GGZ De HoopSolliciteer

2023 lid raad van toezicht – kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief. De Hoop is een uitgesproken waardengedreven organisatie. We hebben een missie. En deze is gebaseerd op onze persoonlijke relatie met God. Met Hem gaan we onderweg om bij te dragen aan de bloei van mensen, op weg naar nieuw leven. Een nieuw leven betekent niet dat we alle problemen van mensen kunnen oplossen. Maar het betekent wel dat we mensen vooral mogen helpen om herstel te vinden in relaties: met zichzelf, met de ander, met de schepping en met God. Daarbij hebben we met name ook aandacht voor wat wel werkt en hoe je dat kunt versterken. Dat is niet eenvoudig en daarom zeggen we ook dat iemand er niet alleen voor staat. Samen redden we het: Samenredzaamheid. De Hoop wil als christelijke instelling bijdragen aan goed beheer en rentmeesterschap van de schepping en is daarom gemotiveerd om een steeds hoger niveau van duurzaamheid te bereiken.
 
LID RAAD VAN TOEZICHT DE HOOP GGZ
 
Functie-eisen lid raad van toezicht, aandachtsgebied kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: zorginhoud en toekomstige ontwikkelingen.
 • Commissie: lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
 • Professionele ervaring:
  • Bestuurlijke of directie ervaring
  • Ervaring als zorgverlener of behandelaar
 • Ervaring zorg: vereist
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.
 • Afkomstig uit de regio: geen vereiste.
 • Complementariteit: bij voorkeur een vrouwelijke kandidaat.
 • Specifiek: overtuigd en actief christen, voelt zich verbonden met de missionaire en maatschappelijke doelstelling van De Hoop.

 
Bijzonderheden
Belangrijkste competenties:

 • Een strategische visie op toekomstmogelijkheden en gewenste ontwikkelingen op de gebieden kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie.
 • Kennis van en ervaring met kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
 • Bijdragen vanuit eigen ervaring en visie op zorgverlening en ontwikkelingen in de GGZ.
 • Inzicht in digitale transformaties, vooral vanuit de betekenis hiervan voor de ontwikkeling van innovatieve zorgconcepten.
 • Affiniteit met verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg en bewogenheid met de doelgroep.
 • Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel betrokken, rustig, verbindend en empathisch als ook daadkrachtig en stevig.
 • Analytisch en inhoudelijk sterk, doelgericht, to-the-point, helder en scherp.

 
Raad van toezicht

 • Aantal leden: momenteel vier leden inclusief de voorzitter.
 • Commissies: commissie financiën en vastgoed, commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratie/algemeen bestuurlijke commissie.
 • Vergaderschema: De raad van toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar. Daarnaast zijn de leden van de raad van toezicht op meerdere fronten actief, zoals: het afleggen van werkbezoeken, werkzaamheden vanuit de commissies, etc. De raad van toezicht hecht aan goede contacten met interne stakeholders en heeft overleg met de OR en de Centrale Cliëntenraad.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om éénmaal herbenoemd te worden.

 
Bezoldiging

 
DE HOOP GGZ
 
De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Mensen worden bij De Hoop gezíen als waardevol medemens. De organisatie biedt hoop en werkt samen in een liefdevolle omgeving aan persoonlijk herstel. Goede, professionele zorg met een hoopvol toekomstperspectief, dát is waar De Hoop iedere dag voor gaat. De Hoop is actief op diverse locaties: Amersfoort, Dordrecht, Gorinchem, Zuidplas, Houten, Rotterdam, Katwijk, Hendrik Ido Ambacht, Veenendaal, Vlissingen. Op deze locaties wordt hulp geboden in meerdere zorgvormen: ambulante- en deeltijdbehandeling, klinische zorg of begeleid en beschermd wonen, dagbesteding en preventie voor kinderen en jongeren. Ook zijn er op twee locaties inloophuizen.
 
Het werk van De Hoop doen we vanuit onze gedeelde organisatiewaarden Geloof, Liefde, Lef en Deskundigheid. Binnen die gezamenlijke missie en gedeelde waarden draag jij daar op jouw eigen manier, met je eigen overtuigingen en persoonlijke waarden aan bij. In onze bedrijfscultuur wordt het beeld uit de Bijbel gebruikt van het ‘lichaam’. Een lichaam met vele leden en vele functies die gelijkwaardig samenwerken. Ieder draagt vanuit zijn rol en takenpakket bij aan het geheel. We delen daarbij dat we met elkaar en samen met God als één lichaam beschikbaar zijn voor kwetsbare mensen in de samenleving. Binnen De Hoop wordt gewerkt vanuit een laag ingericht mandaat waarbij elke professional ruimte heeft om te handelen vanuit eigenaarschap en resultaatgerichtheid. Binnen de organisatie wordt gebruik gemaakt van de dialoog waarbij er wordt gewerkt vanuit de methode van Waarderend veranderen.
 
Strategie 2023-2026, onze droom
In 2026 is De Hoop een bloeiende GGZ-organisatie, die midden in de maatschappij staat. Haar naam is bekend, en De Hoop heeft positie in (christelijk) Nederland. Dat blijkt niet alleen uit het gestegen aantal aanmeldingen, maar ook uit de vele andere consultatievragen die binnenkomen. Kennis en kunde van De Hoop wordt maatschappelijk gedeeld.
 
Er zijn open en korte lijnen met diverse initiatieven als huiskamers in de wijk. Cliënten krijgen ggz-zorg waar nodig, en zijn ondertussen ingebed in een wijkgroep, die hen ziet, waardeert en waar ze zinvol bezig kunnen zijn. De Hoop is een bekende partner van deze initiatieven. De Hoop is inspirerend, consultatief en snel bereikbaar aanwezig in dit veld; ook voor kerken die breed participeren in deze initiatieven. Als ggz-partij is De Hoop onderdeel van een keten van Samenredzaamheid. En De Hoop is daarbinnen een inspiratiebron en aanjager. God gaat ons voor en is de bron van Hoop. Kerken zijn bijzondere partner.
 
De strategische koers van de komende jaren is gebaseerd op twee pijlers:

 • Als eerste het verder borgen en versterken van de (recent) ingerichte processen en structuren, en het verder versterken van de financiële positie van De Hoop. Ook gaat De Hoop steeds meer inzetten op digitaal zorgaanbod en wordt de zorg verder geoptimaliseerd met data-analyses.
 • De tweede pijler is een transitie van de organisatie om bij te dragen aan een gezonde samenleving en om de GGZ daarin ‘houdbaar’ te houden. Dit betekent het aanpassen van de organisatie op de gewijzigde omgeving, die zich vooral kenmerkt door een groeiend tekort aan mensen en middelen. Er komt meer aandacht voor preventie, vroegsignalering, vroeginterventie, partnerschap en informele zorg.

 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 560 (389 fte), geassisteerd door vele vrijwilligers
 • Aantal cliënten: 5.300
 • Jaaromzet: ca. € 47 miljoen, positief financieel resultaat.

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.dehoop.org
 
Organisatiestructuur

 • raad van toezicht: vijf leden waarvan één vacant.
 • raad van bestuur: twee leden, voorzitter en lid raad van bestuur (collegiaal duaal bestuur).
 • management: integraal verantwoordelijke divisiemanagers, met daarnaast (matrix-structuur) zorglijnmanagers die functioneel aansturen op zorginhoud.
 • medezeggenschap: ondernemingsraad, (centrale) cliëntenraad en specialistenstaf.

 
 
KENMERKEN EN TAKEN – RAAD VAN TOEZICHT
 

 • Governancecode Zorg 2022 (https://www.governancecodezorg.nl/)
  • Iedere zorginstelling leeft de Governancecode Zorg 2022 na. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden beschreven in de statuten en reglementen van de organisatie.
 • Rollen raad van toezicht
  • Toezichtfunctie: integraal toezichthouden houden op de doelstellingen van de organisatie, het beleid van de raad van bestuur en algemene gang van zaken. De raad van toezicht heeft dit beschreven in de toezichtvisie.
  • Adviesfunctie: bijstaan van de raad van bestuur met advies, optreden als sparringpartner
  • Werkgeversfunctie: werkgever van de raad van bestuur en draagt zorg dat de raad van bestuur evenwichtig is samengesteld is en blijft. Benoemt, schorst en ontslaat leden raad van bestuur
 • Samenstelling raad van toezicht
  • Evenwichtige samenstelling qua geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, rol in het team, ervaring met gezondheidszorg.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, mobiliteit, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.
 • Medezeggenschapsorganen/professionals
  • Medezeggenschap van cliënten en medewerkers en advisering en beïnvloeding door professionals is van groot belang voor de koersbepaling van de organisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling en het delen van waarden en normen. De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang met de medezeggenschapsorganen en professionals.
  • De communicatie met deze organen is transparant, open en proactief.
  • De cliëntenraad heeft op basis van de Wmcz het recht om een persoon voor te dragen ter benoeming van de raad van toezicht. De OR heeft adviesrecht op elke benoeming van een lid raad van toezicht. Leden die worden benoemd op bindende voordracht moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en de vastgestelde profielschets en onafhankelijk van de voorgedragen partij kunnen functioneren. Dit kan anders zijn geregeld in de statuten.
 • Belangenverstrengeling
  • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
  • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
  • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
  • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.
 • In het bijzonder toezien op
  • De continuïteit en realisatie van doelstellingen van de organisatie. De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. De naleving van wet- en regelgeving.
  • De borging van de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg en de daarvoor nodige innovatie en zorgvernieuwing.
  • De verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgnetwerken.
  • Verstevigen van de positie van de organisatie als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (potentiële) medewerkers.
  • De verdere ontwikkeling van de digitalisering van de zorg. Focus op duurzaamheid.
  • De financieel verantwoording en sturing, met de focus op optimalisatie van capaciteit- en procesmanagement. De ontwikkeling van plannen voor het vastgoedbestand in aansluiting op de veranderende zorgvraag.
 • Algemeen profiel lid raad van toezicht
  • Betrokkenheid en affiniteit met de dienstverlening, ambitie, strategie en visie van de organisatie. Kennis van en inzicht in de complexiteit van de zorg en specifiek van de GGZ.
  • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk op strategisch niveau, maatschappelijk actief. Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden om het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
  • Onafhankelijkheid en kritisch vermogen t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur. Inhoud kunnen geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur.
  • Vermogen om op de juiste afstand van de raad van bestuur de specifieke deskundigheid in te zetten en om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken.
  • Bereidheid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
  • Voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties, werkbezoeken en overleg, zo nodig ook op korte termijn.
 • Kwalificaties voor ieder lid van de raad van toezicht
  • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
  • Gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht.
  • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
  • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
  • Vertrouwenwekkend, integer en standvastig.
  • Een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen.
  • Aansluiten bij de cultuur om de dialoog aan te gaan vanuit de methode van Waarderend veranderen.
  • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702