voor het lid)

 • Uitvoering geven aan het financieel beleid met de focus op efficiënt en kostenbewust werken in de organisatie en realiseren van de hierbij gestelde doelen in termen van verbetering van het bedrijfsresultaat. Tevens uitvoering geven aan het treasury beleid.
 • Uitvoering geven aan digitaliseringsprojecten, in goed overleg met alle zorgprofessionals.
 • Verantwoording dragen voor een toekomst bestendige beschikbaarheid van ICT.
 • Verantwoording dragen voor het meerjaren investeringsprogramma en zorgdragen voor aantrekkelijk en rendabel zorgvastgoed.
 • Onderhouden van de relatie met banken, verzekeraars en accountant.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen

Functie-eisen

 • Voorzitter: ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in een ziekenhuisorganisatie, bij voorkeur met een zorginhoudelijk profiel. Ook kandidaten met ruime directie-/bestuurservaring met de portefeuille financiën/bedrijfsvoering komen in aanmerking.
 • Lid: bij voorkeur met een financiële achtergrond (b.v. bedrijfseconomie, accountancy etc.) en ruime ervaring met de portefeuille financiën/bedrijfsvoering in een grote zorgorganisatie. Ook kandidaten met ruime directie-/bestuurservaring met een zorginhoudelijke portefeuille komen in aanmerking.

Voor beide bestuurders geldt:

 • Academische opleiding en/of academisch denk- en werkniveau.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Vaardigheid in het bedenken van innovatieve oplossingen, het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Succesvol leiding hebben gegeven aan veranderingstrajecten, bijvoorbeeld op het gebied van projecten en programma’s in multivariabele procesomgevingen.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • In staat een goede werkrelatie met (medisch) professionals op te bouwen en te onderhouden.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v.  medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Energiek, empathisch en toegankelijk, oog voor de mens.
 • Coachend, inspirerend en communicatief.
 • Strategisch en koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
 • Innovatief, ondernemend, transparant, stevig en nuchter.
 • Verbinder, relatiebouwer, teamplayer en netwerker, zowel in- als extern.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken zullen plaatsvinden met een selectie – en een adviescommissie waarin een afvaardiging van het management, medische staf, OR, VR en PTR zitting hebben. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant 
T: 0850 – 734 734