CederhofSolliciteer

2021 Voorzitter Raad van Toezicht

De belangrijkste activiteiten van de Stichting Ouderenzorg Kapelle zijn het exploiteren van zorgcentrum Cederhof, het bieden van huisvesting met verzorging, verpleging en behandeling aan ouderen en het leveren van extramurale zorg. Tevens worden senioren(zorg)woningen en een aantal luxe serviceappartementen verhuurd en vindt coördinatie van welzijnsactiviteiten voor ouderen plaats binnen de gemeente Kapelle.
 
Cederhof staat bekend om een uitstekende beoordeling van medewerkers, cliënten en familie. Cederhof streeft als Kapelse organisatie naar naadloos aaneengesloten diensten van welzijn, zorg en wonen. Met bekwame en betrokken medewerkers biedt Cederhof een bijdrage aan de leefbaarheid van de Gemeente Kapelle. Centraal in het handelen staat het persoonlijk contact en het respect voor een eigen leven; “heel persoonlijk”.
 
Bij Cederhof werken 316 medewerkers en zijn ruim 200 vrijwilligers actief. Zij verzorgen met elkaar 62 verpleeghuis patiënten, 139 cliënten met wijkverpleging en 28 cliënten met een extramurale verpleeghuisvraag. Ook wordt huishoudelijk hulp verleend aan 153 cliënten en worden dagelijks 300 verse maaltijden bereid en bezorgd. De organisatie is financieel gezond. De nieuwbouwplannen zijn in uitvoering.
 
Cederhof neemt met overtuiging deel aan het programma Radicale Vernieuwing verpleeghuiszorg: een netwerk waar mensen het belangrijkste zijn en niet de regels. In dat kader wordt in samenwerking met lokale huisartsen en de acute zorg van ziekenhuis ADRZ vormgegeven aan een zorgpension, om de fricties in de wachtlijsten in de extramurale en intramurale zorg op te vangen.
 
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de activiteiten en resultaten van Cederhof. De directeur-bestuurder en de managers vormen tezamen het MT, waarin de randvoorwaarden en kaders worden vastgesteld en bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel als mogelijk worden gedelegeerd naar de teams in het primaire proces. Bij Cederhof is de medezeggenschap intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie en rondom kwaliteit. Dat geldt zowel voor de Cliëntenraad als voor de Ondernemingsraad.
 
Meer informatie, waaronder het bestuursverslag, de jaarrekening en het kwaliteitsverslag, is te vinden op www.cederhof.eu.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Cederhof en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Dit gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.
 
De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan de begroting, jaarrekening, beleids- en meerjarenplannen en is werkgever van de directeur-bestuurder. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd de directeur-bestuurder conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen van Cederhof, die zijn opgesteld volgens de zorgbrede governance code.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd vanuit haar rol aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Cederhof te profileren als aantrekkelijk werkgever.
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
 • Ervoor zorgdragen dat Cederhof financieel op orde blijft.
 • De uitvoering van de vernieuwing van een deel van de vastgoedportefeuille.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Sterke affiniteit met het maatschappelijk speelveld van Cederhof.
 • Algemene kennis van het zorg- en financieringssysteem.
 • Inzicht hebben in de zorgsector en zorgverlening.
 • Evenwaardige gesprekspartner voor de directeur-bestuurder, mede ter invulling van de klankbordfunctie.
 • Gewend zijn om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde thema’s en om het beleid van Cederhof te toetsen met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid. 

Conform het rooster van aftreden ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
Beide kandidaten zijn ervan overtuigd dat kleine, wendbare organisaties als Cederhof, die gericht zijn op de cliënt, de familie en de eigen gemeente, het verschil kunnen maken. Bij voorkeur heeft een van de beide kandidaten affiniteit dan wel ervaring met innovatieve ICT-toepassingen in de zorgsector en met de hiermee samenhangende investeringsafwegingen en implementatierisico’s. Tevens heeft Cederhof de wens dat een van de beide posities wordt ingevuld door een vrouwelijke kandidaat.
 
Specifiek profiel voorzitter Raad van Toezicht

 • Bezit ruime bestuurlijke ervaring in complexe zorgorganisaties of in grote organisaties in het maatschappelijk werkveld, actuele kennis van het zorglandschap.
 • Ervaring als toezichthouder.
 • Bruggenbouwer, inspirerend en enthousiast, hart voor de ouderenzorg.
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
 • Zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen.
 • Beschikt over de statuur en uitstraling om Cederhof te vertegenwoordigen en, in overleg met de directeur-bestuurder, deel te nemen aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied financiën, tevens beoogd lid van de Auditcommissie

 • Ervaring met financiën en vastgoed, achtergrond b.v. financieel manager/directeur.
 • In staat om investeringsbeslissingen inzake vastgoed te beoordelen in het licht van verantwoorde vermogensparameters en toe te zien op het kostenefficiënt benutten van vastgoed.
 • Brede financiële blik, geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder in het kader van de financiële continuïteit.
 • Kennis van dan wel affiniteit met de VVT-sector strekt tot aanbeveling.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, integer en standvastig.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Herkent zich in het cliëntgerichte karakter van Cederhof en denkt mee over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten.
 • Speelt alert in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, is in staat om zaken en ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en mede richting te geven aan de organisatiekoers.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie.
 • Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de directeur-bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734