PhiladelphiaSolliciteer

2022 Directeur Huisvesting & Facilitaire Zaken

Philadelphia is de op een na grootste organisatie in Nederland op het gebied van zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia is toonaangevend wat betreft zorginnovatie t.b.v. de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Philadelphia wil er aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf kunnen halen en het leven leiden dat ze zelf willen. De christelijke achtergrond, die inspireert tot naastenliefde, is daarvoor het fundament. Centraal hierbij staan de kernwaarden: Liefde, Lef en Meesterschap.
 
Bij Philadelphia wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt waar het gaat om participatie in de samenleving op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. Het overkoepelende motto is: “het beste uit elkaar”. Mensen hebben elkaar nodig: om te leren, te ontwikkelen en voor elkaar te zorgen. Om er voor elkaar te zijn, om de ander tot zijn recht te laten komen en te laten ‘schitteren’. Om met elkaar het gewone leven te leiden.
 
Philadelphia ondersteunt met 7.600 bevlogen medewerkers en met de onmisbare inzet van 5.000 vrijwilligers ongeveer 8.600 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n ruim 500 kleinschalige locaties zorgen de professionals voor ondersteuning op maat. Philadelphia benut daarbij de voordelen van een grote organisatie en beschikt over veel expertise zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. De kleinschaligheid van de locaties zorgt dat er op een natuurlijke manier contact gemaakt kan worden tussen bewoners en buurtgenoten. Philadelphia werkt constructief samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving.
 
Philadelphia werkt vanuit drie clusters. Het cluster Intensieve Zorg, het cluster Zorg & Wonen en het cluster Werk & Begeleiding. Elk cluster focust op bepaalde cliëntdoelgroepen. Vanzelfsprekend werken de clusters zo optimaal mogelijk samen. Bij Philadelphia is zelforganisatie het uitgangspunt op alle niveaus, de organisatie is gericht op gedeeld leiderschap, eigenheid en zelfstandigheid. Zelforganiserende teams werken en ondersteunen vanuit de volgende kernactiviteiten die het reilen en zeilen van een team of locatie bepalen: zorg en kwaliteit, bezetting, financieel goed geregeld, gericht op de doelstellingen ‘het beste uit elkaar’ en het ‘beste uit de omgeving’.
 
Goede en veilige zorg- en dienstverlening staan binnen Philadelphia onder alle omstandigheden voorop. Kwaliteit van zorg betekent bij Philadelphia dat iedereen, elke dag weer, het beste uit zichzelf kan halen. Beproefde behandel- en begeleidingsstrategieën worden hiertoe ingezet.
 
Philadelphia kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Philadelphia hecht aan het belang van evenwicht in zorg enerzijds en zakelijkheid anderzijds en neemt gepaste maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het huis in financiële zin op orde is en blijft. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Philadelphia groei met een gezonde marge, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor kwaliteit- en zorginnovatie, technologie en nieuwe huisvestingsprojecten.
 
Beleid
Het strategisch beleid wordt continu herijkt, waarbij alle geledingen in de organisatie hun input leveren. Zo worden ideeën vanuit de organisatie omgezet in beleid. Hierbij speelt Philadelphia proactief in op externe ontwikkelingen, zoals actuele maatschappelijke veranderingen, de veranderende en toenemende zorgvraag, de tekorten op de arbeidsmarkt, de groei in zorgkosten en budgetten die onder druk komen te staan.
 
Kernelementen van het beleid zijn:

 • innovatie, digitale dienstverlening en mensgerichte technologie;
 • ondersteuning van meer én andere kwetsbare mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben bij het gewone leven;
 • verdere ontwikkeling van community building en nieuwe businessmodellen;
 •  muziek als hét onderscheidend element;
 • het verstevigen van de positie van impactvolle en stevige speler met de ambitie om deel uit te blijven maken van de top 3 van de sector.

Meer informatie is te vinden op de website www.philadelphia.nl.

Functieomschrijving

In verband met de aanstaande pensionering van de huidige Directeur Huisvesting & Facilitaire Zaken komt Philadelphia graag in contact met kandidaten voor de functie van Directeur Huisvesting & Facilitaire Zaken.
 
Context
Na jaren de focus gehad te hebben op het realiseren van een ambitieus (ver-)nieuwbouw plan is het daarnaast voor de komende jaren belangrijk om beheer en onderhoud van de bestaande portefeuille verder te borgen en te anticiperen op het voornemen van de overheid om scheiden van wonen en zorg verder inhoud te geven. Hierdoor worden alternatieve vormen van samenwerking met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, ontwikkelaars en collega zorgaanbieders mogelijk relevant.
 
Duurzaamheid in techniek en bedrijfsgebouwen is en blijft ook in de komende jaren het speerpunt van elke organisatie, dus ook van Philadelphia. De focus zal daarbij steeds meer liggen op kennis van beheer, onderhoud en duurzaamheid en op de veiligheidsaspecten die gekoppeld zijn aan gebouw en installatie. De facilitaire dienst zal het in gezamenlijkheid ontwikkelen, uitvoeren en in een latere fase beheren van hybride werklocaties binnen Philadelphia mogelijk maken. Hierbij moet gedacht worden aan een ander inrichtingsconcept van het centrale servicekantoor in Amersfoort en het opzetten van kleinere regionale servicelocaties waar medewerkers kunnen aanlanden.
 
Kern van de functie
Naast facilitaire zaken bent u verantwoordelijk voor de gehele vastgoed portefeuille in brede zin. U bent in staat om op strategisch niveau de omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille te beheren en aldus bij te dragen aan een gezonde bedrijfsvoering en – continuïteit van Philadelphia. Samen met de managers en projectmanagers van Huisvesting & Facilitaire Zaken draagt u zorg voor het beperken van risico’s in de breedste zin van het woord, die voortvloeien uit het ontwikkelen en beheren van de vastgoed portefeuille.
 
In uw aanpak geeft u blijk van een holistische en klantgerichte focus. Enerzijds heeft en houdt u altijd oog voor het totaal (grotere geheel van de organisatie maar ook daar buiten), anderzijds stelt u de doelen van een regio centraal en ondersteunt u de directeuren van de clusters bij het bereiken van hun doelen op het gebied van moderne, betaalbare, goede en veilige huisvesting en facilitaire ondersteuning. Het accent zal hierbij steeds meer komen te liggen op het ontzorgen van de organisatie op het gebied van huisvesting en facilitair en op het stellen en onderhouden van kaders waarbinnen de interne afnemers weloverwogen keuzes kunnen maken.
 
U maakt deel uit van het directieteam van Philadelphia. U werkt constructief samen met de collega’s in het directieteam en u draagt vanuit uw kennis en ervaring actief bij aan de strategievorming – en implementatie op Philadelphia-niveau.
 
U legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. U geeft direct leiding aan de managers en projectmanagers van Huisvesting & Facilitaire Zaken. In totaal geeft u (in-)direct leiding aan ca. 40 medewerkers.
 
Taken en verantwoordelijkheden
Ontwikkeling en realisatie

 • Draagt verantwoordelijkheid voor een efficiënte bedrijfsvoering binnen de afdeling Huisvesting & Facilitaire Zaken. Essentieel hierbij is dat de focus meer wordt gelegd op slimmer werken en op meer kostenbewustzijn, met behoud van de hoge kwaliteitstandaarden.
 • Adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en de cluster-/regiodirecteuren met betrekking tot het verbreden van facilitaire diensten of producten en het ontwikkelen en realiseren van de huisvesting, inclusief aan-/verkoop en huur/verhuur.
 • Levert een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch meerjarenplan van de organisatie, vertaalt dit in jaarplannen en begrotingen voor de eigen afdelingen en realiseert de uitvoering hiervan.
 • Onderhoudt contacten met bestaande leveranciers en onderzoekt (markt)mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsrelaties dan wel mogelijkheden voor inkooprationalisatie, waar dit de prijs/kwaliteitsverhouding ten goede komt.
 • Begeleidt projecten en veranderingsprocessen betreffende het eigen vakgebied en de eigen afdelingen, stelt verbeterplannen op en ziet toe op de uitvoering daarvan.
 • Brengt periodiek aan de Raad van Bestuur verslag uit over de onder verantwoordelijkheid van de afdeling Huisvesting & Facilitair vallende projecten en aan de organisatie geleverde diensten.
 • Ontwikkelt en onderhoudt een functioneel in- en extern relatienetwerk.

Beleid en kwaliteit

 • Is eindverantwoordelijk voor de inrichting, samenhang, afstemming en borging van werkprocessen binnen de afdeling Huisvesting & Facilitaire Zaken.
 • Ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, het kwaliteitshandboek, de AO/IC en het binnen de organisatie vastgestelde beleid.
 • Evalueert periodiek protocollen, procedures, beleid en afspraken en doet voorstellen voor aanpassing hiervan.
 • Initieert onderzoek naar besparings- en verbetermogelijkheden en realiseert goedgekeurde onderzoekaanbevelingen.
 • Signaleert vakinhoudelijke in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze in beleids- en verbetervoorstellen voor de eigen afdelingen en voor de organisatie als geheel.
 • Bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en houdt daarbij rekening met aspecten als veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en cliënten.

Leidinggeven

 • Ontwikkelt periodiek het meerjarenbeleidsplan voor de eigen afdeling, stelt de jaarlijkse afdelingsbegroting op en realiseert beide volgens planning.
 • Organiseert een optimale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting binnen de afdeling.
 • Geeft coachend leiding aan de medewerkers en creëert randvoorwaarden voor hun inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.
 • Geeft uitvoering aan het vastgestelde HR-beleid, zoals werving en selectie, voeren van functioneringsgesprekken, opleiding en ontwikkeling, arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en verzuimbegeleiding.
 • Organiseert een adequate communicatie- en overlegstructuur binnen de afdeling en biedt mogelijkheden voor medezeggenschap van de medewerkers.
 • Stemt wensen van interne opdrachtgevers/klantgroepen af en maakt afspraken over prioriteitstelling en eventuele doorbelasting van kosten.

Functie-eisen

 • Opleiding op academisch niveau (b.v. bedrijfskunde, facilitair management), een afgeronde MBA is een pre.
 • Ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke leidinggevende positie in een complexe organisatie in non-profit/profit. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre.
 • Heeft inzicht hoe ontwikkelingen op verschillende terreinen (huisvesting, facilitair/services, inkoop, onderhoud/beheer) impact hebben op de toekomst van de organisatie en hoe daarop strategisch beleid en lange termijn doelen te ontwikkelen.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening, Greendeal zorg en duurzaamheid alsmede ruime kennis van/ervaring met projectmanagement, – methoden en technieken.
 • Goed financieel en bedrijfseconomisch inzicht.
 • Goede coachende managementkwaliteiten en leidinggevende ervaring aan een diverse groep van professionals.
 • Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen.
 • In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus en energiek, ondernemend, commercieel onderlegd.
 • Besluitvaardig en standvastig, kan een strategische koers bepalen vanuit analytisch oogpunt.
 • Verbinder, toegankelijk, staat achter de medewerkers, soepel in de omgang.
 • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
T: 0850 – 734 702