MedittaSolliciteer

2022 Bestuurder Bedrijfsvoering (Voorzitter Raad van Bestuur)

Meditta is een organisatie van drie regionale huisartsencoöperaties in Westelijke Mijnstreek, Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost en heeft als doel “ondersteuning te leveren voor kwalitatief goede, veilige, toekomstbestendige en aantrekkelijke eerstelijnsgezondheidszorg”. Meditta ondersteunt ca. 230 huisartsen op facilitair, medisch inhoudelijk en/of organisatorisch gebied waardoor er meer tijd overblijft voor de kerntaak van de huisarts: goede zorg voor de patiënt.
 
De diensten van Meditta liggen in het verlengde van de huisartsenpraktijk. Waar het organiseren van zorg bij de individuele huisartsenpraktijk ophoudt en collectieve ondersteuning wenselijk is, neemt Meditta het over.

 • In het Meditta Medisch Centrum Echt, een samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, kunnen patiënten centraal in de regio terecht voor medische beeldvorming, hartritmediagnostiek en oogheelkundig onderzoek. Tevens is het MMC Echt servicepunt van het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Er is sprake van een snelle toegang en de sfeer is comfortabel, persoonlijk en klantgericht.
 • Tijdens de avond, nacht en weekenden werken huisartsen uit de regio voor de spoedeisende huisartsenzorg samen op de Meditta spoedposten Weert, Roermond en Westelijke Mijnstreek.
 • Meditta organiseert zorgprogramma’s op het gebied van chronische aandoening of geestelijke gezondheidszorg waarbij verschillende zorgverleners betrokken zijn.
 • Huisartsenpraktijken kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten die Meditta biedt. Zoals een webshop, facilitaire diensten, geaccrediteerde bij- en nascholingen, kwaliteitsmanagementsysteem, praktijkscan en personeelsdiensten.

 
Meditta is een financieel gezonde organisatie met een jaaromzet van ca. € 40 miljoen. Contractafspraken en onderhandeling met zorgverzekeraars behoort tot de taken van Meditta en de organisatie beschikt over voldoende financiële armslag om te investeren in productontwikkeling en innovatie. Het totaal aantal medewerkers is ongeveer 300 (ca. 170 fte).
 
Strategische koers
De komende jaren ligt de focus van Meditta nog meer op service en ondersteuning van onze huisartsen en het regionale beleid zo optimaal mogelijk vorm te geven binnen de drie regio’s. Focuspunten zijn:

 • De juiste zorg op de juiste plek met in essentie voorkomen van (duurdere) zorg, zorgvernieuwing, zorg dicht bij de patiënt en aandacht van zorg en ziekte naar gezondheid en preventie.
 • Ontzorgen van de huisartsen middels e-Health toepassingen, ICT zorgplatforms en versterken van praktijkmanagement.
 • Arbeidsmarktkrapte en de toenemende werkdruk binnen de huisartsenzorg levert een uitdaging tot het aantrekken en behouden van medewerkers, waarbij de nadruk moet liggen op het werken in de huisartsenzorg aantrekkelijk(er) maken door taak- en functiedifferentiatie, Meditta academie en goed werkgeverschap.
 • Integrale zorg op maat met als doel betere afstemming zorgvraag van de patiënt, samenwerking met zorgpartners en inrichten van eerstelijnsplus activiteiten.
 • Organisatieherontwerp waarbij de nadruk ligt op regionale ondersteuning en borgen van processen middels een uniform kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Regionale samenwerking waarbij Meditta optreedt als collectieve vertegenwoordiger van de aangesloten huisartsen en verdere intensivering van de samenwerking met ketenpartners (ziekenhuizen, partners binnen de 1e lijn, VVT instellingen, GGZ instellingen, sociale domein (gemeenten), wonen en welzijn) in de regio.

 Organisatiestructuur
Per 1 oktober wijzigt de topstructuur van Meditta, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De toekomstige Raad van Bestuur van Meditta zal worden gevormd door een Bestuurder Bedrijfsvoering (tevens Voorzitter Raad van Bestuur) en drie Medisch Bestuurders (huisartsen) uit de regio Weert, Roermond en Westelijke Mijnstreek.
 

 • De Bestuurder Bedrijfsvoering is statutair bestuurder van de Meditta Holding, Zorg, Spoedzorg, Diagnostiek, Shared Service Center en Vastgoed BV. De 3 regio BV’s worden bestuurd door een Medisch Bestuurder en een Regiomanager.
 • De besturen van de drie regionale huisartsencoöperaties vervullen namens de huisartsen de gezamenlijke aandeelhoudersrol van Meditta.

 
De benoeming van de bestuurders geschiedt door de AvA. De Bestuurder Bedrijfsvoering wordt benoemd op voordracht van de RvC en de Medisch Bestuurder op voordracht van de drie regionale coöperatiebesturen met advies van de RvC. Meditta beschikt tevens over een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad die adviesrecht hebben bij de benoeming.
 
Meer informatie, waaronder de jaarrekening en het organogram, is te vinden op www.medittaplein.nl

Functieomschrijving

U vormt samen met de drie Medisch Bestuurders een samenwerkingsgericht en complementair team. Ieder voor zich en tezamen bent u verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid van Meditta en de hieronder vallende BV’s.
 
Vanuit uw rol bent u een belangrijk verbindend element tussen het bestuur van Meditta en de huisartsen in de drie regio’s. Als boegbeeld van de organisatie draagt u de missie, visie en cultuur van de organisatie uit en weet u het positieve imago te continueren. U heeft een visie op toekomstbestendige huisartsenzorg en u stuurt op verbeteringen en innovatie. Samen met de huisartsen staat u pal voor het behouden en continu verbeteren van het hoge kwaliteitsniveau van de geleverde zorg, van spoedzorg en diagnostische zorg tot chronische zorg en praktijkondersteuning. Daarbij heeft u een goed ontwikkeld gevoel voor de culturele en regionale aspecten, die de drie regiogebieden typeren.
 
U geeft leiding aan (het managementteam van) het bestuurs- en stafbureau met expertise op het gebied van kennis en innovatie, kwaliteit en veiligheid, finance, facilitair en ICT, PO&O. (In)direct geeft u leiding aan ca. 170 fte. U bent iemand die ruimte en verantwoordelijkheid geeft en bewaakt en u bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp en gunnend oog voor de mens.
 
U legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
 
Specifieke opdrachten / taken en verantwoordelijkheden

 • Realiseert de ambities en doelen zoals geformuleerd in het strategisch plan en legt daarbij de focus op het toevoegen van waarde aan patiëntenzorg en aan het rendement van de huisartsenpraktijk en met als resultaat dat de huisartsen met elkaar de stap kunnen maken naar toekomstbestendige huisartsgeneeskundige zorg in de regio.
 • Houdt het financiële huis intern op orde en borgt de bedrijfscontinuïteit, met de focus op meer kostenefficiency in de bedrijfsprocessen – en systemen.
 • Staat garant voor een pakket producten en diensten die schaalvoordelen opleveren voor de huisartsenpraktijken, zowel qua prijs en kwaliteit als ook op het gebied van leveringsmogelijkheden etc.
 • Is verantwoordelijk voor de contractering met de zorgverzekeraars (en indien aan de orde: gemeenten) en realiseert aantrekkelijke contractvoorwaarden.
 • Bevordert het kwaliteitsbewustzijn in een open en lerende organisatiecultuur.
 • Versterkt het interne leiderschap en motiveert en inspireert de medewerkers om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en vernieuwing.
 • Draagt zorg en is verantwoordelijk voor prioritering en vertaling van het beleid naar organisatorische taakstellingen, zowel in strategische als tactische zin.
 • Bewaakt de realisatie van het beleid; signaleert knelpunten, bespreekt deze met de betrokkenen, doet voorstellen ter verbetering en bewaakt de kwaliteit en continuïteit van het aanbod alsmede de kosten en opbrengsten daarvan.
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) opstellen van rapportages, analyses, conclusies en adviezen met betrekking tot het beleid. Creëert draagvlak voor beleid en adviezen.
 • Bouwt en onderhoudt een intern en extern netwerk. Initieert, beheert en bevordert overleg en samenwerking met stakeholders die van belang zijn voor Meditta.
 • Onderhoudt een (goede) relatie met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

 Functie-eisen

 • Academisch geschoold/academisch denkniveau.
 • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in een concurrerende zorgomgeving, beschikt over een strategische bedrijfskundige oriëntatie en spreekt de taal van de achterban.
 • Bekend met de structuur/organisatie van de gezondheidszorg, bij voorkeur kennis van de financiële structuur van de zorg.
 • Inzicht hebben in en leiding kunnen geven aan bedrijfsvoeringsprocessen in de organisatie en een bijdrage kunnen leveren aan de (door)ontwikkeling daarvan.
 • Affiniteit met / kennis van ICT ontwikkelingen in de zorg.
 • Commercieel goed onderlegd, inzicht in de competitieve ontwikkelingen in de marktsector van de organisatie.
 • Coachende stijl van leiding geven, verstaat de kunst van het binden en boeien van professionals.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
 • Beschikt over een netwerk dat kan bijdragen aan de positie van de organisatie of is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Competenties

 • Stevige persoonlijkheid, helder en besluitvaardig, staat voor zijn/haar taak, geeft en krijgt respect van alle betrokkenen.
 • Samenwerker, bruggenbouwer, stelt het collectief centraal.
 • Creatief en innovatief met een sterk implementatievermogen.
 • Integer, betrokken, direct en kritisch, staat open voor feedback.
 • Organisatiesensitief, uitstekend gevoel voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
T: 0850 – 734 702