2022 Lid Raad van Toezicht

GGNet is de grootste GGZ-dienstverlener in Noord- en Oost-Gelderland met een breed aanbod gericht op preventie, kortdurende enkelvoudige behandeling tot gespecialiseerde GGZ. Tevens bieden wij forensische psychiatrische zorg. We zijn Top GGZ gecertificeerd op persoonlijkheids- en eetstoornissen en bieden Begeleid wonen. Met 2.100 collega’s en zo’n 200 vrijwilligers ondersteunen, begeleiden en behandelen we circa 18.000 mensen met psychiatrische aandoeningen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Dit doen we vanuit de standplaatsen Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Zevenaar, Warnsveld en Winterswijk, waarbij we ons richten op alle leeftijdsgroepen binnen onze regio.
 
Ambitie: juiste zorg, juiste plek, juiste moment
In het nieuwe meerjarenbeleidsplan Een wereld te winnen hebben we onze ambitie voor de komende drie jaar op een rij gezet. Wij willen GGNet transformeren tot een netwerkzorgverlener die de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment levert. Heel specifiek betekent dit:

 • We willen voor onze patiënten dat ze minder afhankelijk zijn van zorg. Sleutelbegrippen hierbij zijn zelfregie, focus op herstel, ‘blijven meedoen’ door zoveel mogelijk in je eigen omgeving te blijven, de inzet van ervaringsdeskundigheid en van het sociale netwerk van de patiënt.
 • We gaan voor betaalbare, toegankelijke en inclusieve zorg.
 • We zetten sterk in op de vitaliteit en professionele ontwikkeling van onze medewerkers.
 • We zoeken nieuwe en andere wegen om onze zorg nog beter te maken.
 • We delen onze visie actief binnen en buiten de ggz.

Netwerkzorg draait om gecoördineerde samenwerking rond patiënten, samen met andere netwerkpartners in de regio. Dit vraagt om het afbreken van schotten tussen organisaties, functies en domeinen en samenwerking vanuit een andere invalshoek. Uiteindelijk gaat netwerkzorg meer over het bevorderen van gezondheid en welbevinden dan over het bestrijden van ziektes. Samen met patiënten en hun (zorg)netwerk wil GGNet werken aan een weerbare inclusieve maatschappij en afhankelijkheid van zorg voorkomen. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn krijgen handvatten om de draad weer op te pakken, om met de eisen van deze tijd om te gaan.
 
De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. In 2021 realiseerde GGNet een totale omzet van € 171,5 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en om onderhouds- en (ver)bouwactiviteiten te kunnen uitvoeren.
 
Organisatie
De raad van bestuur formuleert, realiseert en is eindverantwoordelijk voor het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur werkt als collegiaal bestuur. De raad van bestuur werkt nauw samen met het directieteam.
 
Het directieteam bestaat uit de zorgdirecteuren van:

 • Ambulant (met onderdelen Scelta en Amarum); 
 • Behandeling & Verblijf;
 • BOJ (met onderdelen BAS (generalistische GGZ), Ouderen en GGNet Jong).
 • Ook de drie clusterdirecteuren van de clusters Mens & Organisatie, Markt en Bedrijfsvoering maken deel uit van het directieteam. Elke directeur is volledig verantwoordelijk voor het behalen van de (zorg)inhoudelijke, financiële en beleidsmatige doelen van zijn organisatieonderdeel.

 
De disciplinegebonden staven als ook de centrale cliëntenraad, de familieraad en de ondernemingsraad worden nauw bij de strategie en de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken.

Informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op https://www.ggnet.nl 

Functieomschrijving

GGNet werkt vanuit het raad van toezicht-model. In dit model werken raad van bestuur en raad van toezicht samen aan het bieden van goede zorg aan patiënten met psychiatrische problematiek. Dit doen zij ieder vanuit een andere rol. De raad van bestuur bestuurt GGNet zodanig dat GGNet haar maatschappelijke doel realiseert. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en externe toezichthouders.
 
De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen (de aan) GGNet (verbonden organisaties en/of rechtspersonen) alsmede de besturing
hiervan namens de samenleving. Daarnaast treedt de raad van toezicht op als werkgever voor de raad van
bestuur namens GGNet en staat de raad van toezicht de raad van bestuur met raad terzijde.
 
In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en de verbonden rechtspersonen;
 • de wijze waarop de organisatie omgaat met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • de strategie en de risico’s van de activiteiten van de organisatie en verbonden rechtspersonen;
 • het in lijn met de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
 • het beleid om adequate invloed van belanghebbenden te waarborgen;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het kwaliteits- en veiligheidsbeleid;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het functioneren van de raad van bestuur en raad van toezicht.

De wijze waarop de raad toezicht houdt, is afgestemd op de bovengenoemde veranderopgave van GGNet. De raad van toezicht maakt afspraken met de raad van bestuur over de veranderstrategie en hoe de raad van bestuur dat bewaakt. Jaarlijks worden de kritische prestatie-indicatoren benoemd (harde en zachte indicatoren) om de effectiviteit van het handelen van de raad van bestuur en de organisatie te toetsen. Daarnaast houdt de raad toezicht op de statische kwaliteit (borging van risicogebieden in de dagelijkse zorgpraktijk) en dynamische kwaliteit (de ontwikkeling van de zorg) van GGNet.
 
De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. Een van vier deze leden heeft de rol van vicevoorzitter. Drie commissies adviseren de raad van toezicht: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie. Iedereen in de raad van toezicht heeft zitting in een of twee commissies. De zittingsduur is maximaal twee keer vier jaar. De raad van toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
De raad van toezicht vergadert minimaal 5 keer per jaar met de raad van bestuur. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van toezicht samen met de voorzitter van de raad van bestuur. Ook voert (een afvaardiging van) de raad van toezicht regelmatig overleg met de besturen van de disciplinegebonden staven en het college geneesheer directeuren als ook met de centrale cliëntenraad, de familieraad en de ondernemingsraad. Daarnaast worden door (een afvaardiging van) de raad van toezicht periodiek bezoeken gebracht aan de locaties.
 
Algemene profielschets leden raad van toezicht
Elk lid van de raad van toezicht moet in beginsel een generalist zijn die afwegingen kan maken in het belang van de organisatie. De leden hebben een interne taak en vertegenwoordigen de organisatie dus niet naar buiten. Onder normale omstandigheden beslaan de werkzaamheden twaalf dagen per jaar, maar in bijzondere omstandigheden maakt het lid meer tijd vrij.
 
Een lid van de raad van toezicht bij GGNet:

 • is oprecht betrokken bij en heeft affiniteit met de aard, activiteiten en cultuur van GGNet;
 • is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid van GGNet en haar belangen te beoordelen;
 • heeft een scherp oog voor de risico’s en de kansen met betrekking tot de missie van GGNet;
 • heeft oog voor de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie;
 • is gericht op kennisuitwisseling tussen de verschillende afdelingen en disciplines;
 • heeft begrip van en gevoel voor de omgevingsfactoren die het succes van GGNet bepalen;
 • kan besluiten nemen op basis van rationele overwegingen met gevoel voor verhoudingen;
 • wordt ook door de buitenwereld gezien als iemand die een onafhankelijke positie ten opzichte van de raad van bestuur inneemt;
 • heeft kennis van de Zorgbrede Governancecode 2022;
 • onderschrijft de toezichtvisie van de raad van toezicht;
 • is in het verleden niet werkzaam bij of verbonden geweest aan GGNet;
 • maakt geen deel uit van een bestuurs- of toezichthoudend college van een organisatie waar GGNet zakelijke belangen heeft;
 • heeft voldoende tijd om zijn/haar werkzaamheden naar behoren te kunnen voldoen.

 
Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de raad van toezicht. Gezien de plek die vrijkomt, wordt van het nieuwe lid verwacht dat hij/zij deskundig is op het terrein van HR en organisatiekunde. Ook verwachten we dat het nieuwe lid de rol van voorzitter van de remuneratiecommissie op zich neemt. Deze commissie bereidt o.a. ten behoeve van de raad van toezicht de werving en selectie van leden raad van toezicht en van het bestuur voor en ziet toe op de honorering conform wet- en regelgeving. Er is een reglement van de remuneratiecommissie waarin de taken zijn beschreven.
 
Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel lid raad van toezicht, portefeuille organisatiekunde & HR, tevens voorzitter van de remuneratiecommissie

 • een opleiding op academisch niveau met een accent op HRM; 
 • ruime deskundigheid en ervaring met HRM, in het bijzonder t.a.v. strategisch HR beleid (waaronder de ontwikkeling van leiderschap in organisaties), sociaal beleid en arbeidsmarktontwikkelingen. Heeft een visie op de rol en functie van HRM in de organisatie en acteert als klankbord en sparringpartner voor de raad van bestuur bij de realisatie van strategische doelen. Veranderkundig sterk, ervaren met transities en complexe organisatieontwikkelingen binnen organisaties. Dit kan als HRM-professional op directieniveau of als directeur/bestuurder met een stevige focus op organisatieontwikkeling;
 • affiniteit met de ggz-zorg / ervaringsdeskundigheid strekt tot aanbeveling;
 • (politiek-) bestuurlijke affiniteit en oog voor besturings- en besluitvormingsprocessen;
 • goed gevoel voor en ervaring met governance vraagstukken, al of niet vanuit een eerdere positie als toezichthouder.

 
Persoonlijke eigenschappen en competenties. GGNet zoekt iemand:

 • die zijn of haar sporen heeft verdiend;
 • die maatschappelijk en bestuurlijk breed geïnformeerd is en dus een eigen relevant netwerk heeft;
 • die past in het team en bijdraagt aan een goed samenspel en tegenspel met de overige leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • die handelt vanuit integriteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid;
 • met strategisch denkvermogen, inlevingsvermogen en leiderschapskwaliteiten;
 • die energie en daadkracht uitstraalt en ook ongevraagd initiatieven naar (mede-)toezichthouders en de raad van bestuur ontplooit;
 • die kan omgaan met conflicten door de balans te vinden tussen afstand houden, onafhankelijkheid en actief laten informeren;
 • met zelfreflectie en het vermogen om op een constructieve wijze feedback te kunnen geven;
 • met een gezond kritische houding;
 • die zich vragend en luisterend opstelt, onbevangen is en actief signalen en informatie verzamelt om het functioneren van de Raad van Toezicht te verbeteren.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.
 

Procedure

Solliciteren kan via https://www.suurcompany.nl
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie.
 
Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702