Ziekenhuis Gelderse ValleiSolliciteer

2022 Manager I&A

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een dynamische organisatie met bijzondere expertise op het gebied van voeding, bewegen en slaap. Wij leveren hoogwaardige, goed georganiseerde en mensgerichte zorg en geven patiënten handvatten waarmee zij zelf kunnen bouwen aan een gezonde leefstijl. Hiermee bieden wij mensen gezondheidswinst voor hun verdere leven. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een modern ziekenhuis. Patiënten kunnen bij ons terecht voor bijna alle medische specialismen. We hebben een groot aantal subspecialisaties en werken samen met andere (zorg)organisaties. Zo leveren wij een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. De patiënt kan met al zijn zorgvragen bij ons terecht. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie.
 
Het ziekenhuis heeft een jaaromzet van ruim € 270 miljoen. We hebben 2.623 medewerkers, 185 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Wij verzorgen patiënten in West- en Midden Gelderland en Oost-Utrecht. Dit verzorgingsgebied telt ruim 260.000 inwoners. Wij hebben spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en een polikliniek met prikpost in Wageningen. Zo waarborgen wij de patiëntenzorg dichtbij huis voor de inwoners van met name West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht, maar ook voor patiënten van (ver) daarbuiten.
 
Ziekenhuis Gelderse Vallei is een netwerkziekenhuis. Zo geven wij invulling aan de (maatschappelijke en strategische) rol in het netwerk, door het aangaan van samenwerkingen en allianties. Dit komt tot uiting in o.a. samenwerking met de huisartsen in de regionale zorgagenda, samenwerking met de GGZ voor het borgen van de beschikbaarheid van acute zorg voor de psychiatrische patiënt en samenwerking met de VV&T als het gaat om ketenzorg ouderen. Dit alles onder de noemer Vallei Vitaal. Er is veel aandacht voor een cultuur van continu verbeteren, veiligheid en participatie van patiënten en medewerkers en het bieden van verantwoorde zorg. ZGV maakt zich sterk voor maatschappelijk bewust ondernemen en heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal zorg.
 
Op een aantal gerichte medische gebieden heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei specifieke expertise in huis op het gebied van voeding, bewegen en slaap. Dit zijn de expertisecentra DarmLeverCentrum, Reuk- en smaakcentrum, Slaapcentrum en Sports Valley. Deze expertisecentra ontwikkelen kennis en kunde die vervolgens breed toegepast kunnen worden in het ziekenhuis. Dat doen ze onder andere door middel van wetenschappelijk onderzoek. Deze expertise wordt (inter)nationaal erkend.
 
ZGV kent een gezonde financiële huishouding. De organisatie is goed voorbereid om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen. In de komende jaren wordt fors geïnvesteerd op het gebied van huisvesting, medische apparatuur en I&A. Om hiervoor benodigde financiële ruimte te garanderen blijft ZGV vol inzetten op integraal capaciteitsmanagement en herinrichting van processen om de capaciteit zo doelmatig mogelijk in te zetten.
 
We willen een aantrekkelijk ziekenhuis zijn om in te werken, waar professionals zich gehoord en gewaardeerd voelen en eigenaarschap tonen. We zetten hiertoe professioneel leiderschap, dialoog en ontwikkeling centraal, wat bijdraagt aan goede patiëntenzorg en werkplezier. Met instroom, opleiden en behoud van (zorg)professionals zorgen we voor voldoende gekwalificeerd personeel.
 
Inhoudelijk staat 2022 in het teken van digitalisering en innovatie, met als belangrijke stap de voorbereiding op het nieuwe Electronisch Patiënten Dossier. Om goede en mensgerichte zorg veilig en betaalbaar te houden, krijgt zorg meer en meer een hybride vorm: digitale zorg wordt steeds belangrijker. We gaan werken volgens uniforme zorgprocessen waardoor we eenvoudig gegevens delen met onze patiënten via het patiëntenportaal, met collega’s én met andere zorgverleners zoals huisartsen en thuiszorg. Door middel van het programma Next richten we ons de komende jaren op het klaarmaken van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor de zorg van de toekomst met focus op digitale zorg (waaronder beeldbellen), doorontwikkeling van het patiëntenportaal en onze eZorgpaden en digitale gegevensuitwisseling in de keten. Een ambitieuze uitdaging voor de nieuwe manager I&A. Hierbij gaat het niet alleen om de technische ontwikkeling, maar vooral om de toepassing van digitalisering als belangrijk onderdeel van veilige en mensgerichte zorg en de professionele vaardigheden, die daarbij horen.
 
Voor informatie over Ziekenhuis Gelderse Vallei, waaronder het jaarverslag 2020, kijk op
https://www.geldersevallei.nl/over-zgv/publicaties. Het jaardocument 2021 zal op korte termijn beschikbaar worden gesteld.
 
Bestuur
De voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur vormen een collegiaal bestuur, ieder met eigen portefeuilles. In verband met de importantie wordt de I&A portefeuille collegiaal gedeeld. De voorzitter en het lid dragen de collectieve eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
De raad van bestuur hecht aan duale besturing en duaal management met de medische staf. Er is co-bestuur, waarbij de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur medische staf zitting hebben in de raad van bestuur vergadering. Op bestuurlijk niveau nemen zij belangrijke strategische besluiten in gezamenlijkheid.
 
Het primaire proces is ingericht aan de hand van tien zorgthema’s. Ieder thema wordt geleid door een themamanager en een vakgroep overstijgend medisch leider op basis van duaal management, waarbij iedere themamanager twee thema’s aanstuurt. Zij worden daarbij door verschillende stafafdelingen zoals de afdeling I&A geadviseerd en ondersteund. Daar hoort een besturingsfilosofie bij, die uitgaat van denken en werken vanuit het collectief, verantwoordelijkheden die zo laag mogelijk zijn belegd in de organisatie en cultuurwaarden waarin onder meer mensgerichte zorg centraal staat.

Functieomschrijving

ZGV komt voor deze functie graag in contact met een ervaren manager Informatisering & Automatisering (I&A), met bij voorkeur kennis en ervaring in de zorg, die vanuit eigen kennis, expertise en ervaring het voortouw neemt bij de verdere transformatie van ZGV op weg naar een zo volledig mogelijk digitaal en geïnformatiseerd netwerkziekenhuis. De huidige manager is vanwege pensionering van de vorige manager op basis van een interim aanstelling actief sinds 1 maart 2022. Het is de bedoeling de positie manager I&A met een vast dienstverband in Q3 2022 in te vullen.
 
ZGV bereidt zich nu voor op het in gebruik nemen van een nieuw EPD (Nexus) in december 2022, waardoor continuïteit van de I&A-functie extra belangrijk is. Voor de overgang naar het EPD is een programmamanager aangetrokken die samen met de manager I&A verantwoordelijk is voor het organiseren van die overgang.
 
U maakt deel uit van het MT van ZGV. U werkt constructief samen met de collega’s in het MT en u draagt vanuit uw kennis en ervaring actief bij aan de strategievorming van I&A op ZGV-niveau. U bent bovenal resultaatgericht en een gewaardeerd gesprekspartner voor de raad van bestuur alsmede voor de portefeuillehouder I&A vanuit de zorg, de Chief Medical Information Officer (CMIO) en de Chief Nursing Information Officer (CNIO).
 
U geeft direct leiding aan de managers van twee afdelingen, namelijk afdeling ICT en afdeling Applicatiebeheer & Medisch Archief. De afdelingsmanagers van deze afdelingen rapporteren aan u, evenals de vier PIA’s (Proces- & Informatiearchitecten) en de Chief Information Security Officer (CISO).
In totaal geeft u (in-)direct leiding aan ca. 50 fte.
 
U staat dicht bij de zorg, u investeert in goede en plezierige werkrelaties met de professionals van de afdelingen en u staat open voor hun wensen en adviezen. U toont vertrouwen in de leidinggevende kwaliteiten van de afdelingsmanagers en u stimuleert en inspireert hen bij het dragen van verantwoordelijkheid op het tactische en operationele vlak. Met uw team actualiseert u de digitale strategie en zorgt u voor een breed draagvlak en een goede verbinding met de ZGV e-health strategie. U houdt de regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale zorgstrategie proactief bij.
 
Opgaven, taken en verantwoordelijkheden

 • U maakt een plan voor het verder uitbreiden en verbinden van de gebruikers- en zorgorganisatie en de I&A-organisatie, onder meer door inzet van informatiemanagement, versterken van het productportfoliomanagement en het verder centraal zetten van de vraag vanuit de gebruikers als leidende draad voor de I&A organisatie. Dit alles in gezamenlijkheid met de CMIO en CNIO, de portefeuillehouder I&A vanuit de zorg en het centrum van digitale zorg dat reeds een rol speelt in de ontwikkeling van beleid en strategie. Dit leidt tot levering van noodzakelijke en gewenste digitale- en IT-voorzieningen. U communiceert hierbij duidelijk en helder in begrijpelijke taal. U geeft sturing aan en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan.
 • Op basis van een ziekenhuis breed strategisch plan over de positie van ZGV als netwerkziekenhuis in haar regionale netwerk, maakt u een concreet I&A plan van aanpak, gebruikmakend van moderne technologie om gegevensuitwisseling verregaand te faciliteren en te ondersteunen.
 • U signaleert trends en ontwikkelingen in de (zorg)markt en vertaalt deze in samenspraak met collega managers in organisatiebeleid over de volle breedte van het werkterrein van ZGV.
 • U neemt het voortouw in de ontwikkeling en uitwerking hiervan in toekomstvast beleid betreffende brede I&A vraagstukken die nu spelen en/of zich in de nabije toekomst kunnen aandienen.
 • U verstevigt en verbreedt de basis van professioneel projectmanagement.

 
De volgende thema’s en ontwikkelingen zijn voor de komende jaren van belang:

 • Ontwikkeling van een visie op de rol van I&A in de samenleving en de vertaling daarvan naar de zorg.
 • Verbetering van de informatievoorziening voor de gehele zorgketen en de bedrijfsvoering.
 • Intensiveren van de verbinding van I&A met het management van zorg en bedrijfsvoering, resulterend in een vanuit de zorg afgeleide I&A meerjaren roadmap met integrale bekostiging.
 • Jaarlijks afstemmen en actualiseren van de ziekenhuisbrede digitaliseringsagenda zodat deze optimaal aan blijft sluiten op de meerjaren strategie.
 • Duurzaam inrichten van de afdeling met als focus het realiseren van een regiefunctie gekoppeld aan reële plannen en sturing op de business case die ten grondslag ligt aan de ingezette projecten en programma’s.

 
Functie-eisen

 • Uitstekend in staat om constructief samen te werken met (medisch) professionals, beschikt hierbij over het vermogen om op een prettige manier de synergie tussen belangen van professionals en organisatie te bewerkstelligen.
 • Bewezen ervaring met het initiëren en ondersteunen van (complexe en organisatiebrede) veranderingsprocessen en cultuurverandering. Zet en houdt hierbij vast aan een stip op de horizon.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in een soortgelijke verantwoordelijke leidinggevende I&A positie.
 • Beschikt als generalist over een visie en een toekomstgerichte en brede kijk op de inzet van I&A in de zorg en het netwerk eromheen, fungeert als boegbeeld van de I&A in het ziekenhuis en de regio.
 • Goede coachende managementkwaliteiten en bewezen leidinggevende ervaring aan een diverse groep van I&A-professionals, geeft ruimte aan ieders persoonlijke professionaliteit.
 • Zorgt voor beweging in de gewenste richting en heeft oog voor de medewerkers. Reflecteert regelmatig op het proces en het eigen aandeel hierin.
 • Ruime ervaring in (aansturing van) project- en programmamanagement: heeft overzicht en weet hoe het werkt, ook in aansturing van externen en leveranciers.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Besluitvaardig en standvastig, kan een strategische koers bepalen vanuit analytisch oogpunt vanuit de samenwerking.
 • Effectief communicator en onderhandelaar met pragmatische insteek.
 • Kan beleid omzetten naar afdelingsdoelen, werkafspraken en resultaten.
 • Prettig mens om mee samen te werken, van nature een warme persoonlijkheid.
 • Verbinder met een breed gedragsrepertoire, kan adequaat interveniëren in groepsprocessen en vindt het van belang om zaken open op tafel te leggen en te bespreken. Biedt structuur, legt verantwoordelijkheden laag, en heeft een goed overzicht in de lopende zaken en problematiek.
 • Denkt vanuit klantwaarde en is van nature geneigd tot het realiseren van continue verbeteringen.
 • Zichtbaar, toegankelijk en betrokken, bezit een grote mate van executiekracht.
 • Positief ingesteld, nuchter, oog voor detail, overziet steeds het geheel.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Kandidaten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal een shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 23 juni 2022.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Gert-Jan Borghuis, Associate Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734