YuliusSolliciteer

2022 Lid Raad van Toezicht (Psychiater)

Yulius is met circa 1.900 medewerkers verdeeld over 60 locaties een van de grootste aanbieders van gespecialiseerde en generalistische geestelijke gezondheidszorg in de regio’s Drechtsteden, Rotterdam en Rijnmond. Yulius biedt gespecialiseerd onderwijs aan 1.600 leerlingen. Jaarlijks behandelt Yulius meer dan 13.000 mensen met lichte of ernstige klachten.
 
De meeste mensen worden in hun eigen omgeving begeleid en behandeld: thuis, in de wijk, bij de huisarts of in een polikliniek. Soms zijn de klachten zo ernstig dat tijdelijk opname in een kliniek of verblijf in een beschermde woonomgeving nodig is. Yulius doet dit niet alleen: samen met cliënten én partners, zoals wijkteams, huisartsen, woningcorporaties of anderen werkt zij aan de positieve gezondheid van haar cliënten. Indien Yulius niet de juiste behandeling kan bieden, draagt ze de behandeling over aan een andere zorgaanbieder.
 
Yulius spant zich in om het hulpverleningsaanbod in de geestelijke gezondheidszorg doorlopend te verbeteren. Om deze reden is Yulius actief in het zelf ontwikkelen van of met partners deelnemen in innovatieve projecten. Yulius biedt medewerkers verschillende mogelijkheden om zich te blijven ontplooien. De afgelopen jaren zijn door Yulius verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd over thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg en het gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs. Yulius is een opleidingsinstituut voor onder andere de functies verpleegkundig specialist, gz- en klinisch psycholoog en psychiater.
 
Leidende principes
Yulius heeft binnen alle lagen van de organisatie de leidende principes bepaald en vastgelegd. De leidende principes vormen de basis voor afspraken over de manier waarop mensen bij Yulius met elkaar omgaan en stellen hen in staat om het juiste te doen.
 
Samen het verschil
Wij bieden cliënten, leerlingen, hun naasten, collega’s en maatschappelijke partners een duurzaam perspectief. We investeren in samenwerking, ook als het moeilijk wordt. We pakken regie in samenwerkingsprocessen en over het eigen proces. Daarbij luisteren we naar wat voor de ander het verschil maakt en nemen we verantwoordelijkheid. We respecteren elkaar, werken vanuit vertrouwen en zorgen ervoor dat men zich thuis voelt bij Yulius.
 
Luisteren
Wij luisteren eerst om te begrijpen wat voor cliënten, leerlingen, hun naasten, collega’s en maatschappelijke partners het verschil maakt. Dat doen we met ons hart en ons verstand. Zonder vooroordeel en voordat we handelen.
 
Doen
Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daartoe tonen we toekomstbestendig ondernemerschap en doen we het goede voor cliënten, leerlingen, collega’s en partners. Dit doen we verstandig en op basis van onze expertise.
 
Ontplooien
Wij geven iedereen de ruimte om te herstellen, ontwikkelen, leren en groeien. Dit doen we door het hebben van oprechte aandacht en het stimuleren van talenten. Daarbij geven we de ruimte en mogelijkheden om te ontplooien. Het maken van fouten hoort daarbij, daar leren we van waardoor we blijven verbeteren.
 
Yulius is dynamisch en in beweging. Op dit moment is Yulius bezig met het formuleren van de nieuwe strategische koers voor de komende jaren.
 
Bij Yulius heeft de corona-gerelateerde problematiek een grote impact op de medewerkers en op de persoonlijke levens van de cliënten en patiënten en hun verwanten. Yulius is er trots op dat ondanks de omstandigheden, en dankzij de grote inzet van veel collega’s, Yulius als organisatie in staat was om in deze uitdagende tijd zorg en onderwijs te blijven verlenen aan haar cliënten en leerlingen.
 
Yulius kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Voor 2022 is een omzet begroot van ca. € 150 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan diverse investerings- en digitaliseringsprogramma’s.
 
Bestuur en organisatie
Yulius bestaat uit twee stichtingen te weten de stichting Yulius en de stichting Yulius Onderwijs. Yulius wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. Met een wendbare en flexibele organisatiestructuur kan Yulius proactief inspelen op de dynamiek in de externe omgeving.
 
De directie Volwassenen bestaat uit de algemeen directeur en twee zorgdirecteuren. De directie Kinder- en jeugdpsychiatrie wordt aangestuurd door de algemeen directeur en twee zorgdirecteuren. De directie Onderwijs heeft twee directeuren.
 
Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers geregeld in de cliëntenraad resp. de ondernemingsraad en medezeggenschapsraad. Deze organen worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.
 
Meer informatie, o.a. het jaarverslag en het kwaliteitsstatuut, is te vinden op www.yulius.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Yulius. De raad van toezicht wordt betrokken bij het strategisch beleid, kwaliteit van zorg en onderwijs, financiën, de positie van Yulius in de (stedelijke) regio, samenwerkingsverbanden met andere instellingen, communicatie en marketing. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding. De leden van de raad fungeren als gewaardeerde gesprekspartners voor de raad van bestuur.
 
In dit kader bewaakt de raad van toezicht:

 • Realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • Strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • Opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • Financiële en niet financiële verslaglegging;
 • Kwaliteit en veiligheid van zorg en onderwijs;
 • Naleving van wet- en regelgeving;
 • Verhouding met belanghebbenden;
 • Op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichtingen;
 • Continuïteit van het bestuur van de organisatie;
 • Alle overige aspecten, die direct of indirect bijdragen aan het succes van Yulius.

 
Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden van de raad van toezicht klankbord voor de raad van bestuur aangaande het strategisch beleid en specifieke onderwerpen. De raad van toezicht onderhoudt ook een constructieve relatie met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medezeggenschapsraad.
 
De raad van toezicht heeft een viertal commissies ingericht waarbij telkens twee leden van de raad betrokken zijn. Dit betreft de auditcommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid, de commissie onderwijs en de remuneratiecommissie. De commissies hebben een rol bij de voorbereiding en verdieping van de oordeelsvorming van de raad van toezicht en dragen bij aan de monitoring van beleid en uitvoering op het werkterrein van de commissie.
 
De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van Yulius in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van allen die bij Yulius betrokken zijn.
 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht komt volgens de statuten minimaal zes keer per jaar bijeen. De leden van de raad van toezicht houden contact met de praktijk door deelname aan b.v. werkbezoeken en themabijeenkomsten en door ontmoetingen met de medezeggenschaporganen (OR, MR en CR).
 
De raad van toezicht is samengesteld op grond van profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorgge­relateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance, kennis van vastgoed en kennis van juridische zaken. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
Algemeen profiel lid raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht beschikken over een academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden en deze constructief in te brengen en beschikken over specifieke deskundigheid op een of meer beleidsterreinen van Yulius. Leden van de raad zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg (met name in de ggz) en het gespecialiseerd onderwijs. De leden van de raad van toezicht hebben oog voor de relatie tussen management en professie en zicht op het strategisch management van professionele organisaties. Vanuit karakter en ervaring om kunnen gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek, is vereist. De leden zijn bekend met de huidige visie op toezicht, de governance code zorg 2022 en de ontwikkelingen op dit vlak.
 
In verband met het aftreden van een van de leden van de raad van toezicht ontstaat er een vacature voor een lid raad van toezicht met een zorginhoudelijk profiel. Het nieuwe lid is onafhankelijk en heeft op geen enkele wijze verbinding met Yulius. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. Omwille van een evenwichtige samenstelling gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouwelijke kandidaat.
 
Specifieke profiel lid raad van toezicht met een zorginhoudelijk profiel
Ervaring als senior professional, geneesheer-directeur, directeur behandelzaken of bestuurder in de ggz. Achtergrond als psychiater, klinisch- of gz-psycholoog.
Heldere visie op landelijke ontwikkelingen in de ggz, gecombineerd met een goed conceptueel en strategisch denkvermogen.
Weet ‘hoe de hazen lopen’, doorziet de complexe processen en de interacties tussen zorg en bedrijfsvoering.
Herkent zich in de leidende principes van Yulius (luisteren, doen en ontplooien), en ziet er op toe dat de professionals in staat worden gesteld om het beste te doen in het belang van de cliënt en diens verwanten.
Een passend professioneel netwerk is een pre.
Ervaring als toezichthouder is een pre maar vormt geen vereiste.
Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de raad van toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, oprecht betrokken, warm hart voor de zorg, communicatief vaardig.
 • Proactief, doortastend, nieuwsgierig en kritisch.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Brug kunnen slaan naar Yulius gespecialiseerd onderwijs.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt, de leerling en de medewerker.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Na de voorselectie door Suur & Company worden de long- en shortlist aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734