Algemene BestuursdienstSolliciteer

2023 directeur behandelzaken Oostvaarderskliniek

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
 
Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.
Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Oostvaarderskliniek
De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt het FPC-patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag. De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Naast patiënten met een tbs-maatregel richt FPC de Oostvaarderskliniek zich op patiënten met een andere juridische titel. De Oostvaarderskliniek beschikt in dit kader over een forensisch FACT-team en de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt. Deze laatste betreft een samenwerking met Tactus Verslavingszorg. 

De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. De Oostvaarderskliniek is een Rijkskliniek en als zodanig onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Oostvaarderskliniek kent een omzet van ongeveer 33 miljoen euro en de personele omvang is ongeveer 340 fte. Meer informatie over de Oostvaarderskliniek is te vinden op de website: www.oostvaarderskliniek.nl
 

Functieomschrijving

DIRECTEUR BEHANDELZAKEN OOSTVAARDERSKLINIEK

De opgave
De directie bestaat dan ook sinds kort uit een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. De directeur behandelzaken richt zich binnen zijn of haar portefeuille specifiek op het behandelbeleid van de kliniek en de inhoudelijke sturing. De algemeen directeur richt zich op alle overige portefeuilles en is integraal eindverantwoordelijk. Belangrijk is dat de beide directieleden goed kunnen samenwerken en elkaar goed aanvullen. De directeur behandelzaken is ook plaatsvervangend algemeen directeur & plaatsvervangend bestuurder (WOR).
 
De directie stuurt het managementteam aan. Het managementteam bestaat sinds kort uit de Manager Behandeling, Manager Therapeutisch milieu, de Manager Algemene Zaken, de businesscontroller een directiesecretaris. Als directeur behandelzaken geef je hiërarchisch leiding aan de manager behandelzaken.
 
We zoeken een directeur die de door ons ingezette koers kan voortzetten en uitbouwen in beleid, cultuur en uitvoering. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het verder professionaliseren van onze behandelorganisatie met een duidelijke focus op het centraal stellen van onze patiënten. Diverse behandellijnen zijn verder gestroomlijnd en thans zijn we doende ons dagprogramma verder te professionaliseren. Ook is de afgelopen jaren een eerste aanzet gemaakt om wetenschappelijk onderzoek beter te verankeren in de behandelorganisatie. We willen een lerende organisatie zijn waarin medewerkers elkaar (durven) aanspreken. Intervisie en teamontwikkeling zijn daarin buitengewoon belangrijk. Ons eigen bureau deskundigheidsbevordering heeft daarin een spilfunctie. Zie voor een beeld van onze organisatie en de ontwikkelingen ons maatschappelijk jaarverslag op www.oostvaarderskliniek.nl.
 
Als directeur behandelzaken draag je zorg voor de formulering en realisatie (van behandel inhoudelijk beleid van de Oostvaarderskliniek. Dit doe je binnen de kaders van de wet- en regelgeving op het terrein van de TBS/forensische psychiatrie en de voor de Oostvaarderskliniek bepaalde kaders. Daarnaast vallen ook het medisch en medisch-psychiatrisch beleid en de medische zorgkwaliteit binnen de kliniek onder jouw verantwoordelijkheid. Als de directeur behandelzaken geen arts is, dan zal de rol van Eerste Geneeskundige belegd blijven bij een van de psychiaters, die de bevoegdheden van Geneesheer-Directeur krijgt zoals die volgen uit het kader WKKGZ.
 
Verder heb je als directeur behandelzaken ook een belangrijke rol in het uitdragen en vertegenwoordigen van behandelbeleid van de kliniek naar buiten. Je draagt bij aan de inhoudelijke beleidsvorming voor de TBS-sector, neemt hiervoor deel aan diverse werkgroepen (waaronder inhoudelijk overleg TBS Nederland). Daarnaast draagt de directeur behandelzaken bij aan het uitdragen van het inhoudelijk beleid van de Oostvaarderskliniek naar ketenpartners en andere betrokkenen. De directeur behandelzaken onderhoudt contacten met de inspecties, het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, GGZ en overige externe partners.
 
Leiderschap
Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Van de directeur behandelzaken wordt leiderschap en uitstekende managementvaardigheden verwacht als mede het vermogen om mensen op een resultaatgerichte wijze te binden en motiveren. U spreekt mensen aan, inspireert en bent een persoonlijk voorbeeld als het gaat om het tonen van het door de organisatie gewenste gedrag.
 
Wat vragen wij?

 • Academisch afgeronde opleiding; 
 • Bij voorkeur psychiater dan wel klinisch psycholoog en als zodanig BIG-geregistreerd;
 • Actuele kennis van medische zorg en forensische psychiatrie;
 • Brede kennis van en inzicht in (ontwikkelingen in) de sector TBS en de forensische psychiatrie en het GGZ-werkveld;
 • Ruime ervaring als leidinggevende in een professionele zorgorganisatie;  
 • Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met forensische psychiatrie;
 • Initiatiefrijk en inspirerend, ambitie en vermogen zich te ontwikkelen tot inhoudelijk “boegbeeld”;
 • Bedreven in het voeren van overleg met diverse ketenpartners;
 • Goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit en inzicht om op bestuurlijk niveau te kunnen functioneren binnen een politiek en maatschappelijk belangrijk en gevoelig werkveld.

 Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerkvermogen
 • Aansturen van een organisatie
 • Aansturen van een groep
 • Bijdragen aan ontwikkeling van medewerkers
 • Creativiteit

 Wat bieden we?

 • Salarisschaal 15, CAO Rijk.
 • Voor medisch specialisten is een AMS-toeslag van 10% en een managementtoelage van toepassing zie CAO Rijk.
 • Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.
 • De uit­gebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.
 
Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Procedure

Solliciteren kan via http://www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. 
 
Een selectieassessment zal deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:

Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, project assistant
Stephanie van Houtert, project assistant
 
T: 0850 – 734 702